Grännavägen och Hagstensgatan i Huskvarna – nya busshållplatser m.m.

Här får du information om nybyggnationen av busshållplatser och passager, samt en avfartsramp från E4 på Norrängen i Huskvarna.

Det här arbetet görs för att öka tillgängligheten till ett hållbart resande med kollektivtrafik, samt att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad ska göras?

Vi bygger nya busshållplatser och passage samt en ny avfartsramp till E4 på Grännavägen, samt passage på Hagstensgatan på Norrängen i Huskvarna.

Så påverkas du

Det kommer delvis att vara begränsad framkomlighet utmed sträckan under byggtiden. Vägen kommer inte att stängas av helt men kommer begränsas till ett körfält där arbete pågår.

Vid områden med dålig sikt kan signalreglering, trafikljus, bli aktuellt. Gångtrafik kommer vara möjlig med viss omledning.

Kollektivtrafik beräknas kunna gå som vanligt.

Vad gör vi för att minska störningen?

Entrepenören ska se till att vägen är öppen under hela byggtiden med möjlighet till kortare avstängningar.

Finns det alternativa färdsätt eller färdvägar?

Det finns alternativ för tillfart till Norrängen söderifrån via Grännavägen då arbetena sker längst norrut på Norrängen. Trafik kommer dock kunna passera arbetsområdet under hela byggtiden.

Tidplan

Arbetet planeras påbörjas i slutet av augusti 2022 och kommer vara färdigställt till december 2022.