TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Huskvarna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Grännavägen och Hagstensgatan i Huskvarna, nya busshållplatser m.m.

Här byggs nya busshållplatser och passager över vägen, samt en avfartsramp från E4 på Norrängen i Huskvarna.

En person lägger gatsten.

Det här arbetet görs för att öka tillgängligheten till ett hållbart resande med kollektivtrafik, samt att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad ska göras?

Vi bygger nya busshållplatser och passage samt en ny avfartsramp till E4 på Grännavägen, samt passage på Hagstensgatan på Norrängen i Huskvarna.

Hur påverkar det dig?

Det kommer delvis att vara begränsad framkomlighet utmed sträckan under byggtiden. Vägen kommer inte att stängas av helt men kommer begränsas till ett körfält där arbete pågår.

Vid områden med dålig sikt kan signalreglering, trafikljus, bli aktuellt. Gångtrafik kommer vara möjlig med viss omledning.

Kollektivtrafik beräknas kunna gå som vanligt.

Vad gör vi för att minska störningen?

Entrepenören ska se till att vägen är öppen under hela byggtiden med möjlighet till kortare avstängningar.

Finns det alternativa färdsätt eller färdvägar?

Det finns alternativ för tillfart till Norrängen söderifrån via Grännavägen då arbetena sker längst norrut på Norrängen. Trafik kommer dock kunna passera arbetsområdet under hela byggtiden.

Tidplan

Arbetet planeras påbörjas i slutet av augusti 2022 och kommer vara färdigställt till december 2022.

Översktskarta för arbeten på Grännavägen och Hagstensgatan Pdf, 263.8 kB.