TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Knektadammen, ny pumpstation för dagvatten

Vi bygger ny pumpstation för dagvatten i Knektadammen för att minska risken för översvämningar

Under januari 2023 påbörjar vi byggnationen av ny pumpstation för dagvatten i Knektadammen. Projektet är indelat i 2 inledande etapper, som beräknas vara avslutade under maj 2023.
Hela projektet beräknas vara klart under hösten 2024.

Hur påverkar det mig?

  • Framkomligheten på grusvägen öster om Knektadammen genom parken kommer vara avstängd under arbetet. En parallell väg som istället kan användas finns ungefär 100 meter åt öster.
  • Arbetet under byggtiden kan orsaka buller och vibrationer.
  • Byggtrafik i Kektaparken
  • Vissa ytor i Knektaparken kan under arbetets gång behöva stängas för allmänhetens säkerhet.

Varför gör vi detta?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Stora delar av nätet behöver förnyas. För den pågående VA-förnyelsen i Östra Centrum behövs en ny utsläppspunkt för dagvatten, som placeras här intill Knektadammen.

Hur ska vi göra detta?

Nya ledningar kommer anläggas för att klara de stora vattenflöden som uppstår vid även de kraftiga regnen. Vissa sträckor kommer att anläggas genom så kallad styrd borrning, en metod som begränsar behovet av konventionell ledningsschakt.

Vattnet i de nya dagvattenledningarna behöver pumpas för att kunna nå ut till Rocksjön, därför anläggs en dagvattenpumpstation. I pumpstationen kommer finnas en reningsanläggning för dagvattnet, och en del av Knektadammen blir dagvattendamm, där ytterligare rening av dagvattnet sker.

Intill pumpstationen planeras en allmän plats för att kunna uppleva parken och dammen.

Kartbild över arbetsområdet

Blå markering i kartan: ungefärligt arbetsområde. Klicka för större.