Kommande detaljplanearbete för Örserum 3:11 m.fl. i Örserum.

Här hittar du information om arbetet med detaljplan på fastighet Örserum 3:11 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av flerbostadshus.

Ansökan avser 2 flerbostadshus i två plan, 8 lgh i varje hus.

Det utpekade området är beläget i Örserums centrala tätort och har god kontakt med befintlig tätortsbebyggelse. Området är även beläget intill befintlig kollektivtrafiklinje, vilket innebär att ansökan går i linje med kommunens viljeinriktning gällande ny bebyggelse.

Arbetet med detaljplanen är pausat.

Preliminär tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: 
Samråd: 


Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta