search
Sök
menu
Meny

Lednings- och vägarbete på Klostergatan

Karta över markarbeten på Klostergatan

Den 17 maj påbörjas arbetet med vatten- och avloppsnätet, samt ombyggnation av Klostergatans korsningar med Brunnsgatan samt Oxtorgsgatan.

Varför ska detta göras?

Planenligt underhåll av vatten- och avloppsledningarna, samt behov av att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad är målet med arbetet?

Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö och bättre tillgänglighet på dessa platser samt att få nya vatten- och avloppsledningar som säkrar de behoven för lång tid framöver.

Hur påverkar detta mig?

Framkomligheten påverkas på Klostergatan eftersom delar av den kommer att stängas av, och även delar av de anslutande gatorna. Det innebär att bil- och busstrafik kommer att ledas om. Under byggtiden kommer buller och vibrationer att förekomma i området. Vid enstaka tillfällen kan nattarbete förekomma.

Vad görs för att minska störningen?

Arbetstiden är begränsad till kl 06-20 alla dagar, och störande arbetsmoment utförs vardagar 07-18. Vi bygger främst under perioden då kollektivtrafiken är i lågtrafik juni – augusti.

Finns det alternativa färdsätt eller färdvägar?

Bil- och kollektivtrafik leds om via Kapellgatan. Fordonstrafik till och från fastigheter får dock ej begränsas.

Gång- och cykeltrafik ska kunna fortgå längs alla gator på minst en sida med möjlighet till mindre avbrott. Minsta bredd på gångbana är 1,5 meter. Entréer och infarter till fastigheter ska vara tillgängliga under hela entreprenaden.

Tidplan

Byggstart 17 maj och beräknas vara klart till september 2021