search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för livsmedelshall på del av Dalvik 1:1

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Dalvik 1:1 m.fl. som ev. ska möjliggöra för byggnation av ny livsmedelshall.

Begäran har inkommit till tekniska kontoret om möjligheten att förvärva del av Dalvik 1:1 i syfte att uppföra en livsmedelshall. Etableringen är inte förenlig med gällande plan, som anger parkmark, varför en ny detaljplan krävs. Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra uppförandet av en livsmedelshall.

Planen har varit på samråd men är just nu pausad och det finns ingen tidplan på när eller om arbetet ska återupptas.

Tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning:
Samråd: juni-augusti 2012

Samrådshandlingar

Kontakta oss