Grön resplan och mobilitetsköp

Här finns information om hur du som byggaktör kan påverka kravet på antalet parkeringsplatser och vilken typ av stöd företag kan få i att påverka arbetspendling, samt information om mobilitetsköp – lösningar som ersätter parkeringsplatser för att främja hållbart resande.

En grön resplan syftar till att påverka anställdas beteende och attityder till resande och minska behovet av att resa överhuvudtaget. Kan ett arbete med era resvanor göra er till en attraktivare arbetsgivare och minska era kostnader? Tjänsteresor innebär ofta en stor kostnad för företagen och det finns stora ekonomiska vinster i att aktivt arbeta med att minska tjänsteresorna. Kommunen erbjuder stöd i detta arbete – helt kostnadsfritt.

Vad är en grön resplan?

En grön resplan är ett paket med åtgärder för att styra alla resor inom en organisation mot mer effektiva och mindre miljöpåverkande alternativ. Målsättningen är att skapa största möjliga nytta för verksamheten och dess personal genom en ökad hållbarhetsprofil med mindre miljöpåverkan, friskare personal och sänkta kostnader. I planen kan även arbetspendling omfattas.

Vinster med en grön resplan

Åtgärderna i en grön resplan har potential att generera vinster för både samhället, företagen och individen. Det kan till exempel handla om:

  • Minskad klimatpåverkan och energianvändning
  • Möjlighet att expandera i attraktiva lägen där marktillgången är begränsad
  • Minskat behov av parkeringsplatser
  • Slimmad fordonsorganisation och en effektivare fordonsanvändning
  • Minskade res- och transportkostnader
  • Attraktivare arbetsplats
  • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö
  • Skapa goodwill genom att vara och upplevas som ett gott företag

Typiska åtgärdspaket som kan ingå i en grön resplan kan handla om allt från resvane­under­sökningar, resepolicy, fordonspooler, cykelparkeringar till kampanjer och tävlingar.

En grön resplan ger positiv nettonytta – den ekonomiska vinsten är större än kostnaden för genomförandet!

Grön resplan vid nybyggnation

En grön resplan vid nybyggnation är ett redskap för byggaktörer och fastighetsägare som önskar reducering av parkeringstal för bil vid nybyggnationer.

Den gröna resplanen redovisas normalt i samband med att bygglov söks och innehåller planerade åtgärder med syfte att minska behovet av bilanvändning. Ansökan om grön resplan godkänns av stadsbyggnads­kontoret och hur stor reducering av parkeringstalet som kan medges fastställs. Verifikat som visar att föreslagna åtgärder kommer att genomföras ska redovisas i samband med ansökan om bygglov och är en förutsättning för att bygglov ska medges.

word: Grön resplan, mall som ska användas vid önskemål om reducering av parkeringstal vid nybyggnation , 5.1 MB.

Grön resplan för verksamhetsutveckling

En grön resplan för verksamhetsutveckling är ett åtgärdspaket som effektiviserar verksamhetens resor och transporter med målet att skapa största möjliga nytta för både verksamheten och dess personal.

Vi hjälper er att ta fram en grön resplan

Vi kan hjälpa er att ta fram en grön resplan, vara stöd i genomförandet av åtgärderna och utvärdera effekten av åtgärderna.

Vi kan hjälpa er att integrera hållbarhetsarbetet med resor och transporter i ert arbete med t ex CSR (Corporate Social Responsibility), miljöledning, miljöpolicy, fordonspolicy etc.

Kontakta oss

Tillsammans effektiviserar vi era resor och skapar ett Jönköping som är hållbart. För mer information, kontakta samhällsplanerare med inriktning mobilitet på stadsbyggnads­kontoret genom Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

pdf: Vägen till framgång med grön resplan Pdf, 178.3 kB.

Mobilitetsköp – lösningar som ersätter parkeringsplatser

Är du en byggaktör med planer på att förtäta på en fastighet men har svårigheter att lösa behovet av parkeringsplatser för bil? Då kan mobilitetsköp vara lösningen. Vid förtätningsprojekt i stadsmiljön erbjuder vi möjligheten att avtala om att avsätta medel för bilparkeringar, som inte kan tillhandahållas i enlighet med kommunens parkeringstal. Istället för bilparkeringar utför vi åtgärder i närområdet som främjar mobilitet och hållbart resande.

Enligt avtalet blir du som byggaktör inte längre skyldig att tillhandahålla de parkeringsplatser som ersatts av mobilitetsköpet. Kommunen kommer med medel från mobilitetsköpet anlägga mobilitetsåtgärder i närheten av fastigheten som syftar till att minska behovet av egenägd bil och på så sätt minska efterfrågan på bilparkering.

Vilka åtgärder kan ersätta parkeringsplatser?

Åtgärderna som ersätter parkeringsplatser ska främja resor med gång, cykel och kollektivtrafik – det kan till exempel innefatta att vi breddar gång- och cykelvägar, genomför trivselhöjande åtgärder i staden som belysning, bänkar och grönska, eller utveckling av mobilitetshubbar där du som kommuninvånare får tillgång till delade fordon, som olika typer av specialcyklar (lådcykel, elcykel, trehjuling) och miljöbilspool.

Så fungerar mobilitetsköp

Innan ett mobilitetsköp blir aktuellt ska kommunen tillsammans med byggaktör eller fastighetsägare utreda om parkeringsplatser kan anläggas antingen på den egna fastigheten eller på närliggande fastighet genom friköp av parkering. Du kan läsa mer om friköp av parkering via länk längre ner på den här sidan.

Byggaktören ska även ha fått full reduktion av parkeringstalet genom en grön resplan, det innebär att byggaktören åtagit sig att genomföra åtgärder som bedöms förbättra mobiliteten för de boende eller verksamma i den berörda fastigheten, och minska deras behov av egenägd bil. Om parkeringsplatsbehovet fortfarande inte är löst blir mobilitetsköp ett alternativ. Ett mobilitetsköp kan uppgå till max 10 parkeringsplatser per projekt. Mobilitetsköp är inte aktuellt för cykelparkering eller för parkering för rörelsehindrades fordon.

Vill du veta mer om mobilitetsköp?

För mer information, kontakta samhällsplanerare med inriktning mobilitet på stadsbyggnads­kontoret genom Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Program för parkering och parkeringstal i Jönköpings kommun

pdf: Program för friköp av parkering samt mobilitetskonto, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: