search
Sök
menu
Meny
Sök

Bäckalyckan, VA-förnyelse

Vy över Jönköping, Bäckalyckan.

Här hittar du information om det arbete med att förnya ledningar för vatten och avlopp som pågår under 2020-2023 på Bäckalyckan.

Hur påverkar det mig?

Framkomlighet för gående och cyklister prioriteras under arbetets gång.

För dig som bor i området kommer det under några få dagar inte gå att nå t.ex. garageinfarter, just när vi passerar din fastighet. Du kommer att få ett brev i förväg. Vi försöker också ta en personlig kontakt, och du är alltid välkommen att kontakta vår personal på plats.

Vi hoppas på förståelse för att vårt arbete att förbättra VA-nätet kan orsaka en del svårigheter under en period.

Tre arbetslag kommer att arbeta med förnyelsen i området. Karta över aktuella gator finns nedan.

Vad är det som ska göras?

De 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna byts ut, och kompletteras med nya dagvattenledningar. Samtidigt kommer Jönköping Energi AB att byta en del skarvar i fjärrvärmenätet. Fastighetsägarna i området måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen.  Detta kräver kommunen för att värna miljön och minska risken för översvämning av avloppsvatten i källaren.

Varför?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Det är ett omfattande arbete att byta gamla ledningar, och lägga separata dagvattenledningar för att öka kapaciteten. Påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn.

Hur ska ni göra?

På platser där gatan måste grävas upp används ibland s.k. schaktlådor, vilket sparar mycket tid i efterarbetet och innebär att betydligt mindre yta berörs än vid vanlig schaktning.

På en del sträckor kommer s.k. rörspräckning och relining att användas, där man ersätter ledningarna utan att behöva gräva upp gatan. Bara mindre grävningar vid anslutningspunkter behövs, vilket innebär mindre störning för allmänheten, och metoden sparar flera arbetsmoment.

Kartbild

På kartan ser ni årsplaneringen av VA-förnyelsen på Bäckalyckan. Via länken kan du få upp en större bild över hela VA-förnyelsen i Jönköping.

Årsplanering VA-förnyelsen Bäckalyckan.