search
Sök
menu
Meny
Sök

Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Jönköping i skymningsljus, symbol med texter Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Vår kommun växer med cirka 1 500 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på att planera för exempelvis bostäder, transporter, industrimark, skola, vård och omsorg. Därför tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för hur vi kan växa till 200 000 invånare.

Medborgardialog om utveckling på landsbygden och i dess tätorter

Under hösten 2021 genomförs en medborgardialog för att vi ska få veta vad du tycker är viktigt när kommunens tätorter och landsbygd utvecklas. I denna andra etapp av arbetet med utbyggnadsstrategin ingår bland annat Gränna, Visingsö, Örserum, Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen, Lekeryd, Tenhult och Bottnaryd och omgivande landsbygd. Medborgardialog för den första etappen genomfördes under 2020.

Du svarar i vårt digitala dialogverktyg:

Se inkomna synpunkter i en karta Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa till kommunens kontaktcenter, tel: 036-10 50 00, och få hjälp med att lämna synpunkter. Medborgardialogen är öppen fram till den 31 december 2021.

Digitala dialogmöten

Under hösten har du också möjlighet att framföra synpunkter vid dialogmöten som fokuserar på olika kommundelar. Syftet med mötet är att lyssna in synpunkter - vi har i dagsläget inte så mycket information att ge eftersom medborgardialogen sker nu innan vi påbörjar arbetet.

Tider för dialogmöten

Plats

Tid

Bottnaryd, Ryd, Norra Mo

12 oktober kl. 18.30

Lekeryd, Svarttorp, Järsnäs

26 oktober kl. 18.30

Tenhult, Ödestugu, Öggestorp

17 november kl. 18.30

Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad

16 november kl. 18.30

Gränna, Örserum

22 november kl. 18.30

Visingsö

23 november kl. 18.30

Koppla upp i god tid

Koppla upp till mötet i god tid (vi startar upp mötet kl 18.10) så du ser att din utrustning fungerar. Det ska gå bra att ansluta via en webbläsare, men oftast fungerar det bättre om du laddar ner appen för Microsoft Teams till din telefon, dator eller surfplatta. När du ansluter som gäst kan du välja att vara anonym om du inte vill visa ditt riktiga namn.

Ladda ner Microsofts Teams Länk till annan webbplats.

Agenda för dialogmötet

 • Inledning.
 • Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - vad är det och vad gör vi nu?
 • Så tycker du till i dialogverktyget.
 • Synpunkter och frågor utifrån följande frågeställningar:
  • Vad tycker du är bra i din kommundel? Vad är viktigt att ta vara på?
  • Vad tycker du kan utvecklas i din kommundel? Nya bostäder, mötesplatser, vägar, m.m.
  • Vad tycker du är viktigt för helheten när Jönköpings kommun växer?

Praktiskt information om dialogmötet

Jönköpings kommun använder Microsoft Teams för digitala dialogmöten. Microsoft är ett amerikanskägt bolag och att delta i mötet betyder därför att personuppgifter kommer att föras över till USA och tillgängliggöras för amerikanska myndigheter.

Mikrofon och kamera ska vara avstängd förutom hos den som presenterar eller har fått ordet av moderatorn.

Skriv i första hand in dina synpunkter och frågor i chatten i Teams. Vi kommer att läsa upp frågorna och synpunkterna och du ges möjlighet att kommentera dem muntligen när du får ordet om du vill. Även andra kan då räcka upp handen i Teams för att få kommentera synpunkten.

När alla synpunkter och frågor som kommit in i chatten har lästs upp och kommenterats, finns det möjlighet att begära ordet för dig som inte vill skriva i chatten. Använd i första hand räck upp handen-funktionen i Teams.

Vi hoppas att vi på detta sätt kan få till ett bra och strukturerat dialogmöte.

Varför behövs en utbyggnadsstrategi

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler som vill bo och arbeta i kommunen tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Syftet med strategin är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur i form av till exempel vägar och kollektivtrafik. Preliminärt beräknas vi vara 200 000 invånare runt år 2050.

Denna plan kommer bestå av kartor och dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller utveckla. Etapp 1 blir en så kallad fördjupad översiktsplan. När etapp 2 också är klar har vi en plan för hela kommunen och då blir de båda etapperna tillsammans kommunens nya översiktsplan.

Kommunen är skyldig att ha en uppdaterad översiktlig planering.

Film - varför behöver vi jobba med översiktlig planering?

Två etapper

Karta som visar områden för etapp 1 och 2 arbetet med utbyggnadsstrategin.

Arbetet är indelat i två etapper där den första är geografiskt avgränsad till Jönköpings tätort som den kan komma att se ut då hela kommunen är 200 000 invånare (Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp och Torsvik). Den första etappen blir en fördjupning av kommunens befintliga översiktsplan från 2016.

Etapp 1 - centrala Jönköping och stadsnära kommundelar

24 juni avslutades samrådstiden om förslaget för etapp 1. Synpunkterna som kom in kommer vi under hösten gå igenom och göra överväganden om förslaget behöver justeras utifrån dem. Alla synpunkter besvaras sedan i en samrådsredogörelse som presenteras i samband med nästa steg (granskning) för etapp 1. Inför granskningen kommer kommunen också göra ett förslag på lämplig etappindelning av utbyggnadsstrategin.

Resultat i medborgardialogen för etapp 1

Samrådsförslaget för etapp 1

Etapp 2 - landsbygden och dess tätorter

Den andra etappen kommer att omfatta kommunens övriga kommundelar med landsbygd:

 • Bottnaryd, Norra Mo
 • Gränna, Örserum
 • Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad
 • Lekeryd, Svarttorp
 • Tenhult, Ödestugu, Öggestorp
 • Visingsö

För den andra etappen pågår en inledande medborgardialog under hösten fram till 31 december 2021 (se info ovan). En sammanställning av medborgardialogen kommer presenteras på kommunens webbplats när den är klar. Hösten 2022 kommer ett samrådsförslag att presenteras.

Så kommer utbyggnadsstrategin att användas

För allmänheten ger utbyggnadsstrategin information om kommunens utvecklingsplaner för till exempel bostäder, infrastruktur och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. För näringslivet kommer utbyggnadsstrategin bli ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är lämpligt att etablera sin verksamhet.

Formellt blir den första etappen en fördjupad översiktsplan som sätter ramarna för hur vi planerar att olika delar av kommunen ska växa och utvecklas. Den blir också ett viktigt underlag för hur vi förhåller oss till frågor som kan vara av riksintresse t.ex. naturvård, kulturmiljö och kommunikationer. När etapp 2 är klar är tanken att både etapperna tillsamman blir kommunens nya övergripande översiktsplan.

Medborgardialog

En så här viktig framtidsplan, som utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare är, måste vi forma tillsammans. En viktig del i arbetet är att involvera medborgare, organisationer, näringsliv, med flera. Vi vill ha en god dialog med olika aktörer och få in många synpunkter för att fånga upp intressen och idéer om hur vi ska utveckla kommunen på bästa sätt.

Medborgardialogen för etapp 1 är avslutad. Tack till dig som lämnat synpunkter!

Hösten 2021 genomförs medborgardialogen för etapp 2 - kommunens mindre tätorter och landsbygd.

Sammanfattning av medborgardialogen - etapp 1

Svara i medborgardialogen för etapp 2 Länk till annan webbplats.

Tidplan


Tidplan (preliminär)

Tidpunkt

Aktivitet

2019

Start etapp 1 - centrala tätorten

2020 - vår/sommar

Medborgardialog etapp 1

2021 - april-juni

Samråd om förslag etapp 1

2021

Start etapp 2 med medborgardialog

2022 - vår

Utställning etapp 1

2022 - september

Antagande av kommunfullmäktige

2022 - höst

Samråd etapp 2

2023

Antagande etapp 2