Detaljplan för bostäder på del av Bankeryds Målskog 10:2 m.fl i Norra Berghalla

Här hittar du information om detaljplan för fastigheten på del av Bankeryds Målskog 10:2 och 10:35 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Planförslaget medger större byggrätter på befintliga fritidshustomter så att permanenthus kan tillåtas. Inom området planerar även Ärevarvet AB att bygga ett 10-tal nya grupphus och på kommunens mark planeras 22 parhus för styckebyggnation. Strandskyddet föreslås upphävas för gatumark och kvartersmark.
Planförslaget innehåller även möjligheter att bredda tunneln under järnvägen och att göra en ny tillfartsväg med gc-anslutning, vilket krävs för att kunna tillåta permanentning av fritidshusen i området och för att räddningstjänsten ska kunna nå området.

Gatukostnadsutredning

Parallellt med planärendet finns en gatukostnadsutredning ute på samråd. Denna innehåller hur mycket varje fastighetsägare skall betala i gatukostnad för upprustning av lokalgatorna i området. För de nya kommunala tomterna som tillskapas i området kommer denna avgift att ingå i tomtpriset. För grupphusbebyggelsen som byggherrarna exploaterar tillkommer dessa kostnader i exploateringsavtalet.  Kostnader för tunnel under järnvägen kommer endast till en del att belasta de nya exploateringsfastigheterna, övriga delar kommer att tas som generalplanekostnader. VA kostnader kommer att tillkomma på de fastigheter som inte har betalt VA-taxa tidigare, enligt gällande kommunal VA-taxa.

Planen har varit på samråd men har varit pausat. Arbetet återupptas nu och samband med nystart planeras också för bostäder på fastigheten Bankeryds-Målskog 10:35 som fick positivt planbesked i stadsbyggnadsnämnden 20 september 2018.

Geoteknisk undersökning

I arbetet med den nya detaljplanen ingår att undersöka markens lämplighet för bebyggelse genom olika utredningar. Bland annat kommer en geoteknisk utredning med provtagning att ske i området under våren, med planerad start fredagen den 8 april. Det kan därför förekomma arbetsmaskiner i området. Vi hoppas att du har överseende med de eventuella störningar arbetet kan medföra.

Tidplan

Laga kraft: Ingen fastställd tidplan
Antagande: Ingen fastställd tidplan
Granskning: Ingen fastställd tidplan
Samråd: 23 december 2010 - 25 februari 2011

Tidigare handlingar

Planbesked för Bankeryds-Målskog 10:35

Planbesked Pdf, 3.4 MB.

Beslut i stadsbyggnadsnämnden Pdf, 130.3 kB.

Samråd för Bankeryds-Målskog 10:2

Planbeskrivning Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 941 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar och bilagor

Gatukostnadsutredning Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Maria Persson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: