Kommande detaljplanearbete för Rosengård 14, Huskvarna

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Rosengård 14, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 21 februari 2019.

Ansökan avser förtätning av terassbjälklag för tillskapande av nya bostäder i centrala Huskvarna genom påbyggnad av befintliga byggnader. 

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

 

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: