TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Huskvarnavägen, nya vatten- och avloppsledningar

Arbetet med att lägga ny dagvattenledning samt byte av spill- och vattenledningar i gatan på Huskvarnavägen pågår fram till januari 2023.

Två personer i schaktgrop placerar in rör.

Arbetet börjar i korsningen Tegelbruksgatan och Östra Storgatan. Mellangatan kommer också påverkas av arbetet. Vi fortsätter sedan öster mot Huskvarnavägen.

Vad är det som ska göras?

Vi byter vatten, dagvatten, spillvatten, brandposter och ventiler i markerat område på kartan. Nya dagvattenintag kommer att göras för att minimera översvämningsrisk i framtiden.

Hur påverkar det dig?

I samband med arbetet kommer vi att stänga av Huskvarnavägen för trafik och buss. Övrig trafik leds om via Saturnusplan, Starrgatan och Kilallén. Trafik kommer att släppas på igen när vi är färdiga vid Saturnusplan. Under den här perioden går det fortfarande bra att använda närliggande busshållplatser.

Karta som visar arbetsområdet på Huskvarnavägen på Rosenlund.

Markeringen visar vilka delar av gatan som påverkas i denna etappen.

Varför behöver ledningarna bytas?

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen, byte av sämre avloppsledningar, separera dagvatten från spillvattnet.

Förnyelsearbetet av vatten- och avloppsnätet är en del i ett stort projekt för att förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar i Jönköpings kommun. Sist men inte minst är det en viktig del i kommunens miljöuppdrag.