Planprocessen, översiktsplan

Här kan du läsa om stegen som krävs för att ta fram en ny översiktsplan.

Processen vid upprättande av en översiktsplan består av några olika skeden. Utöver dessa steg genomförs ibland även en tidig medborgardialog för att gånga upp invånarnas tankar och synpunkter inför arbetet.

Program

När kommunfullmäktige beslutat om att en översiktsplan ska upprättas påbörjas processen med ett program.

Samråd

Ett förslag till översiktsplan med en beskrivning av de allmänna intressena arbetas fram. Länsstyrelsen, regionplaneorgan och berörda kommuner, allmänheten och intresseorganisationer har möjlighet att lämna synpunkter på förslag genom samråd.

Alla synpunkter och kommunens bedömning, sammanställs i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande.

Utställning

Efter samrådet bearbetas förslaget och översiktsplanen ställs ut under två månader. Utställningen kungörs på kommunens webbplats samt i lokalpress. Även under utställningstiden är det möjligt att lämna synpunkter. Länsstyrelsen skriver ett granskningsyttrande över den utställda planen. Inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande sammanställs i ett särskilt utlåtande.

Antagande

De synpunkter som lämnats under utställningsskedet arbetas in i förslaget och översiktsplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

Senast granskad/publicerad: