TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Hedenstorp östra

Industriområdet på Hedenstorp fortsätter att växa. I början av 2023 kommer vi att påbörja lednings- och gatuarbetet för områdets östra del.

Illustration av byggprojekt i Jönköpings kommun.

Nya vägar, gång- och cykelvägar, dagvattendammar, busshållplatser, vatten och avlopp anläggas. Fjärrvärme ska dras fram liksom kablar för el och belysning. Området som byggs ut är cirka 83 hektar, vilket motsvarar 140 fotbollsplaner.

I utbyggnaden har vi prioriterat att skapa många gröna ytor med fler trädplanteringar samt en minipark. Plangränsen har också justerats på några ställen för att spara värdefull natur. Tillsammans med Jönköpings länstrafik planeras för goda busskommunikationer till och från området

Tidplan

Utbyggnaden beräknas vara färdig sommaren 2024.

Hur påverkas du?

Tunga arbetsfordon kommer trafikera närliggande vägar under arbetets gång och under vissa perioder kommer sprängningsarbeten utförs dagtid. Vi är medvetna om att det kan orsaka störningar i vardagen och arbetar för att påverkan ska bli så minimal som möjligt.

Kartvy över arbetsområdet.

Blå markering: Arbetsområde på Hedenstorp östra.