Planprogram för Råslätt

Illustration av byggarbetsplats.

Här hittar du information om det planprogram som tagits fram för Råslätt för att ge en helthetsbild av hur Råslätt kan växa och utvecklas i framtiden.

Tidplan

>> Godkännande: 20 oktober 2022
Samråd: 2 november 2020 - 28 februari 2021

Planprogrammet godkändes i stadsbyggnadsnämnden 20 oktober 2022.


Förslag till planprogram för Råslätt i korthet

Vi vill att Råslätt ska vara en ännu bättre plats för dig som bor och jobbar här idag. Samtidigt ser vi ett stort behov av nya bostäder och bra service i området i framtiden. Planprogrammet beskriver bland annat var och hur det är lämpligt att bygga fler bostäder, hur stråk för gående, cyklister och busstrafik kan utvecklas, samt vilka gröna områden som vi ska ta vara på och utveckla. Planprogrammet kommer att vara vägledande för framtida detaljplaner i Råslätt.

Råslätt har ett bra läge i kommunen

Råslätt kommer i framtiden ha ett strategiskt läge i kommunen. Planering sker för möjligheterna till en ny höghastighetsbana vid Södra Munksjön vilket kan bli en viktig knutpunkt i Jönköping. Från den nya höghastighetsbanan kommer det vara lika långt till Råslätt som till centrala Jönköping, cirka 3 kilometer.

Utgångpunkter när vi planerar på Råslätt

  • Bygg främst i ytterkanterna av området.
  • Var rädd om naturen och gröna ytor så långt som möjligt.
  • Förbättra kopplingarna till områden i närheten.

Samtliga kartbilder och mer underlag finns i handlingarna som pdf-fil nedan.

Stråk och målpunkter

Karbild över Råslätt med pilar och ringar som visar stråk och målpunkter.

Kartan visar nya och befintliga rörelsestråk och målpunkter i området samt målpunkter som förstärks.

 

 

Höjd på ny bebyggelse

Kartbild över Råslätt med färgmarkerade områden.

Kartan visar den nya bebyggelsens höjder.

 

 

Funktioner i byggnader och på området

Kartbild som visar olika funktioner om området Råslätt.

Kartan visar den nya bebyggelsens olika funktioner.

Grönstruktur - grönområden och gröna stråk

Kartbild över befintlig och framtida grönstruktur på Råslätt.

Kartan visar befintlig grönstruktur, föreslagna utvecklingsstråk och utvecklingsområden för att stärka och skapa nya gröna mötesplatser.

Frågor och svar om planprogrammet för Råslätt

Kommer vi att undersöka markens kvalitet?
Ja. När detaljplaner tas fram behöver markens lämplighet utredas där bland annat markens geotekniska förhållanden och eventuella markföroreningar undersöks.

Finns det planer på att skapa bilpooler så man inte behöver äga en bil själv?
Bilpooler är inget som kan regleras i detaljplaner eller planprogram men uppmuntras av kommunen för att skapa förutsättningar för att minska det privata bilanvändandet. Det är upp till byggaktören exempelvis Vätterhem att möjliggöra för bilpooler.

Behövs det inte fler parkeringsplatser?
Enligt parkeringsutredningen från 2016 finns det gott om parkeringar i Råslätt då befintliga parkeringsplatser inte utnyttjas fullt ut.

Om man ska använda områden mellan husen för odling så minskar ju grönområdena ännu mer. Varför finns den lösningen beskriven i planprogrammet?
Lokal odling mellan husen kan vara i form av småskaliga lösningar som inte är inhägnade med staket. Det kan exempelvis vara fristående pallkragar som är tillgängliga för närboende. Platser som är lämpliga behöver ses över för att inte göra för stort intrång i innergårdarna.

I parkutredningen som gjorts av Jönköpings kommun påpekas att parkmark redan idag är mindre än den borde vara. Är den inget att bry sig om?
Parkprogrammet tar endast upp grönområden som ägs och sköts av kommunen och som är planlagd som park- eller naturområde. Utöver det finns det även parker och grönområden som inte tas upp i parkprogrammet, såsom Björkkullen, de gröna gårdarna mellan de befintliga husen, Råslätts skogspark och dödskallekullen. Dessa områden är inte med i parkprogrammet eftersom de antingen ägs eller sköts av Vätterhem, eller eftersom de inte är planlagda som park- eller naturområden.

När ett planprogram tas fram görs avvägningar mot kommunens grönstrukturplan som ger en bättre helhetsbild över de befintliga grönområdena. Enligt grönstrukturplanen ska det eftersträvas att bostäder har 300 meter till ett grönområde och 500 meter till ett större grönområde, vilket uppnås inom större delen av Råslätt men dock inte överallt. Eftersom Råslätt även har gott om gröna gårdar bedöms tillgången till grönska sammanfattningsvis som god. Råslätt har också god tillgång till grönområden med sociala kvaliteter så som friluftsaktivitet, naturupplevelse och bollsport. För de nya kvarteren föreslår planprogrammet att nya gårdar tillskapas.

Hur kommer detta att påverka trafiken på Barnarpsvägen?
I takt med att Barnarpsvägen/Värnamovägen får en karaktär av stadsgata kommer hastighetsbegränsningen troligen sänkas. Framkomligheten för biltrafiken ska vara fortsatt god trots att trafiken får ta sig fram i en lugnare takt.

Ska vi bygga vid den gamla förskolan?
Förskolan vid Pärlugglegatan kommer att flytta. Planprogrammet föreslår istället att vi ska bygga radhus/parhus/kedjehus eller flerbostadshus i en höjd på två till fyra våningar där förskolan ligger idag.

I nordvästra hörnet av Råslätt, på fastigheten Överläraren 4, planeras det för en ny förskola.

De befintliga förskolorna längs med Törnskategatan behöver flyttas ut på sikt. Planprogrammet föreslår att därefter omvandla husen till bostäder eller verksamheter i en höjd på två till tre våningar.

Det finns tre befintliga förskolor som inom 10 års sikt behöver nya lokaler, vilket kommer leda till ett behov av ytterligare en förskola.

Vad innebär kollektivtrafikstråket som vi pekar ut genom Råslätt?
Stråket ska ses som en möjlighet att på längre sikt koppla Råslätt till andra, nya stadsdelar. Planprogrammet pekar ut två alternativa lägen som behöver utredas vidare. Därför är det i dagsläget inte är bestämt vilket läge som kan bli aktuellt. Kollektivtrafikstråket kommer att lyftas i utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare och är sannolikt endast avsett för gång, cykel och kollektivtrafik.

Vad kommer att hända med den svårt brandskadade villan i anslutning till Råslätts skogspark?
Villan revs under hösten 2022.

Kommer isbanan på Råslätt att finnas kvar nu när det ska byggas en sporthall?
Isbanan fyller en viktig funktion för skola, föreningsliv och allmänhet. Det finns i dagsläget inga planer på att den ska avvecklas i framtiden.

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Medborgardialogen 2019

För att uppnå god social hållbarhet är de boendes insyn och delaktighet en viktigt. Vid olika tillfällen har kommunen haft dialog med de boende om planprogrammet, för att få in synpunkter samt för att få mer kunskap om lokala behov. Under 2019 har vi informerat om planprogrammet på Råslättsdagen, haft en digital enkät om framtidens Råslätt och haft dialogmöten med utvalda grupper.

Det kom in många olika förslag och synpunkter under dialogtillfällena. Det blev mycket tydligt att naturen i och runt Råslätt ses som en värdefull tillgång, speciellt de gröna innergårdarna. Det var stor enighet i de olika grupperna om att ingen ny bebyggelse ska tillkomma här.

Man såg positivt på att Råslätt som stadsdel utvecklas med bland annat ny bebyggelse. Många tyckte det är viktigt att bevara de gröna kvaliteterna så långt som möjligt, samtidigt att förtätningen till sin största del håller sig till områdets ytterkant. Att tillföra ny bebyggelse på det södra koloniområdet ansågs exempelvis inte som negativt.

Resultatet av dialogen

Synpunkterna som framkom under dialogtillfällena har gjort avtryck i programförslaget. Exempelvis föreslås den största delen av förtätningen ligga i områdets ytterkanter, samtidigt som ingen ny bostadsbebyggelse föreslås i de gröna innergårdarna. Råslätt som helhet föreslås även i fortsättningen vara i huvudsak bilfritt, med undantag av en ny väg för kollektivtrafik som innebär en betydligt bättre koppling med de angränsande
stadsdelarna och Havsörnsgatans södra del som öppnas för biltrafik.

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis ny bebyggelse, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området. Målet är att Råslätt blir en ännu bättre plats att bo och verka i samtidigt som nya bostäder och annan service kan skapas.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Senast granskad/publicerad: