search
Sök
menu
Meny
Sök

Planstrategier för översiktsplanen

Arbetet med översiktplanen utgår från åtta planstrategier. De behandlar ett antal ställningstagande som Jönköping valt att rikta in sig på.

Jönköping är ett attraktivt regioncentrum

Den regionala arbets- och bostadsmarknaden stärks genom en utvecklad kollektivtrafik. Målpunkter som är viktiga för kommunen och regionen ska utvecklas och ha en bra tillgänglighet.

Tåg, vägbro och flyg, illustration.

Hållbar byggnation

Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom befintliga tätortsområden. Nya bostadsområden byggs i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur. Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan bli bra, ska en hög exploatering tillämpas.

Hus, lyftkran, väg med barn, illustration.

Hela kommunen ska leva

Utbyggnadsmöjligheter finns i alla tätorter och kommundelar. Det är positivt med ny bebyggelse på landsbygden.

Dator, ko, buss, mast, hus, illustration.

Blandad bebyggelse

En blandad bebyggelse skapar liv och rörelse i stads- och kommundelar och ger en karaktär och trygghet. Det handlar om integration av bostäder, grönområden, service, arbetsplatser och kommunikationer. Det handlar också om en variation av upplåtelseformer och arkitektur. Grönområden som har betydelse för rekreation eller stadsmiljön sparas. Miljön är trygg och säker.

Hållbara transporter

Götalandsbanan och Europabanan ska förverkligas med en station söder om Munksjön. Hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik ska utvecklas. Mer gods ska överföras från väg till järnväg och befintliga järnvägar ska utvecklas för ökad kapacitet för både gods och persontrafik.

Cykel, tåg, båt, illustration.

Turist- och besöksmål utvecklas

Turist- och besöksnäringen utvecklas och då är kommunens natur- och kulturvärden en del av attraktionen. Biosfärområde Östra Vätterbranterna är ett modellområde för hållbar utveckling där naturvärdena har en avgörande betydelse.

polkagris, sjö, bil med husvagn, staty, illustration.

Hushållning med resurser       

Resursbesparing präglar samhällsplaneringen. Värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden säkerställs, vissa synliggörs och marknadsförs. Förnyelsebara energikällor utvecklas. Restriktivitet gäller för ny bebyggelse och annan exploatering som hindrar jord- och skogsbruket.

Skog, traktor på ett fält, orienteringsskärm, illustration.

Bara vanligt vatten

Vatten är en livsnödvändig resurs för både människa och miljö som vi värnar om så att det även i framtiden finns vatten av bra kvalitet och kvantitet. I samhällsplaneringen hushållar vi med vattnet och nyttjar det på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vatten från en kran, sjö, kanot, en som metar från land, illustration.