search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Slåttertiden 1 m.fl. Öxnehaga

Trämodell av kommande bebyggelse.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder. Mot Öxnehagaleden bevaras natur.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Slåttertiden 1 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder. Planen möjliggör att fyra flerbostadshus byggs i fyra till fem våningar. Parkering löses i garageplan under mark.

Planen ska även säkerställa ytor för hantering av dagvatten inom naturmark. I norr angränsar förskolan Gethagen vars utemiljö säkerställs genom detaljplanen.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 juni 2021.


Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
>> Antagande: 17 juni 2021
Granskning: 29 mars - 19 april 2021
Samråd: 11 november 2020 - 6 januari 2021


Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 523.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 13 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 62.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskning

Plankarta (pdf, 1.7 MB)

Planbeskrivning (pdf, 13.4 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 1.1 MB)

Samråd

Plankarta (pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivning (pdf, 11.5 MB)

Undersökning av miljöpåverkan (pdf, 84.9 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 17.4 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta