search
Sök
menu
Meny

Samrådsförslag utbyggnadsstrategi etapp 1

Flygbild över centrala Jönköping i skymningsljus.

Här kan du ta del av samrådsförslaget för etapp 1 av utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. Samrådstiden pågick 14 april-24 juni 2021 och är nu slut och det är för sent att lämna in synpunkter. Du kan fortfarande ta del av förslaget här.

Alla synpunkter och kommunens bedömning av dem kommer att sammanställs i en samrådsredogörelse. Efter samrådet bearbetas förslaget och våren 2022 är planen att det bearbetade förslaget av utbyggnadsstrategin etapp 1 ska presenteras i det skade som kallas granskning.

Presentationsfilm om samrådsförslaget

Sammanfattning

Jönköpings kommun ökar befolkningsmässigt med cirka 1500–2000 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på kommunens beredskap att på ett hållbart sätt planera för exempelvis bostäder, transporter,
skola, vård och omsorg.

Den första etappen av utbyggnadsstrategin blir en fördjupad översiktsplan som omfattar de centrala kommundelarna (Jönköping, Huskvarna, Tabergsådalen, Bankeryd, Barnarp och Torsvik). I samrådsskedet föreslås en ny bebyggelse som motsvarar cirka 250 000 invånare i kommunen. Efter samrådet kan bebyggelsen i förslaget justeras efter inkomna synpunkter. Till granskningen (när förslaget justerats utifrån synpunkter som kommit in under samrådet) kommer förslaget även etappindelas, det vill säga att kommunen föreslår i vilken ordning olika områden bör omvandlas och bebyggas.

200 000 invånare innebär ett behov av att det tillkommer ungefär 25 000 bostäder och 27 500 arbetsplatser. Det är en stor ökning som kommer påverka och förändra mycket i kommunen; invånare, näringsliv, föreningsliv, etc. Vi kan inte säga säkert när vi kommer vara 200 000 invånare. Men fortsätter utvecklingen på liknande sätt och vi ger rätt förutsättningar kommer vi vara det runt år 2050.

Långsiktigt hållbar stadsutveckling

Utbyggnadsstrategin etapp 1 ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. Jönköping ska vara en attraktiv stad där människor vill leva, bo och arbeta. Det innebär bland annat att spara på markresurserna, att inte ta jordbruksmark i anspråk, att skapa förutsättningar för att välja hållbara trafikslag och att fler ska få tillgång till närservice.

För att uppnå detta föreslår vi att staden ska växa främst genom förtätning och omvandling av redan exploaterade områden. Omvandling av exploaterade områden innebär att befintliga verksamheter kan behöva omlokaliseras. Till exempel kan vissa verksamheter som haft centrala lägen behöva ges möjlighet att etablera sig på Torsvik/Stigamo eller Hedenstorp.

Befintliga bebyggelsestrukturer ska byggas samman. Vi ska omvandla infrastruktur och bygga ny infrastruktur så att bättre förutsättningar ges för att gå, cykla och åka kollektivt. Vi ska också verka för en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och service i samma områden. Tillkommande bebyggelse bör stärka antingen Jönköping som regioncentrum eller de
stadsdelscentrum som finns.

En plats för människor

Kommunen ska planera för en god stadsmiljö för varje människa. Det innebär offentliga rum som upplevs som bland annat attraktiva, trygga och säkra. Offentliga rum som kan utgöra mötesplatser i staden bland annat för att öka integrationen och öka delaktigheten i samhället.

För folkhälsan är en god tillgång till parker och naturområden samt platser för idrott en viktig
förutsättning. Vi ska planera för mycket grönska i staden för att ge livsmiljöer för djur och växter. Grönska bidrar även med andra nyttor för människan, så kallade ekosystemtjänster, så som svalka en varm sommardag, omhändertagande av dagvatten och motverkande av översvämning.

Samhället stärks socialt av medborgares medverkan. Bäst hälsa och välmående finns hos människor som känner sig delaktiga. Vi ska därför målinriktat verka för ett ökat deltagande i frågor som rör stadsplanering.

Större omvandlingsområden

Några större omvandlingsområden som beskrivs i förslaget är:

Södra Munksjön
Formellt inte en del av utbyggnadsstrategin eftersom det redan finns en fördjupad översiktsplan för området. Men området är det största stadsutvecklingsområdet och kommer bidra till många nya bostäder och arbetsplatser. Södra Munksjön beräknas kunna få ca 12 000 bostäder och 11 500 arbetsplatser.

Rosenlund
Rosenlund kan få bättre kopplingar till omkringliggande stadsdelar och få fler bostäder som blandas upp med verksamheter. En del verksamheter kan behöva flytta men många kan vara kvar. Rosenlund beräknas kunna få 6 000 nya bostäder och 2000 arbetsplatser.

Kättilstorp
Golfbanan på Kättilstorp finns sedan tidigare utpekat som ett område som kan omvandlas och bebyggas med bostäder. Området beräknas kunna få 3 500 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser.

Huskvarna Väster
Området runt Sandagymnasiet är möjligt att omvandla och få 2500 nya bostäder och 1000 arbetsplatser.

Klockarpsvägen
Utmed Klockarpsvägen på Mariebo finns möjlighet att bygga många nya bostäder och lokaler. Runt 2000 bostäder och 600 arbetsplatser beräknas området kunna bidra med och den nya bebyggelsen skulle länka samman befintlig bebyggelse. Klockarpsvägen föreslås också omvandlas från trafikled till stadsgata.

Taberg
Taberg beräknas kunna växa med ca 1000 bostäder och 200 arbetsplatser.

Torsvik-Stigamo
Industriområdet Torsvik-Stigamo kommer forsätta växa. Behovet av mark för industri och andra verksamheter är stort när en del kommer behöva lämna mer centrala lägen. Området beräknas kunna få ytterligare ca 8550 arbetsplatser.

Hedenstorp-Axamo
Industriområdet Hedenstorp beräknas kunna få ca 2550 nya arbetsplatser.

Mer information om alla omvandlingsområden finns i plankartan.

Dokument

Planbeskrivning del 1, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - etapp 1 (pdf, 4 MB)

Planbeskrivning del 2, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - etapp 1 (pdf, 3.5 MB)

Hållbarhetsbedömning (pdf, 3.9 MB)

Information om dokumenten

Planbeskrivningen redogör för kommunens ställningstaganden inom olika sakområden. Planbeskrivningen är i del 1 indelad i de övergripande rubrikerna utvecklingsinriktning, mark och vattenanvändning samt socialt hållbart stadsbyggande.

Del 2 innehåller riksintressen och andra värden. För att få en fullständig bild av hur kommunen vill hantera mark- och vattenanvändningen behöver alla strategierna i dokumentet läsas.

Hållbarhetsbedömningenn ger en samlad bild av planens konsekvenser och en del av den utgörs av miljökonsekvensbeskrivningen.

Plankarta

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om kartan

Översiktsplanen består av tre kartor, en planbeskrivning och en hållbarhetsbedömning. Kartorna och planbeskrivningen följer Boverkets modell för översiktsplanering. Kartorna är uppdelade i:

  • Utvecklingsinriktning
  • Mark- och vattenanvändning
  • Riksintressen och andra värden

Kartan utvecklingsinriktning ger en mycket översiktlig bild av kommunens viljeinriktning för hur de centrala tätorterna ska utvecklas. Kartan mark- och vattenanvändning anger vilken användning varje område ska ha i framtiden. Kartan riksintressen och andra värden presenterar olika planeringsförutsättningar till vilka hänsyn behöver tas i stadsplaneringsarbetet.

För att få mer information om de olika områdena kan du klicka på respektiveområde.

Planeringsunderlag

Medborgardialog - etapp 1

PDF: Trafikanalys (pdf, 12.5 MB)

Stadsdelsbeskrivningar:

Ställa frågor, möten med tjänstepersoner

Om du har frågor får du gärna ställa dem via e-post: stadsbyggnad@jonkoping.se. Märk ärendet med Utbyggnadsstrategin så försöker vi besvara dem så snart som möjligt.

Du kan också kontakta projektgruppen på översiktlig planering via kommunens kontaktcenter, tel: 036-10 50 00.

Eftersom vi ofta är uppbokade och ibland svåra att nå har vi också avsatt speciell tid för telefonsamtal och frågor om förslag till utbyggnadsstrategi följande tider:

  • 4 maj kl. 11-14
  • 17 maj kl. 15-17
  • 19 maj kl. 11-14

Möjlighet till möten och presentation

Använd gärna presentationsfilmen ovan om ni i ert forum eller sammanhang vill ha en gemensam presentation. Projektgruppen har också viss möjlighet att vara med på digitala och eventuellt fysiska mötesformer för att presentera, förklara och svara på frågor om förslaget. Välkommen att höra av er på kontaktuppgifterna ovan om ni önskar det.

Lämna synpunkter

Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast den 24 juni. Använd gärna formuläret nedan. Du kan också skicka e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller vanlig post till: Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Märk med "Utbyggnadsstrategin".

Formulär för yttranden

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter lagras av stadsbyggnadskontoret och stadskontorer, arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter: www.jonkoping.se/personuppgifter