TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Dalviksringen, gång- och cykelväg m.m.

På Dalvik ska en gångbana omvandlas till gång- och cykelväg och korsningen Dalviksringen och Grymänsgatan byggs om.

Kvinna och två barn cyklar på cykelväg.

Det här arbetet görs för att knyta samman gång- och cykelnätet, och för att öka tillgängligheten till ett hållbart resande samtidigt som vi höjer trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i närheten av skola och förskola på Dalvik.

Vad ska göras?

Vid Dalviksringens västra del byggs gångbanan om till en gång- och cykelväg. Vi bygger även nya passager och bygger om korsningen Dalviksringen - Grymänsgatan.

Hur påverkar det dig?

Det kommer delvis att vara begränsad framkomlighet utmed sträckan under byggtiden. Vägen kommer inte stängas av helt, men kommer begärnsas till ett körfält där arbete pågår. Gångtrafik kommer vara möjlig men med viss omledning.

Vad gör vi för att minska störningen?

Entrepenören ska se till att vägen är öppen under hela byggtiden med möjlighet till kortare avstängningar. Entreprenören har uppmärksammats på och ska även ta extra hänsyn till pågående verksamhet på Dalviksskolan och Dalviks förskola.

Tidplan

Arbetet påbörjades i juni 2022 och kommer vara färdigställt till november 2022.