TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Munksjökajen

Munksjökajen är klar men ska i framtiden kopplas ihop med Munksjöstaden och strandpromenaden runt Munksjön.

En röd träbyggnad, en betongkaj och vatten.

Kajen är ett stråk utmed Munksjön från Munksjöstaden upp till Jönköping university. Kajen är nu renoverad och kommer att bli en del av den framtida strandpromenaden runt Munksjön och ett nytt vardagsrum i centrala Jönköping.

Den blir en rekreationsplats i centrala Jönköping, nära Munksjöstaden, och ett fint stråk att promenera och cykla utmed.

Läs mer om förarbetet för kajen, Södra Munksjön utvecklings AB Länk till annan webbplats.

Tillfällig gångväg klar

Kajen är öppen för allmänheten och det är möjligt att gå ut med Munksjökajen. Det finns en tillfällig gångväg, efter Munksjömagasinet, från den utbyggda delen av kajen som leder upp till Påsgatan i Munksjöstaden.

Bild som visar grusvägen som är en tillfällig gångväg, industrilokaler och flerbostadshus i bakgrunden.

Tillfällig gångväg, Munksjökajen. Gångvägen leder till Påsgatan.

Hur ska det bli i framtiden?

Det tillfälliga gångstråket är direkt kopplat till nu antagen detaljplan för sista etappen av Munksjöstaden, där en förlängning av hälsans stig söderut kommer färdigställs parallellt med utbyggnader av gata, VA, park, torg och kvartersmark. Alla de olika delarna hänger ihop, vilket innebär att det permanenta stråket först kommer att kunna färdigställas inom ett par år.

Det tillfälliga stråk som nu står öppet behöver därför också förändras i sträckning med hänsyn till kommande byggnationer i Munksjöstaden, men ambitionen är att det alltid ska finnas en passage öppen till dess att den permanenta lösningen är på plats. Kommunen, Tosito och Lustgården kommer löpande följa upp att detta möjliggörs på bästa sätt och till allmänhetens nytta.

Målet är en sammanhängande strandpromenad ner mot Skeppsbron och vidare runt Munksjön.

Illustration med torgyta, bostadshus, träd och vatten.

Munksjökajens fortsättning söderut ansluter till en grön parkyta. Platsen ska alltså både fungera som en park åt de boende samt vara en del av det allmänna kajstråket. Utformningen skapar en varierande miljö med terrasser åt söder, möjlighet till café- och restaurangverksamhet, aktivitetsytor, sittplatser och gröna inslag.

Illustration med torgyta, träd, personer som cyklar och leker. Även några gamla industrilokaler.

Det kommer anläggas flera torgytor i området intill kajen. Torgytorna är placerade i stadsdelens kulturhistoriska kärna intill bevarade industribyggnader. Dessa ska göras tillgängliga för publika verksamheter och utvändigt bevaras i karaktären vilket ger området en tydlig identitet. Det ska skapas bilfria miljöer för kultur, event, serveringar och möten m.m. Sittbara trappor anläggs i den sydvästra delen. Möblering, armaturer och övrig utrustning anpassas till den industriella och historiska miljön.

En flytande ö i Munksjön är ytterligare ett viktigt sätt att få in fler gröna, allmänna ytor i Munksjöstaden. Här finns dock inget färdigt gestaltningsförslag.

Karta över kajområdet munksjön. 

Kartbild som visar de allmänna områdena som kommer utvecklas intill Munksjökajen.