Detaljplan för Överläraren 4 m.fl., Råslätt, Jönköping

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Överläraren 4 som ska möjliggöra för byggnation av förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Överläraren 4 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för förskola med tillhörande friyta och parkering på fastigheten Överläraren 4 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 1, 2023
>> Granskning: 23 oktober–18 november 2020
Samråd: 27 november 2019–31 januari 2020


Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Tidigare bilagor

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning, bilaga

MUR Geoteknisk undersökning

PM Geoteknisk undersökning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tidigare bilagor går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta Pdf, 614.3 kB.

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Planbesked

Underlag för planbesked

Beslut stadsbyggnadsnämnden

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Underlag för planbesked och del av samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta