search
Sök
menu
Meny
Sök

Nya Rosenlundsbadet

Kommunfullmäktige har beslutat att nuvarande Rosenlundsbadet ska ersättas med en ny sim- och badanläggning på Rosenlund. Här finns information om nya Rosenlundsbadet och efter hand mer information om byggprojektet.

Vad händer just nu i arbetet? (uppdaterad 2021-11-19)

Arbete med en ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av nya sim- och badanläggningen pågår. Preliminärt kommer den ut på samråd under våren 2022.

Det pågår förberedande utredningar under hösten 2021 och vintern 2022 inför kommande projektering, bland annat hur upphandlingen av entreprenad ska gå till. Det förs diskussioner om gestaltning för att kunna upphandla en arkitekt för den första delen av arbetet. Lokalprogrammet som beskriver innehållet och utformningen i anläggningen har förtydligats på en mer detaljerad nivå. I detta arbete involveras fokusgrupper om skolans och föreningslivets behov samt dialog om tillgänglighetsfrågor.

Under projekteringen som startar under 2022 kommer utformningen och kraven bestämmas mer i detalj så att en upphandling av entreprenörer för byggnation kan påbörjas.

Projektledningen ska tre gånger per år rapportera till ledningsutskottet (kommunalråden) hur arbetet går och hur budgeten följs.

Grundläggande fakta om nya Rosenlundsbadet

I nya sim- och badanläggning ingår följande:

  • 50-metersbassäng med bredd för 10 banor (8 banor idag).
  • En motionsbassäng med måtten 25 x 25 m tillkommer. Motionsbas­sängen är i första hand avsedd för motionssim, vattengympa och simundervisning.
  • Hoppbassängen byggs ut och får hopptorn på två motsatta sidor. Det innebär att hoppanläggningen kan användas av föreningsverksamhet och allmänhet samtidigt.
  • Antalet simundervisningsbassänger (15 x 15 m) utökas från en till tre. En bassäng utrustas för rehabilitering/habilitering.
  • Familjebad där målgruppen främst utgör familjer med barn upp till 8 år.
  • Gym på cirka 500 kvadratmeter vilket utrustas med maskiner och fria vik­ter samt lokaler för gruppass.
  • Två möteslokaler. En för större möten med 50 platser och en för mindre möten med 10 platser.
  • Föreningslokaler i anslutning till hopp- och 50-metersbassäng.
  • Café och serveringsytor för besökande till anläggningen.
  • Omklädningsrummen ska rymma totalt drygt 1 000 skåp/platser.

Kostnaden för att bygga en ny sim- och badanläggning enligt förslaget beräknas bli ca 884 miljoner kronor.

Byggstart beräknas kunna ske 2023 och badhuset planeras då vara klart någon gång under 2025.

Bakgrund till beslutet om ett nytt Rosenlundsbad

Kommunfullmäktige beslutade 2 september 2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag att kommunen ska bygga en ny sim- och badanläggning på Rosenlund intill nuvarande Rosenlundsbadet.

Kommunen har tagit hjälp av flera konsulter som tittat på olika alternativ utifrån de förutsättningar och behov som finns. Huvudalternativen som togs fram är renovering av befintlig anläggning alternativt en nybyggnation av ett nytt badhus intill det befintliga.

Uppdraget om att ta fram ett underlag som belyser konsekvenserna för ombyggnad respektive nybyggnad av Rosenlundsbadet fattades av kommunfullmäktige i oktober 2019. Till grund för de olika alternativ som utarbetats ligger ett förslag till lokalprogram som tagits fram av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har i förslaget till lokalprogram prioriterat olika funktioner i ett framtida badhus utifrån en behovsbedömning som sträcker sig 20-30 år framåt i tiden.

Programmet medför bland annat att det mer upplevelsebaserade äventyrsbadet avvecklas. Ett familjebad föreslås dock finnas i badanläggningen. Funktioner som prioriteras i det nya badet är i första hand anläggningar som används för föreningsliv, simundervisning, motion och friskvård. Att säkerställa en framtida god arbetsmiljö för badhusets personal framhålls också som viktigt.

I utredningsarbetet har det varit viktigt att visa på alternativ som minskar den totala investeringsutgiften samt påverkan på befintlig badverksamhet under byggtiden.