TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Trädgårdsgatan – ledningsarbeten och omvandling till gågata

De över 100 år gamla vatten- och avloppsledningarna ska bytas och arbetet avslutas med att omvandla del av Trädgårdsgatan till permanent gågata för ett blommande Väster. Ett viktigt arbete både under och ovan jord.

Illustration av byggprojekt i Jönköpings kommun.

Vad är det som ska göras?

I slutet av november påbörjas arbetet med att förnya vatten-och avloppsledningar på Trädgårds­gatan, Brunnsgatan och Fabriksgatan.

Detta projekt är det andra av tre delar i den VA-förnyelse som kommer utföras på Väster i Jönköping.

  • Vi byter ut vatten- och avloppsledningar som är 120-135 år gamla och kompletterar med nya dagvattenledningar.
  • Fastighetsägare i området måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen. Detta kräver kommunen för att värna miljön och minska risken för översvämning av avloppsvatten i källare.
Kartbild över ledningsarbetet (etapp 1).

Kartbild över ledningsarbetet (etapp 1). Klicka för större.

Omvandling till gågata och höjd trafiksäkerhet

  • Norra delen av Trädgårdsgatan, mellan Nygatan och Skolgatan, byggs om till permanent gågata sensommar-hösten 2023.
  • Sträckningen av Trädgårdsgatan mellan Nygatan och Brunnsgatan omvandlas till en gångfartsgata som möjliggör biltrafik med låga hastigheter. Dessutom kommer vi smalna av Brunnsgatan för att öka säkerheten där.

Varför förnyar vi vatten- och avloppsledningarna?

Arbetet är en del av vatten och avloppsförnyelsen som pågår i Jönköpings kommun. Syftet är att säkerställa drickvattenförsörjningen samt öka kapaciteten i ledningsnätet.

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Det är ett omfattande arbete att byta gamla ledningar, och lägga separata dagvattenledningar för att öka kapaciteten. Påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn.

Varför omvandlar vi Trädgårdsgatan?

När vi är klara under jord är det dags att påbörja arbetet ovan jord. En del av Trädgårdsgatan har förvandlats till sommargågata de senaste fem åren och blivit ett uppskattat inslag i stadsmiljön. I september 2022 beslutade stadsbyggnadsnämnden den de av Trädgårdsgatan gatan som är mellan Skolgatan och Nygatan ska bli gågata året om.

Stadsbyggnadskontoret har studerat förutsättningarna och möjligheterna med att genomföra en permanent ombyggnation av Trädgårdsgatan. Utredningen har visat att det finns goda förutsättningar för en permanent gågata mellan Skolgatan och Nygatan och den bedöms också förstärka Västra centrum och Tändsticksområdet som besöksmål och skapa bättre förutsättningar för hela området. Dessutom görs detta arbete för att höja trafiksäkerheten i området, genom avsmalningar på Brunnsgatan och att delen av Trädgårdsgatan mellan Nygatan och Brunnsgatan blir gångfartsgata där biltrafik i låga hastigheter kommer tillåtas.

Arbetet med att omvandla denna sträcka till permanent gågata påbörjas under sensommaren 2023. Läs mer om framtidens Trådgårdsgata längre ner på den här webbsidan.

Hur påverkar arbetet mig?

  • Framkomligheten längs med Trädgårdsgatan, Brunnsgatan, Fabriksgatan och anslutande gator kommer påverkas eftersom utrymmet för trafikanter begränsas. Korsningen Trädgårdsgatan och Skolgatan kommer vara avstängd större delen av projektet.
  • Vi kommer jobba i olika etapper och se till att boende, näringsidkare, kunder och gäster alltid kommer fram till fastigheterna så smidigt som möjligt. Framkomligheten till fastigheternas entréer kommer prioriteras.
  • Det kommer vara begränsade parkeringsmöjligheter under den tid arbete pågår. Vi ser över tillfälliga korttidsparkeringar i området och hänvisar i övrigt till närliggande parkeringshus.
  • Vissa gator kommer stängas av periodvis under projektets gång. Det är för att vi ska komma åt alla ledningar som ska ersättas.
  • Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvatten uppstå.
  • Vissa fastigheter kommer ibland få vatten via provisoriska lösningar. Detta kan påverka vattnets temperatur.
  • Arbetet under byggtiden kan orsaka buller och vibrationer.

Tidplan

Arbetet med att förnya vatten- och avloppsledningarna påbörjas i slutet av november 2022, och beräknas pågå från november 2022 till juni 2023. VA-arbetet vid den del av Trädgårdsgatan där vissa verksamheter har uteserveringar planeras vara klart runt påsk i april 2023. Inför vår- och sommarperioden lägger vi tillfällig asfalt på Trädgårdsgatan för att de verksamheter som finns på sträckan ska kunna hålla öppet sina uteserveringar.

Arbetet med att omvandla området till permanent gågata, gångfartsgata och mer trafiksäker påbörjas under sensommaren 2023 och beräknas pågå cirka fyra månader. Tidplanen uppdateras.

Trädgårdsgatan – så blir det sen

Norra delen av Trädgårdsgatan, kvarteret mellan Skolgatan och Nygatan, ska bli permanent gågata med fokus på tillgänglighet. Tanken är att den nya gågatan ska förstärka Västra centrum och Tändsticksområdet som besöksmål och skapa bättre förutsättningar för hela området.

Ombyggnationen i området innebär också att sträckningen av Trädgårdsgatan mellan Nygatan och Brunnsgatan omvandlas till en gångfartsgata som möjliggör biltrafik med låga hastigheter. Dessutom kommer vi smalna av Brunnsgatan för att öka säkerheten där.

Det nya parkeringshuset på Tändsticksområdet gör nu att tillgången till parkeringsplatser i Västra Centrum är god. Behov och möjlighet till korttidsparkeringar runt Trädgårdsgatan ses över.

Informationen om hur det kommer se ut uppdateras löpande.

Informationen uppdaterades 16 november 2022.