Översiktsplan för centrala tätorten

Vy över centrala Jönköping och symbol med texten Utbyggnadsstrategi 200000 invånare.

Här kan du ta del av underlag för Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten, ny fördjupad översiktsplan. Nya översiktsplanen för centrala tärorten har nu, efter tidigare medborgardialog, samråd och granskning, blivit antagen av kommunfullmäktige.

Under 2020 genomförde vi en medborgardialog för att få in synpunkter och idéer kring den del av utbyggnadsstrategin som omfattar centrala tätorten och stadsnära kommundelar. Utifrån resultatet fortsatte planeringen utifrån de största frågorna som lyftes fram: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser. Även frågor om ökad trygghet lyftes i alla åldersgrupper.

Ett samrådsförslag för Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten presenterades under våren 2021, då fanns möjlighet att lämna synpunkter för förslaget. Förslaget omarbetades till viss del utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden och ett nytt förslag var tillgängligt för granskning våren 2022. Den 23 februari antogs Översiktsplan för centrala tätorten - utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - i Kommunfullmäktige.

Till den centrala tätorten och stadsnära kommundelar räknas:

 • Jönköping
 • Huskvarna
 • Tabergsådalen
 • Bankeryd
 • Barnarp
 • Torsvik.

Tidplan: översiktsplan för centrala tätorten

 • 2019: start
 • 2020, vår/sommar: medborgardialog
 • 2021, 14 april-24 juni: samråd
 • 2022, 17 mars-6 juni: granskning
 • 2023, 23 februari: antagen av kommunfullmäktige

Nya översiktsplanen för centrala tätorten är antagen

Torsdagen den 23 februari antogs Jönköpings kommuns nya översiktsplan för centrala tätorten av kommunfullmäktige. Det innebär att inriktningen för hur områdets fysiska utveckling och planering är beslutad.

Nu väntar tre veckors överklagandetid innan den vinner laga kraft. Denna översiktsplan ersätter den förra i området som pekas ut som centrala tätorten, medan översiktsplanen från 2016 fortfarande gäller för kommunens mindre tätorter och landsbygd. Förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd planeras gå ut på samråd under våren 2023. Tillsammans blir de två planerna sedan kommunens nya översiktsplan.

Här kan du läsa mer om arbetet med en ny överiktsplan för mindre tätorter och landsbygden

Sammanfattning

Den första delen av Utbyggnadsstrategi 200 000 blir en fördjupad översiktsplan som omfattar den centrala tätorten och de stadsnära kommundelarna (Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp och Torsvik). I granskningsskedet föreslogs en ny bebyggelse som motsvarar cirka 250 000 invånare i kommunen.

200 000 invånare innebär ett behov av att det tillkommer ungefär 25 000 bostäder och 27 500 arbetsplatser. Det är en stor ökning som kommer påverka och förändra mycket i kommunen; invånare, näringsliv, föreningsliv, etc. Vi kan inte säga säkert när vi kommer vara 200 000 invånare, men idag blir vi ca 1500 fler kommuninvånare om året och fortsätter utvecklingen i samma riktning kommer vi vara 200 000 invånare år 2050. Därför behöver vi ha en beredskap för att bli fler.

Långsiktigt hållbar stadsutveckling

Utbyggnadsstrategin för centrala tätorten ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. Jönköping ska vara en attraktiv stad där människor vill leva, bo och arbeta. Det innebär bland annat att spara på markresurserna, att inte ta jordbruksmark i anspråk, att skapa förutsättningar för att välja hållbara trafikslag och att fler ska få tillgång till närservice.

För att uppnå detta föreslår vi att staden ska växa främst genom förtätning och omvandling av redan exploaterade områden. Omvandling av exploaterade områden innebär att befintliga verksamheter kan behöva omlokaliseras. Till exempel kan vissa verksamheter som haft centrala lägen behöva ges möjlighet att etablera sig på Torsvik/Stigamo eller Hedenstorp.

Befintliga bebyggelsestrukturer ska byggas samman. Vi ska omvandla infrastruktur och bygga ny infrastruktur så att bättre förutsättningar ges för att gå, cykla och åka kollektivt. Vi ska också verka för en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service i samma områden. Tillkommande bebyggelse bör stärka antingen Jönköping som regioncentrum eller de
stadsdelscentrum som finns.

En plats för människor

Kommunen ska planera för en god stadsmiljö för varje människa. Det innebär offentliga rum som upplevs som attraktiva, trygga och säkra. Offentliga rum som kan utgöra mötesplatser i staden för att öka integrationen och öka delaktigheten i samhället.

Grönska bidrar även med andra nyttor för människan, så kallade ekosystemtjänster, så som svalka en varm sommardag, omhändertagande av dagvatten och motverkande av översvämning. För folkhälsan är en god tillgång till parker och naturområden samt platser för idrott en viktig förutsättning. Vi ska planera för mycket grönska i staden för att ge livsmiljöer för djur och växter.

Samhället stärks socialt av medborgares medverkan. Bäst hälsa och välmående finns hos människor som känner sig delaktiga. Den som bor och verkar i ett område har ofta värdefull kunskap om hur vardagslivet fungerar och vad som behövs i det området. Vi ska därför målinriktat verka för ett ökat deltagande i frågor som rör stadsplanering.

Större omvandlingsområden

Några större omvandlingsområden som beskrivs i förslaget är:

Södra Munksjön
Formellt inte en del av utbyggnadsstrategin eftersom det redan finns en fördjupad översiktsplan för området. Men området är det största stadsutvecklingsområdet och kommer bidra till många nya bostäder och arbetsplatser. Södra Munksjön beräknas kunna få ca 12 000 bostäder och 11 500 arbetsplatser.

Rosenlund
Rosenlund kan få bättre kopplingar till omkringliggande stadsdelar och få fler bostäder som blandas upp med verksamheter. En del verksamheter kan behöva flytta men många kan vara kvar. På Rosenlund beräknas ca 6000 nya bostäder kunna byggas och 2000 arbetsplatser.

Kättilstorp
Golfbanan på Kättilstorp finns sedan tidigare utpekat som ett område som kan omvandlas och bebyggas med bostäder. Området beräknas kunna få 3 500 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser.

Huskvarna Väster
Området runt Sandagymnasiet är möjligt att omvandla och få 2500 nya bostäder och 1000 arbetsplatser.

Klockarpsvägen
Utmed Klockarpsvägen på Mariebo beräknas runt 2000 bostäder och 600 arbetsplatser kunna byggas och den nya bebyggelsen skulle länka samman befintlig bebyggelse. Klockarpsvägen föreslås också omvandlas från trafikled till stadsgata.

Taberg
Taberg beräknas kunna växa med ca 1000 bostäder och 200 arbetsplatser.

Torsvik-Stigamo
Industriområdet Torsvik-Stigamo kommer fortsätta växa. Behovet av mark för industri och verksamheter är stort eftersom många ytstora verksamheter väljer att lokalisera sig i Jönköping. Till det kommer att det behövs områden för omlokalisering av verksamheterfrån nuvarande verksamhetsområden som ska omvandlas. Området beräknas kunna få ytterligare ca 8550 arbetsplatser.

Hedenstorp-Axamo
Industriområdet Hedenstorp beräknas kunna få ca 2550 nya arbetsplatser.

Mer information om alla omvandlingsområden finns i plankartan.

Aktuella handlingar och dokument, antagande (23 februari 2023)

Här hittar du dokument och handlingar från antagandeskedet. Översiktsplanen antogs den 23 februari 2023.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redogör för kommunens ställningstaganden inom olika sakområden. Planbeskrivningen ovan är i del 1 indelad i de övergripande rubrikerna utvecklingsinriktning, mark och vattenanvändning samt socialt hållbart stadsbyggande.

Del 2 av planbeskrivningen innehåller riksintressen och andra värden. För att få en fullständig bild av hur kommunen vill hantera mark- och vattenanvändningen behöver alla strategierna i dokumenten läsas.

Planbeskrivning del 1: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten (antagandeversion) Pdf, 17.4 MB.

Planbeskrivning del 2: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten (antagandeversion) Pdf, 19.5 MB.

Plankarta

Översiktsplanen består av tre kartor, en planbeskrivning och en hållbarhetsbedömning. Kartorna och planbeskrivningen följer Boverkets modell för översiktsplanering. Kartorna är uppdelade i:

 • Utvecklingsinriktning
 • Mark- och vattenanvändning
 • Riksintressen och andra värden

Kartan utvecklingsinriktning ger en mycket översiktlig bild av kommunens viljeinriktning för hur de centrala tätorterna ska utvecklas. Kartan mark- och vattenanvändning anger vilken användning varje område ska ha i framtiden. Kartan riksintressen och andra värden presenterar olika planeringsförutsättningar till vilka hänsyn behöver tas i stadsplaneringsarbetet.

För att få mer information om de olika områdena kan du klicka på respektive område.

Plankarta (antagandeversion) Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsbedömning

Hållbarhetsbedömningen ger en samlad bild av planens konsekvenser och en del av den utgörs av miljökonsekvensbeskrivningen.

Hållbarhetsbedömning (antagandeversion) Pdf, 8.9 MB.

Särskilt utlåtanade

I samrådsredogörelsen redovisas de synpunkter som kom in under granskningstiden samt kommunens ställningstagande till dessa.

Särskilt utlåtande Pdf, 2.3 MB.

Tidigare dokument och handlingar från granskning, samråd och genomförd medborgardialog hittar du i submeny längre ner på den här sidan.

Tidigare handlingar och dokument, granskning (våren 2022)

Här hittar du tidigare dokument och handlingar från granskninsskedet. Granskningen pågick 117 mars–6 juni 2022.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redogör för kommunens ställningstaganden inom olika sakområden. Planbeskrivningen ovan är i del 1 indelad i de övergripande rubrikerna utvecklingsinriktning, mark och vattenanvändning samt socialt hållbart stadsbyggande.

Del 2 av planbeskrivningen innehåller riksintressen och andra värden. För att få en fullständig bild av hur kommunen vill hantera mark- och vattenanvändningen behöver alla strategierna i dokumenten läsas.

Planbeskrivning del 1: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten (granskningsversion) Pdf, 16.9 MB.

Planbeskrivning del 2: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten (granskningsversion) Pdf, 3.5 MB.

Plankarta

Översiktsplanen består av tre kartor, en planbeskrivning och en hållbarhetsbedömning. Kartorna och planbeskrivningen följer Boverkets modell för översiktsplanering. Kartorna är uppdelade i:

 • Utvecklingsinriktning
 • Mark- och vattenanvändning
 • Riksintressen och andra värden

Kartan utvecklingsinriktning ger en mycket översiktlig bild av kommunens viljeinriktning för hur de centrala tätorterna ska utvecklas. Kartan mark- och vattenanvändning anger vilken användning varje område ska ha i framtiden. Kartan riksintressen och andra värden presenterar olika planeringsförutsättningar till vilka hänsyn behöver tas i stadsplaneringsarbetet.

För att få mer information om de olika områdena kan du klicka på respektive område.

Plankarta (granskningsversion) Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsbedömning

Hållbarhetsbedömningen ger en samlad bild av planens konsekvenser och en del av den utgörs av miljökonsekvensbeskrivningen.

Hållbarhetsbedömning (granskningsversion) Pdf, 8.8 MB.

Samrådsredogörelse

I samrådsredogörelsen redovisas de synpunkter som kom in under samrådstiden samt kommunens ställningstagande till dessa.

Samrådsredogörelse (granskningsversion) Pdf, 3.6 MB.

Tidigare dokument och handlingar från samrådet och genomförd medborgardialog hittar du i submeny längre upp på den här sidan.

Tidigare handlingar och dokument, samråd (våren 2021)

Här hittar du tidigare dokument och handlingar från samrådet. Samrådstiden pågick 14 april-24 juni 2021.

Planbeskrivning del 1, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten (samrådsversion) Pdf, 4 MB.

Planbeskrivning del 2, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten (samrådsversion) Pdf, 3.5 MB.

Hållbarhetsbedömning (samrådsversion) Pdf, 3.9 MB.

Information om dokumenten
Planbeskrivningen redogör för kommunens ställningstaganden inom olika sakområden. Planbeskrivningen ovan är i del 1 indelad i de övergripande rubrikerna utvecklingsinriktning, mark och vattenanvändning samt socialt hållbart stadsbyggande.

Del 2 av planbeskrivningen innehåller riksintressen och andra värden. För att få en fullständig bild av hur kommunen vill hantera mark- och vattenanvändningen behöver alla strategierna i dokumenten läsas.

Hållbarhetsbedömningen ger en samlad bild av planens konsekvenser och en del av den utgörs av miljökonsekvensbeskrivningen.

Plankarta för samrådet

Plankarta (samrådsversion) Länk till annan webbplats.

Information om kartan
Översiktsplanen består av tre kartor, en planbeskrivning och en hållbarhetsbedömning. Kartorna och planbeskrivningen följer Boverkets modell för översiktsplanering. Kartorna är uppdelade i:

 • Utvecklingsinriktning
 • Mark- och vattenanvändning
 • Riksintressen och andra värden

Kartan utvecklingsinriktning ger en mycket översiktlig bild av kommunens viljeinriktning för hur de centrala tätorterna ska utvecklas. Kartan mark- och vattenanvändning anger vilken användning varje område ska ha i framtiden. Kartan riksintressen och andra värden presenterar olika planeringsförutsättningar till vilka hänsyn behöver tas i stadsplaneringsarbetet.

För att få mer information om de olika områdena kan du klicka på respektive område.

Presentationsfilm om samrådsförslaget

Politiker och tjänstemän presenterade samrådsförslaget till utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - etapp 1 (centrala tätorten).

Här kan du se presentationsfilmen om samrådsförslaget Länk till annan webbplats.

Planeringsunderlag och medborgardialog

Medborgardialog

Under våren och sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog för att få in synpunkter och idéer kring den del av utbyggnadsstrategin som innefattar centrala tätorten och stadsnära kommundelar. Här redovisas en sammanfattning av resultatet:

Medborgardialog: utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten

Trafikanalys

pdf: Trafikanalys Pdf, 12.5 MB.

Stadsdelsbeskrivningar:

pdf: Stadsdelsinformation 111 Centrum Öster Pdf, 5.1 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 112 Liljeholmen Pdf, 4.8 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 113 A6-Ryhov Pdf, 6.2 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 114 Rosenlund Pdf, 4.9 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 115 Ekhagen Pdf, 7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 116 Österängen Pdf, 5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 117 Vättersnäs Pdf, 4.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 118 Kålgården Pdf, 5.4 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 121 Huskvarna centrum Pdf, 5.1 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 122 Norrängen Pdf, 5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 123 Brunstorp Pdf, 3.5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 124 Gråbo-Tormenås Pdf, 7.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 125 Huskvarna Söder Pdf, 5.4 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 126 Öxnehaga Pdf, 7.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 127 Bråneryd Pdf, 6.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 131 Egnahem-Fagerslätt Pdf, 5.4 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 132 Jutaholm Pdf, 7.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 133 Stensholm-Jöransberg Pdf, 7.5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 211 Centrum Väster Pdf, 5.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 212 Jönköping Söder Pdf, 5.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 213 Bäckalyckan Pdf, 5.9 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 214 Torpa Pdf, 6.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 215 Mariebo Pdf, 6.2 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 216 Gräshagen Pdf, 5.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 217 Tokarp Pdf, 8 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 218 Munksjöstaden Pdf, 5.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 221 Bymarken Pdf, 7.8 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 222 Dalvik Pdf, 6.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 223 Skänkeberg Pdf, 6.2 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 224 Hedenstorp-Axamo Pdf, 2.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 225 Kortebo Pdf, 5.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 226 Samset-Åsen Pdf, 5.2 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 231 Attarp-Backamo Pdf, 4.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 232 Nyarp-Torp Pdf, 5.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 233 Trånghalla Pdf, 5.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 311 Gamla flygfältet Pdf, 8.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 312 Fridhem Pdf, 5.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 313 Ljungarums kyrkby Pdf, 4.8 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 314 Ljungarums industriområde Pdf, 5.5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 315 Haga Pdf, 5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 316 Gamla Råslätt Pdf, 4.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 317 Kättilstorp Pdf, 4.1 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 321 Råslätt Pdf, 4.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 322 Grästorp Pdf, 4.5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 324 Lockebo Pdf, 5.3 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 325 Hovslätt Norr Pdf, 4.8 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 326 Hovslätt Söder Pdf, 5.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 331 Barnarp-Odensjö Pdf, 4.4 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 332 Torsvik Pdf, 1.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 341 Norrahammar Norr Pdf, 5.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation Norrahammar Söder Pdf, 5.7 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 343 Flahult Pdf, 5.2 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 351 Taberg Pdf, 5.6 MB.

pdf: Stadsdelsinformation 352 Månsarp Pdf, 4.5 MB.

pdf: Stadsdelsinformation hela etappen Pdf, 17.6 MB.

Ställ dina frågor

Om du har frågor får du gärna ställa dem via e-post: stadsbyggnad@jonkoping.se. Märk ärendet med Utbyggnadsstrategi 200 000 så försöker vi besvara dem så snart som möjligt.

Du kan också kontakta projektgruppen på översiktlig planering via kommunens kontaktcenter, tel: 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: