search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för centrumverksamhet och gymnasieskola på Vakten 7 m.fl. vid Batterigatan A6, Jönköpings kommun

Planens syfte att är att i närtid möjliggöra för kontor, gymnasieskola och öppenvård men även tillskapa en flexibilitet inom byggrätt och markanvändning för framtiden.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheterna Vakten 7-10 och Vapenrocken 4.

Detaljplanen prövar en kombinerad användning av centrumverksamhet och skola/ utbildning i form av gymnasium, högskoleverksamhet eller forskning. Inom centrum ingår många olika användningar till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, bank, apotek, hantverk och annan service. Även lättare former av vård ingår såsom vårdcentral, ungdomsmottagning, sjukgymnastik, vaccinationsklinik eller personalhälsovård. Det kan även vara lokaler för fotvård, hudvård, massage eller tandvård.

Planförslaget ger Batterigatan en ny karaktär med tätare och högre bebyggelse och förbättrade gångförbindelser med syfte att göra det trivsammare och lättare att röra sig i området utan bil.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 25 juni – 9 augusti 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet (juni-augusti): mån-fre 08.00-16.00.

Tidplan:

Laga kraft: Oktober/November 2021
Antagande: September/Oktober 2021
>> Granskning: 25 juni - 9 augusti 2021
Samråd: 19 augusti - 9 september 2020


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 9 augusti 2021. Ange diarienummer2015:269 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 493.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 13.2 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 85 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta (pdf, 428.3 kB)

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

 

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 3.8 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 7.5 kB)

Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta