search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Hyltena 1:98 (Moliden)

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Hyltena 1:98, som stadsbyggnadsnämnden beslutade om, 10 mars 2022.

Ansökan avser att ändra detaljplanen för att kunna bygga mer sammanhållen byggnad inom fastigheten genom att ta bort planerad väg inom området samt ev prickmark.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta