Dalviksringen – ny gång- och cykelväg m.m.

Här hittar du information om ombyggnationen av gångbana till gång- och cykelväg, nya passager samt ombyggnationen av korsningen Dalviksringen och Grymänsgatan.

Det här arbetet görs för att knyta samman gång- och cykelnätet, och för att öka tillgängligheten till ett hållbart resande samtidigt som vi höjer trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i närheten av skola och förskola på Dalvik.

Vad ska göras?

Vid Dalviksringens västra del byggs gångbanan om till en gång- och cykelväg. Vi bygger även nya passager och bygger om korsningen Dalviksringen - Grymänsgatan.

Så påverkas du

Det kommer delvis att vara begränsad framkomlighet utmed sträckan under byggtiden. Vägen kommer inte stängas av helt, men kommer begärnsas till ett körfält där arbete pågår. Gångtrafik kommer vara möjlig men med viss omledning.

Vad gör vi för att minska störningen?

Entrepenören ska se till att vägen är öppen under hela byggtiden med möjlighet till kortare avstängningar. Entreprenören har uppmärksammats på och ska även ta extra hänsyn till pågående verksamhet på Dalviksskolan och Dalviks förskola.

Tidplan

Arbetet påbörjades i juni 2022 och kommer vara färdigställt till november 2022.