TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Gestaltningsförslag för Vätterstranden i centrala Jönköping

Här får du information om visionsarbetet för Vätterstranden i Jönköping. Gestaltningsförslaget ska ligga till grund för framtida utveckling av platsen. (Foto: Nyréns arkitektkontor)

Under hösten 2022 har Jönköpings kommun tillsammans med Nyréns arkitektkontor tagit fram ett förslag på hur Vätterstranden kan gestaltas i framtiden. Hur skulle strandpromenaden kunna se ut? På vilket sätt kan vi utveckla båtlivet vid Piren? Var skulle ett kallbadhus kunna tänkas finnas?

Skissarbetet bygger på ett gediget förarbete där en medborgardialog ligger till grund. Nästan 4 000 invånare svarade på enkäten och sedan har ett antal workshops genomförts i kommunen där förvaltningar, politiker och föreningar deltagit.

I gestaltningsförslaget presenteras hur vi skulle kunna använda ytorna som redan idag är en attraktiv plats i Jönköpings stadskärna. Visionen är långsiktig och visar på vilka sätt det kan vara möjligt att utveckla området på sikt.

I förslaget har Vätterstranden delats in i flera delsträckor, som Piren, stranden vid Talavid, utanför Tändsticksområdet och den östra delen som är den långa sandstranden där vissa sträckor endast enligt förslaget förändras i mindre grad.

Med i gestaltningsförslaget finns även ett genomgående grepp om gång- och cykelvägen längs Vätterstranden, återkommande belysning, möbler och skyltar. Visionen för gång- och cykelvägen är att bredda den och att den i delen öster om Piren separeras i två parallella stråk för gående och cyklister för att öka trafiksäkerheten, som var efterfrågat i medborgardialogen.

När sker arbetet?

Utvecklingen av Vätterstranden kommer ta tid. Gestaltningsförslaget är just ett förslag på hur området kan utvecklas på några års sikt. Visionen är att området byggs ut i etapper och Vätter­stranden alltmer utvecklas till en social knutpunkt och en attraktiv strandpromenad. 

Vi planerar att utlysa en arkitekttävling för utformning av Piren i början av 2023.

Informationen på den här sidan uppdateras.

Medborgardialog – grunden till förslaget

Sommaren 2021 genomfördes en medborgardialog där nästan 4000 svar kom in om hur Vätterstranden bör utvecklas.

I dialogen ställdes frågor om sex platser längs med Vätterstranden. Frågorna var bland annat: ”Vad gillar du mest med platsen idag?” och ”Vad tycker du är viktigast att förbättra?”. Platserna som fick flest svar var badplatsen vid Liljeholmen följt av Piren. Bryggor, förbättrad gång- och cykelväg, mer sittplatser och umgängesytor och trygghetsskapande insatser var några av synpunkterna som kom in under medborgardialogen.

Svaren är till stor del grunden i det fortsatta arbetet med visionen, och det gestaltningsförslag som nu tagits fram.

Här kan du ta del av sammanfattningen av medborgardialogen kring utvecklingen av Vätterstranden

Sammanfattning av gestaltningsförslaget

Här får du den sammanfattning av gestaltningsförslaget som Nyréns arkitektkontor tagit fram tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun. Det är förslag på vad som skulle kunna finnas längs centrala Vätterstranden i framtiden, och var det i så fall kan tänkas passa in på sträckan.

Sammanfattning av gestaltningsförslag för Vätterstranden

Vätterstranden har delats in i flera delsträckor med olika karaktär för stadens möte med Vättern som har förtydligats och renodlats. Kring Piren föreslås en urban kaj med utvecklad hamnverksamhet. Järnvägsparken och avsnittet vid Kristine kyrka är grönare med park­funktioner. Framför Tändsticksfabriken föreslås att de historiska bryggorna återuppbyggs fast anpassade till vår tids strandlinje. Där grävs också Junebäckens utlopp i Vättern fram. Vid Talavid Strand finns en lokal badstrand medan Östra stranden och Jönköpings strandpark är den långa stranden där vissa sträckor endast förändras i mindre grad medan andra utvecklas mot mer badliv i olika former.

Därtill redovisas gestaltningsgrepp som är genomgående för hela sträckan. Det har bestått av gång- och cykelbanans beläggning, återkommande belysning, möbler och skyltar och en färg som är ett tema. Viktiga platser har förtydligats med en grafiskt tydlig beläggning av platsgjuten betong. Gång- och cykelbanan har breddats och i delen öster om Piren har fotgängare och cyklister separerats i två parallella stråk för att öka trafiksäkerheten som varit mycket efter­frågat i medborgardialogen.

En viktig ingrediens i arbetet har varit att föreslå bättre kopplingar till staden, både visuella och fysiska. Järnvägen på sin bank är en barriär genom staden. Nya kopplingar har efterfrågats av många för att ge bättre promenadmöjligheter och för att öka tryggheten. Därför finns två förslag till gångtunnlar redovisade. 

Talavid strand

Talavid Strand är ett trevligt familjebad med lokal publik. Gång- och cykelvägen löper fram med minimal bredd genom den smala tunneln under järnvägen och stryker längs staketet som avgränsar bangården. Tunneln behöver en upprustning.

Förslag

Tunneln: Olika åtgärder genomförs för att göra det enklare att hitta. Den för projektet typiska markbeläggningen används på marken. Slänter planteras och brofästets stenarbeten ses över.
Badet: Stranden breddas och ramas in från GC-vägen av stödmuren som är sittbar.
Gångvägen breddas där det är möjligt. Det blir svårt mot norr där de pitoreska strandbodarna ligger i vägen för det men tillför andra kvalitéer. Gångvägen flyttas ut vid badet. Ytan mot bangården planteras med en skyddande häck.
Platsen med beläggningen av platsgjuten markbetong signalerar att badet ligger här. Den har utrymme för sommar-WC och uppställningsplats för foodtruck eller en mindre kiosk. Mark­beläggningen består av cirklar av betong i olika nyanser som gjuts mot kvarsittande form av
stål med olika radier. Muren är av platsgjuten betong eller möjligen sten. Den är sittbar från gångstråket och en rygg att luta sig mot vid stranden.
Junebäckens utlopp förtydligas genom att kulverteringen tas bort utanför gång- och cykelvägen och udden för utloppet förlängs. Där placeras grillplats, sittplats och med hjälp av grova block i vattenbrynet förbättras lekmöjligheterna.

Tändsticksbryggorna

Stranden utanför Tändsticksfabriken är idag ganska smal med tydliga spår av blockiga utfyllnader för bangården. I dessa har en del träd vuxit upp, framförallt björkar. Den visuella kopplingen till Tändsticksområdet är tydlig men avståndet är långt.

Förslag

Bryggor: Fyra bryggor föreslås på samma platser där det fanns bryggor innan järn­vägen breddades. De är därför utflyttade i förslaget. De är formade med inspiration från de historiska bryggorna. På två av dem redovisas möjliga bastubyggnader. Alla bryggorna har landfästen med sittmöjligheter.
Gång- och cykelvägen breddas med en rad betongplattor på respektivie sida.
Tegelmur: En låg tegelmur avgränsar cykelbanan från järnvägen. Materialet tegel anknyter mot
Tändsticksområdet enligt konceptet med spegling av staden.

Järnvägsparken

Även stranden utanför Järnvägsparken har tydliga spår av blockiga utfyllnader för bangården med självsådda träd. Gångbron över spårområdet ligger högt men är en tillgång med hiss. Platsen har en potential som vistelseyta för de som väntar på tåget och det är en första anslående utsikt för de som kommer till Jönköping med tåg.

Förslag

Platsen vid hissen och trappan: En yta med det cirkelrunda mönstret byggs ut fram till vattenbrynet som avslutas med en sittbar mur. Runda platsspecifika bänkar växer upp ur golvet.
Trädgrupper och trädgård: Platsen inramas av tre tydliga trädgrupper med tätplanterade träd och en liten trädgårdsanläggning som kopplar till den gröna ytan mot järnvägsstationen.
Gång- och cykelvägen breddas med en rad betongplattor på respektive sida.

Piren och Kajen

Piren med sina restauranger är lokaliserad vid Hamnkanalen och tillför ovärderlig kontakt med Vättern för Jönköpings centrum. Den är nu i behov av upprustning och kan utvecklas till ett helt nytt och urbant möte med Vättern. Strandpromenaden är på östra sidan som smalast idag med endast en stenfyllning utanför.

Förslag

Piren lyfts upp i nivå med spåren och breddas för att ge plats för uteserveringar och brandsäkerhet samt stora båtar. Den östra armen breddas och förlängs för att skydda den nya småbåtshamnen. Ett gångstråk passerar på utsidan av piren. Där kan ett kallbad ligga. Ett genombrott i vågskyddet på mitten av piren möjliggör att bebyggelsen kan komma ut på Vätternsidan med en byggnad med offentligt program och att man får utblickar norrut från
järnvägsövergången.
Bebyggelsen permanentas och förnyas med godkända avlopp.
Uteserveringarna avgränsas tydligt och permanent.
Småbåtshamnen utvidgas österut.
Tunnel: En gångtunnel föreslås i Lantmätargränds förlängning med
trappor och tillgängliga gång- och cykelramper. Ett körfält tas bort i
Norra Strandgatan.
Kajen: En trädplanterad urban kaj byggs upp som speglar Jönköpings centrala delar. Den östra sidan är bredare. Paviljonger och kiosker placeras in bland träden. Kajen lyfts upp vilket
minskar barriäreffekten av järnvägen och spåret får ett möte med omgivningen som liknar en spårvägs. Banvallens upphöjda fyllningar tas bort och de olika typerna av stängsel samordnas i denna centrala del. Gång- och cykelvägen separeras på den östra sidan av trädraderna.
Bron över Hamnkanalen breddas.

Kristineparken

Stranden utanför Kristineparken är spännande formad av de stenbankar kallade skvalpbankar som lades ut som vågskydd för staden. Innanför stenfyllningen har en skyddad parkmiljö skapats som speglar grönskan i Kristine kyrkogård.

Förslag

Träd: Befintliga träd behålls och nya planteras för att detta avsnitt ska bli lummigt. Kommuens del av banvallen planteras med buskar.
Tunnel: En gångtunnel föreslås i Prästgränds förlängning med trappor och tillgängliga gång- och cykelramper. Stödmurarna integreras i en ny kyrkogårdsmur.
Gång- och cykelvägen breddas och separeras med en gräsremsa.
Bebyggelse: En byggrätt för en eventuell restaurang som kan bli en målpunkt föreslås vid vattenkanten och en möjlig byggrätt vid kyrkogården.
En plats för utblickars skapas, där kan till exempel ett gym placeras.
Trädbänkar placeras längs sträckan.

Östra strand - väst

Östra strand - väst är den lugnaste delen av badstränderna längs Vätterstranden. Det beror på att stranden ligger långt från närmaste järnvägspassage och för att den är skyddad med vegetation från gångoch cykelvägen.

Förslag

Vegetation: Befintliga träd och buskar behålls för att spara den skyddade stranden. Vissa kompletterande planteringar utförs. Vegetation röjs för nya siktlinjer på utvalda ställen.
Banvallen (kommunens del) planteras med skyddande buskar.
Gång- och cykelvägen breddas och separeras med en gräsremsa. En grusyta för löpning anläggs utanför raden med betongplattor närmast vattnet.
Grillplatser och en fin sittplats skapas.
En långbänk byggs mot den befintligs stenmuren i banvallen.
Trädbänkar placeras längs sträckan.

Östra strand - mitt

Denna del av badstranden har potential att utvecklas genom att den ligger nära "undergången" med goda kopplingar till stora delar av innerstaden. Bebyggelsen ger associationer till badorter på kontinenten.

Förslag

Kallbadhus: Detta är en möjlig placering som kan angöras med bil. Hur långt ut den ska ligga
bestäms av hur djupt vatten som önskas för de som ska bada.
Platsen med beläggningen av platsgjuten markbetong signalerar att kallbadet ligger här. Den har utrymme för sommar-WC och uppställningsplats för foodtruck eller en mindre kiosk. Mark­beläggningen består av cirklar av betong i olika nyanser som gjuts mot kvarsittande form av stål med olika radier. Runda platsspecifika bänkar växer upp ur golvet. Beläggningen går fram till den befintliga restaurangen och pumpstationen samt går ända in till fasad på det som är kommunens mark framför kvarteret till öster och i gränden öster därom.
Muren är av platsgjuten betong eller möjligen sten. Den är sittbar från ovansidan och skapar
en rygg mot stranden. Läget är som gjort för uthyrning av solstolar.
Brofästet behöver rustas upp.
Grillplatser skapas.
En långbänk byggs mot den befintliga muren.

Östra strand - öst

Denna del av badstranden är en lugn sandstrand med strandbodar.

Förslag

Strandbodsområdet kan utvecklas med fler privata bodar och båtplatser. Detta kan fungera som något av ett koloniområde där vuxna hänger och håller ordning.
Gång- och cykelvägen breddas och separeras med en gräsremsa. En grusyta för löpning anläggs utanför raden med betongplattor närmast vattnet.
Grillplatser skapas.
Långbänkar byggs mot befintliga plank.
Hyrbara solstolar kan få plats här om det till exempel uppstår ett hotell längs stranden.
Bengts kil är en humoristisk blinkning som minner om den förlorade möjlighet som det innebär att den kilformade planterade väg bakom bebyggelsen som inte har kontakt
med stranden.
Dubbelsidiga bänkar placeras ut cirka var hundrade meter
längs hela sträcka.

Jönköpings strandpark (Rosenlundsparken/Tegelbruks­parken)

Tegelbruksparken kan få ett nytt namn som bättre knyter an till platsen eller till den aktivitet som finns där. Jönköpings Strandpark eller Rosenlundsparken är två förslag. Detta är den bredaste delen av Vätterstranden som har stor potential att utvecklas. Här vistas mycket folk, särskilt i den fina kvällssolen och många av dem vill bada. Andra leker och spelar eller går på restaurang Sjön eller det nyöppnade kaféet intill.

Förslag

Bryggor med olika funktioner och historia redovisas: bryggan i öster är längst och ligger på en plats där det tidigare legat en brygga. Den i mitten har en tillgänglig badramp ner i vattnet.
Platsen med beläggningen av platsgjuten markbetong signalerar en offentlig plats med torgfunktioner. Den har utrymme för sommar-WC och uppställningsplats för foodtruck eller en mindre kiosk. Markbeläggningen består av cirklar av betong i olika nyanser som gjuts mot kvarsittande form av stål med olika radier. Runda platsspecifika bänkar växer upp ur golvet.
Gång- och cykelvägen separeras helt genom att cyklarna leds omkring parken. Detta testas redan i sommar på plats.
Grillplatser skapas.
Lekplatsen görs om med tema strand.
Parkeringen trädplanteras och görs om med rundkörning så att det blir lättare att söka plats.
Basketplanen flyttas när en dagvattenledning måste ledas om. Både den och beachvolley­planen integreras bättre i parken. Befintlig graffitiväggen flyttas

Illustration, översiktskarta över centrala Vätterstranden där vissa delsträckor pekas ut.

Arbetsmaterial: skissbild med översiktskarta över centrala Vätterstranden där de identifierade delsträckorna markerats, från vänster: Talavid strand, Tändsticksbryggorna, Järnvägsparken, piren och Kajen, Kristineparken, Östra strand - väst, Östra strand - mitt, Östra strand - öst och Jönköpings strandpark. Bild: Nyréns arkitektkontor,

Illustration, översiktskarta över Vätterstrandens östra del där bryggor skulle kunna finnas i framtiden.

Arbetsmaterial: skissbild med översiktskarta för centrala Vätterstrandens östra del. Här föreslås bryggor, varav en med badramp ner i vattnet. Enligt gestaltningsförslaget ska lekplatsen göras om med tema strand, och basket- och volleybollplanerna ska integreras mer i parken. Gång- och cykelvägen föreslås separeras genom att cyklar leds om runt parken. Bild: Nyréns arkitektkontor,

Illustration översiktskarta över centrala Vätterstrandens östra del, i höjd med undergången. Illustrationen visar att ett kallbadhus skulle kunna ligga här. 

Arbetsmaterial: skissbild med översiktskarta över östra delen av stranden, i höjd med undergången. Här kan enligt gestaltningsförslaget finnas möjlighet till ett kallbadhus i framtiden. Platsen har även utrymme för sommar-WC och foodtrucks eller mindre kiosk. En sittbar mur föreslås längs sträckan och grillplatser skulle kunna skapas här. Bild: Nyréns arkitektkontor,

Illustrerad skissbild över Piren-området där grönska syns längs med gång- och cykelvägen och två småbåtshamnar finns.

Arbetsmaterial: skissbild översiktskarta Piren och kajen. Upphöjd pir, utvidgad småbåtshamn och en gångtunnel är några av de förslag som presenteras i gestaltningsförslaget. Bild: Nyréns arkitektkontor