TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Starrgatan och Hermansvägen, nya vatten- och avloppsledningar

Arbete med att förnya vatten- och avloppsledningarna på Starrgatan och Hermansvägen på Liljeholmen och Rosenlund pågår till och med hösten 2022.

Två personer jobbar i schakt med ledningar.

Stora områden inom Liljeholmen och Rosenlund behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Detta projekt är den första delen i den VA-förnyelse som kommer utföras i området.

Vad är det som ska göras?

 • Vi byter ut vatten- och avloppsledningar som är 70-90 år gamla och kompletterar med nya dagvattenledningar.
 • Fastighetsägare i området måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen. Detta kräver kommunen för att värna miljön och minska risken för översvämning av avloppsvatten i källare.
 • I Liljeholmsparken bygger vi en underjordisk pumpstation för dagvatten (regnvatten). En mindre byggnad kommer vara synlig ovan mark. Detta dagvatten leds sedan till Liljeholmskanalen.
 • Samtidigt kommer Jönköping energi AB att lägga ny fiber, förnya elförsörjning och byta en del skarvar i fjärrvärmenätet.

Hur påverkar det dig?

 • Framkomligheten längs med Starrgatan, Hermansvägen och anslutande gator kommer påverkas eftersom utrymmet för trafikanter begränsas.
 • I perioder kommer vissa busshållplatser flyttas till tillfälliga hållplatser, skyltning finns på platsen.
 • Möjlighet att parkera fordon påverkas under den tid arbete pågår.
 • Vissa gator kommer stängas av periodvis under projektets gång. Det är för att vi ska komma åt alla ledningar som ska ersättas.
 • Vi kommer ha en byggplats på asfaltsplanen bakom Kolgrillen.
 • Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvatten uppstå.
 • Arbetet under byggtiden kan orsaka buller och vibrationer.
 • Vissa fastigheter kommer ibland få vatten via provisoriska lösningar. Detta kan påverka vattnets temperatur.
Karta över arbetsområdet på Liljeholmen.

Röda markeringen visar vilka delar av gatorna som påverkas av ledningsarbetet i denna etapp.

Varför behövs nya ledningar?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom Liljeholmen och Rosenlund behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Det är ett omfattande arbete att byta gamla ledningar och att lägga separata dagvattenledningar för att öka kapaciteten. Projektet kommer också att minska de bräddningar av avloppsvatten som kan drabba Vättern vid regn. De nya ledningarna byggs för en livslängd på minst 100 år.

Hur görs arbetet?

På en del sträckor använder vi så kallad rörspräckning och relining. Då ersätter vi ledningarna utan att behöva gräva upp hela gatulängden. Det räcker med mindre grävningar vid anslutningspunkter. Det innebär mindre störning för allmänheten och metoden sparar flera arbetsmoment.

På platser där gatan måste grävas upp används ibland så kallade schaktlådor. Det sparar mycket tid i efterarbetet och innebär att en mindre yta berörs än vid vanlig schaktning.