TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Bruket Norrahammar - visionsarbete för utveckling av området

Norrahammars bruksområde kommer omvandlas till att bli ett nytt område med bostäder, kontor och verksamheter. Här har du möjlighet att vara delaktig i utvecklingen.

Under september 2022 samlade vi in tankar och idéer för hur Norrahammars bruksområde kan bli i framtiden. Området ska utvecklas och på sikt bebyggas, därför skapar vi nu en vision, utifrån en tidig insamling av idéer och synpunkter, att använda som underlag för inriktningen i kommande utvecklingen av Norrahammars bruk.

Framtagandet av visionen för Norrahammars bruksområde leds av Jönköpings kommun i samarbete med Living Cities. Nedan kan du ta del av sammanställningen av idéerna som kom in under den tidiga dialogen.

Visionsarbetet blir sedan ett underlag och tas tillvara på i kommande detaljplanearbete. Arbetet med en ny detaljplan tar tid: det här är en tidig dialog som följs av en planerad arkitekttävling, detaljplanearbete och till sist genomförandeskede.

Kommande detaljplanearbete för Norrahammar 31:1 (Norrahammars bruk) Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av inkomna idéer och synpunkter kring Bruket Norrahammar

"Det kulturhistoriskt intressanta Bruket Norrahammars står inför en kommande utveckling och exploatering. Det planeras såväl bostäder som verksamhets­lokaler på det gamla bruksområdet, som är beläget centralt i Norrahammar, Tabergsådalen.

Den lokala utvecklingsgruppen i Norrahammar har till kommundelsutvecklaren lyft önskan om att skapa en vision för utvecklingen. Living Cities Stockholm AB leder på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, utvecklings- och trafikavdelningen i Jönköpings kommun framtagandet av en lokalt förankrad vision och förslag på hur den ska bli kunna verklighet.

Ambitionen har varit att samla in så mycket lokal kunskap, erfarenhet och önskemål om platsens utveckling som möjligt, vilket har skett i dialog med en rad olika intressenter inklusive invånare."

Här kan du ta del av den sammanfattning av inkomna idéer och synpunkter som kom in under den tidiga dialogen hösten 2023.

pdf: Bruket Norrahammar: Vision och metod ur ett medborgarperspektiv Pdf, 1.4 MB.