Träbyggnadsstrategi

Träbyggnader.

Här får du information om Jönköpings kommuns träbyggnadsstrategi. Syftet med strategin är att den ska bidra till att minska byggsektorns klimatpåverkan genom att öka användningen av trä i byggprojekt som genomförs i Jönköpings kommun.

Strategin blir ett verktyg för att arbeta för mer byggande i trä inom kommunen och stimulera marknaden och utvecklingen mot ett ökat användande av trä i byggprojekt.

Träbyggnadsstrategin omfattar all byggnation inom kommunen men fokuserar på att öka användningen av trä i bostadsbyggnader högre än två våningar, byggnader för andra ändamål än bostäder samt konstbyggnader såsom exempelvis broar.

Varför en träbyggnadsstrategi?

Målsättning

Jönköpings kommuns målsättning är att styra utvecklingen mot mer byggande i trä. Vi vill inspirera och bidra till att stimulera marknaden så att trä blir ett självklart val i Jönköpings kommun. Vi vill öka den långsiktiga kunskapsutvecklingen kring träbyggnation i byggsektorn för att användningen av trä inom kommunen ska kunna öka.

I kommunen ska vi aktivt arbeta med att höja vår egen kompetens kring träbyggnation, liksom samverka med andra aktörer som berörs. Detta görs förslagsvis genom utbildningar,
seminarier, studiebesök, delta i relevanta nätverk och anordna workshops.

Klimat

Trä är ett förnyelsebart material som lagrar koldioxid under hela byggnadens livslängd. Trä som material har jämfört med andra byggmaterial låga koldioxidutsläpp under produktionsfasen, likvärdiga förutsättningar för låg energianvändning under brukarfasen samt är lätt att demontera och återanvända eller återvinna efter byggnadens livslängd. Ett industriellt byggt flerbostadshus i trä har 40 % lägre koldioxidutsläpp än ett jämförbart betonghus (Brege, Nord, & Stehn, 2017).

Ekonomi och näringsliv

Jönköpings kommun finns i en skogsrik region med många verksamma inom skogs- och träindustrin. En ökad trähusbyggnation ökar efterfrågan inom träsektorn vilket förbättrar förutsättningarna för innovation och tillväxt.

Trä är konkurrenskraftigt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom träbyggnation kan ske industriellt i en kontrollerad miljö. Detta leder till större precision och effektivitet samt färre
transporter och kortare byggtider på själva byggplatsen (Svenskt trä, 2019).

Social hållbarhet

Trähusbyggnation innebär skonsammare påverkan på omgivningen och bättre arbetsförhållanden under byggtiden än byggnation med hårdare och tyngre material som betong.

Träbyggnader har goda boendekvalitéer. Trä andas och reglerar luftfuktighet och bidrar till ett bättre inomhusklimat. Trä tilltalar många människor eftersom det är ett material man har en relation till och associerar positivt till (Wood2New, 2017).

Senast granskad/publicerad: