TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Förslag

Samråd: Vägplan över framtida gång- och cykelväg mellan Odensjö och Råslätt

Här får du information om och kan ta del av samrådshandlingar kring vägplan över planerad gång- och cykelväg mellan Odensjö och Råslätt.

Illustration av byggprojekt i Jönköpings kommun.

Jönköpings kommun har beslutat att ta fram en vägplan för att möjliggöra en utbyggnad av en gång- och cykelväg läng med väg 846, delen mellan Odensjö och Råslätt.

Varför tas vägplanen fram?

Syftet med att upprätta en vägplan för detta projekt är för att bygga en gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, och för att förbättra möjligheten till arbetspendling och fritidscykling. Tanken är att den nya gång- och cykelvägen ska bindas samman med befintliga gång- och cykelvägar vid Odensjö respektive Råslätt.

Idag används sträckan genom till exempel arbetspendling till och från Jönköping, och nyttjas främst av boende i Barnarp, Odensjö och Råslätt. Det förekommer också en hel del fritidscykling. Längs den aktuella sträckan, mellan Odensjö och Råslätt, är de oskyddade trafikanterna idag hänvisade till att använda väg 846, vilket gör att de idag blandas med den övriga trafiken.

Vad innebär det att ta fram en vägplan?

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar
och som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många under­sökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

I början av planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvens beskrivning tas fram till vägplanen, där Jönköpings kommun beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska
en miljöbeskrivning tas fram.

Samråd är viktigt under hela planläggningen, och i början av processen tas ett samrådsunderlag fram som beskriver projektet övergripande. Det innebär att Jönköpings kommun tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få in deras synpunkter och kunskap.

Vad händer sen?

Ett första samråd hålls för förslaget till vägplanen. Att förslaget är ute på samråd innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Synpunkter ska lämnas skriftligen via brev eller mejl senast 11 januari 2023, se kontaktuppgifter längre ner på den här sidan. Synpunkterna som kommer in under samrådet sammanställs sedan i en samrådsredogörelse.

När planen är färdig hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter.

När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan utbyggnaden av ny gång- och cykelväg påbörjas.

Handlingar

Handlingarna finns tillgängliga för samråd till och med 11 januari 2023.

Här kan du ta del av samrådsunderlaget i sin helhet samt översiktskarta för området:

pdf: Samrådsunderlag för vägplan för gång- och cykelväg mellan Odensjö och Råslätt Pdf, 3.5 MB.

pdf: Samrådsunderlag, översiktskarta utformningsplan del 1 Pdf, 458.4 kB.

pdf: Samrådsunderlag, översiktskarta utformningsplan, del 2 Pdf, 375.8 kB.

pdf: Samrådsunderlag, översiktskarta utformningsplan, del 3 Pdf, 404.6 kB.

pdf: Samrådsunderlag, typsektioner Pdf, 40.7 kB.

Handlinarna finns även tillgängliga i utställningen vid receptionen i Juneporten, Västra storgatan 16 i Jönköping.

Lämna synpunkter på samrådsförslaget

Synpunkter ska komma in skriftligen till stadsbyggnadskontoret senast 11 januari 2023. Ange diarienummer stbn/2022:427 när du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via:
e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se
eller post till: Jönköpings kommun, Utvecklings- och trafikavdelningen stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.