search
Sök
menu
Meny

Magnus Ladulås plats, ombyggnad till parktorg

Magnus Ladulås plats i nordvästra hörnet av Munksjön ska bygga om från tillfällig till ett nytt parktorg. En ny typ av plats för både vila och aktiviteter i centrala Jönköping.

Vad ska göras?

Magnus Ladulås plats ska byggas om från en tillfällig parkering till en grön, rogivande och trevlig plats som förstärker det gröna parkstråket i centrala Jönköping. Ett nytt konstverk ”Nurmengaard” är ett tongivande element för platsen. Utformningen baseras på att nuvarande markhöjder sänks för att närma sig markhöjderna vid Munksjöns kaj. Nivåskillnaderna som skapas tas om hand med upphöjda planteringsytor som omfamnar platsen samt murar och trappor.

Den befintliga gång- och cykelväg ska också förlängas norrut mot Slottsbron.

Varför gör vi detta?

Parker och grönområden är viktiga ur både ur ekologisk och ur social synvinkel - och kommunens grönstrukturplan har målet att utveckla dessa platser. Genom att skapa länkar, gröna stråk, mellan områden med rika ekosystem och höga värden vill vi säkra upp för den biologiska mångfalden.

Platsen har länge varit en tillfällig parkering i väntan på att intilliggande byggnationer ska bli klara. Platsen har utformats efter en medborgardialog för att få invånarnas synpunkter på hur man önskar att denna platsen ska utformas. Den kommer tillföra nya funktioner i centrala Jönköping i form av att platsen blir en grön mötesplats - ett parktorg - som både kan användas för för rekreation och aktiviteter.

Påverkan under byggtiden

Gång- och cykeltrafik ska kunna passera utmed Skolgatans södra sida under hela entreprenaden då Slottsbrons norra sida kommer vara avstängd för reparation. Gång- och cykeltrafik utmed slottskajen ska anslutas till Skolgatan under hela entreprenaden. Eventuellt behöver omledning ske under perioder.

Trafiken utmed gatan eller till intilliggande fastigheter kommer inte påverkas mer än att den tillfälliga parkeringsplatsen försvinner. I närområdet finns det god parkeringsmöjligheter i bland annat tre parkeringshus.

Vid vissa arbetsmoment kan det förekomma mindre buller.

Tidplan

Arbetet startar den 10 maj 2021 och blir klart under hösten 2021

Film som visar platsens utformning