Planprogram för Målö ängar och Målön

Här hittar du information om planprogram för Målö ängar och Målön som ger en översikt av lämplig byggnation i framtiden.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till planprogram för Målö ängar och Målön.

Syftet med programmet är att skapa en helhetsbild och översikt av lämplig byggnation och omvandling av området som idag består främst av skog och mossodlingar. Programmet består huvudsakligen av två delar; den västra sidan av Tahevägen (Målö ängar) ska bestå främst av skola och bostäder, och den östra sidan (Målön) ska utredas för ett kommande verksamhetsområde och en eventuell ny kombiterminal.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av planprogrammet inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Programförslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Karta över förslag till utveckling på området

Kartbilden ger en översikt av områdets utveckling och olika funktioner.

Översikt över områdets utveckling.

Tidplan

Samråd: 10 maj - 7 juli 2021
>> Godkännande: 20 januari 2022

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Frågor och svar

Varför behöver Torsvik och Logpoint South Sweden expandera?
Jönköpings kommun växer och vi måste skapa förutsättningar för både mer bostäder och arbetsplatser. I kommunen har vi många förfrågningar från företag som vill etablera sig, vilket gör att efterfrågan på industrimark är stor. Det i sin tur ger plats för nya arbetstillfällen och tillväxt. Aktuellt område är attraktivt för många företag och särskilt lämpligt eftersom det ligger nära E4 och dessutom nära järnväg och en eventuell kombiterminal.

Varför behövs en ny skola, det finns ju en nyrenoverad skola i närheten?
Nuvarande Taheskolan har bara ett tillfälligt bygglov och kan inte ligga där permanent eftersom det är ett industriområde. Kommunen tittar på olika scenarier för skolbehov och rektorsområden i Norrahammar/Taberg och i flertalet scenarier behövs en ny skola inom Målö ängar för att fylla behovet när invånarantalet växer. Förutom Målö ängar är flera andra detaljplaner för bostäder på gång som påverkar behovet av en ny större skola.

Hur många bostäder och villatomter kommer det bli?
Sammanlagt inom programområdet föreslås bostäder ungefärligt fördelat på följande sätt:

  • Ca 70 villor för enskilt byggande
  • Ca 100 gruppbyggda villor
  • Ca 120 Radhus/kedjehus
  • Mellan 130–300 lägenheter i flerbostadshus. Det lägre antalet bostäder är om Smedjehov inte bebyggs.

Hur kommer villatomterna säljas?
Villatomterna kommer säljas via kommunens tomtkö.

Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis ny bebyggelse, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: