search
Sök
menu
Meny
Sök

Plan för hur vi genomför det som står i översiktsplanen

Nedan listas ett antal följdutredningar som lyfts fram i översiktsplan 2016 som bör genomföras.

Översiktsplanen redovisar en strategi för hur kommunen ska hantera översiktliga mark- och vattenanvändningsfrågor. Men i vissa frågor är översiktsplanen inte tillräcklig. Det krävs ytterligare utredningar och fördjupningar för att fastlägga kommunens övergripande strategi. Några av dessa utredningar är redan beslutade att de ska genomföras medan andra är en följd av översiktsplanen. Beslut om att starta dessa utredningar tas inte i översiktsplanen utan det krävs särskilda beslut i annan ordning.

Lista på utredningar som bör genomföras

 1. Fördjupade översiktsplaner eller motsvarande översiktliga planeringsunderlag ska upprättas för A6-området, Maden i Huskvarna, Torsvik, Gränna och Visingsö.
 2. Ett nytt naturvårdsprogram ska upprättas. Frågor som riktlinjer för kompensation vid exploatering av naturområden och en analys om ekosystemtjänster ska utredas antingen som separata utredningar eller som en del i naturvårdsprogrammet.
 3. En kommunomfattande grönstrukturplan ska upprättas. Den ska peka ut större grönområden och sammanhängande gröna stråk, som är strategiskt viktiga för friluftslivet och naturvården och som ska tas tillvara vid planering.
 4. Minst tre naturreservat ska ha bildats under perioden 2014-2020.
 5. Det ska finnas en prioriteringslista för insatser för vatten och vattendrag som är i behov av restaurering och fiskevårdsåtgärder.
 6. En utredning om jordbruksmarkens värden som inbegriper aspekterna näringsliv, naturvärden, friluftsliv, ekosystemtjänster samt försörjning/matsuveränitet ska göras.
 7. Utredningen Förutsättningar och riktlinjer för klimatanpassning ska uppdateras.
 8. Kartläggning av omgivningsbuller som ska redovisas till EU ska genomföras.
 9. E4ans sträckning genom Jönköping och Huskvarna ska utredas.
 10. Ett kulturmiljöprogram ska upprättas.
 11. En cykelplan som redovisar prioriterade åtgärder för bättre cyklingsmöjligheter ska upprättas.
 12. En gångplan ska upprättas.
 13. Möjligheterna att lokalisera en livsmedelsbutik eller ett mindre centrum vid Hakarpskrysset i Huskvarna ska utredas.
 14. En dagvattenpolicy med tillhörande handlingsprogram ska upprättas.
 15. En kommunomfattande VA-plan ska upprättas.
 16. En kommunomfattande vattenförsörjningsplan ska upprättas.
 17. En analys och en ny strategi för ett mer långsiktigt markbehov för bostäder och verksamheter ska genomföras. Det behövs en beredskap som sträcker sig bortom denna översiktsplans tidshorisont.