search
Sök
menu
Meny
Sök

Bakgrund till översiktsplan 2016

Jönköping står idag inför utmaningen att växa på ett klokt sätt och då är översiktsplanen ett verktyg för att se till att vi tar dessa kloka beslut.

Jönköping växer

Det krävs ett målinriktat arbete för att göra vårt samhälle mer hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov etcetera – alltså hur vi använder mark och vatten.

Huvudinriktningen är att Jönköpings kommun i första hand ska växa genom förtätning och omvandling inom befintliga tätortsområden inom den centrala tätorten. När vi bygger nya områden ska de alltid lokaliseras i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse. Även mindre tätorter behöver ha en viss nybyggnation och det finns kompletterande bebyggelsemöjligheter i alla kommundelar. En viktig utgångspunkt är att vi ska bygga kollektivtrafiknära.

Att hushålla med resurser

Vi gör en satsning på möjligheten att resa med kollektivtrafik, gång och cykel så att vi kan växa utan att även biltrafiken ökar. Vi ska hushålla med och utveckla våra resurser som natur- och rekreationsområden, värdefulla kulturmiljöer och jordbruksmark. Vi ska stödja utvecklingen av turistområden. Jönköping ska utvecklas som ett allt starkare regioncentrum och i framtiden ska vi ha en höghastighetsbana för tåg.

Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen anser att dessa motstående allmänna intressen ska prioriteras sinsemellan för en önskad utveckling. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang, så att god hushållning med naturresurser kan säkerställas, samt förankras bland medborgarna under processens gång.

Översiktsplanen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Den är ett politiskt dokument och kommunstyrelsens tekniska utskott har varit den politiska styrgruppen.

En konsekvensbeskrivning har tagits fram parallellt med planförslaget, där de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna redovisas.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit två fördjupade översiktsplaner, Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare och Ramprogram för södra Munksjön. Dessa gäller parallellt med den nya kommunomfattande översiktsplanen.