TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Talavidskolan, nybyggnation

Talavidskolan i centrala Jönköping byggs ut med en nya skolbyggnad för att kunna ta emot fler elever.

En röd tegelbyggnad med grönt träd på gården.

För att möta elevökningen inom upptagningsområdet för Talavidskolan behöver skolans kapacitet förstärkas. Tre byggnader ska rivas på den södra delen av skolgården och ska ersättas av en ny byggnad som kommer inrymma lokaler för årskurs F-3 med bland annat fler klassrum och grupprum samt administrativa delar.

Nytt tillagningskök och matsal kommer kunna ta emot över 500 elever dagligen. Utemiljön i den södra delen görs också om för att möta de nya behoven. Gestaltningen av den nya byggnaden anpassas till omgivande bebyggelse. 

Så påverkar byggnationen

  • Vi eftersträvar minsta möjliga påverkan för boende i området. Åtgärder vidtas för att minska störningar av t.ex. buller, dammspridning och vibrationer. Viss byggtrafik till och från byggarbetsplatsen kommer förekomma.
  • Arbeten sker i huvudsak helgfria vardagar 7-16. Vid behov kommer arbete utföras även under andra tider.
  • Under byggtiden kommer eleverna äta skollunch på Tändsticksområdet.
  • Under byggtiden skyltar kommunen delvis om parkeringar i närheten för att underlätta säker hämtning och lämning.
  • Information om hur skolverksamheten påverkas informeras direkt till personal, elever och vårdnadshavare via skolan.

Sanering av markförorening

Eftersom det tidigare låg en cementfabrik på en del av platsen för Talavidskolan beställde kommunen en markundersökning i samband med projekteringen. Rapporten visar att det finns föroreningar i marken på en del av skolgården och även in i allén i Talavidsparken.

Det är ingen risk för exponering för vare sig barn eller vuxna som vistas i området. Sanering krävs dock för att marken ska hålla rätt kvalitet i ett långsiktigt perspektiv och inte innebära några framtida begränsningar för t.ex. odling eller organismer som lever i jorden.

Undersökningarna visar att föroreningarna är bundna till jorden vilket innebär att ingen spridning sker till exempelvis Vättern.

Tidplan

  • Byggnation inleddes hösten 2021 och beräknad inflyttning för verksamheten är hösten 2023.
En röd tegelbyggnad med gröna träd framför. 

Nybyggnation Talavidskolan, vy från Juneleden. Skissbild BSV.

En röd tegelbyggnad med asfalterad gård.

Nybyggnation Talavidskolan, vy från norr. Skissbild BSV:

En röd tegelbyggnad med svart tak.

Nybyggnation Talavidskolan, vy från nordväst. Skissbild BSV.

En röd tegelbyggnad med grönt träd på gården.

Nybyggnation Talavidskolan, vy från väst. Skissbild BSV.