search
Sök
menu
Meny

Bidrag till föreningar (fritid)

Föreningslivet, organisationer och privatpersoner kan söka bidrag och annat stöd från kultur- och fritidsförvaltningen. Vissa bidrag kan sökas för den kontinuerliga verksamheten, andra för mer specifika syften.

Det finns flera typer av bidrag som föreningslivet kan söka, beroende på föreningens inriktning och aktiviteter. Varje år söker flera hundra föreningar inom skilda verksamheter – som idrott, religiösa, scouter och föreningar för personer med funktionsnedsättning med flera – bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen.

I dokumentet Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd  finns villkor till bidragen.

Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstödöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Föreningar har också möjlighet att söka statliga bidrag eller bidrag från andra organisationer. Mer om det under menyrubriken Statliga bidrag och andra bidrag till föreningar.

Idrotts-, scout-, funktionshinder-, nykterhets-, intresse-, pensionärs-, politiska, sociala och religiösa föreningar som vill ansöka om att bli bidragsberättigad hos Kultur- och fritidsförvaltningen, gör det genom att lämna in en ansökningsblankett "Ansökan om att bli bidragsberättigad förening".

Ansökan om att bli bidragsberättigad föreningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Bidraget syftar till att stimulera den nystartade föreningens etablering och verksamhetsformer under en uppbyggnadsperiod.

2020-10-07 Nytt stödpaket till föreningslivet i Jönköpings kommun

Stödpaketet består av tre satsningar som tillsammans ger ett kommunalt stöd på drygt 5 mnkr för perioden 1 juli – 31 december.

Satsningarna består av:

  1. Generell förstärkning av driftsbidragen med 20 procent för hela årets driftskostnader för bidragsberättigade föreningar. Detta stöd gynnar de föreningar som driftar egna anläggningar eller som hyr lokaler årsvis. Den extra förstärkningen ger drygt 1,6 mnkr fördelat på nästan 200 föreningar.
  2. Halverade taxor för bidragsberättigade föreningar på kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar under kvartal 3 (1 juli – 30 september). Drygt 80 föreningar hyr lokaler, per timme, för arrangemang, träning och match genom kultur- och fritidsförvaltningen. Stödet kommer att gynna föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet eftersom de har har högst bokningskostnader. Halverade taxor ger en subvention strax över 900 tkr.
  3. Totalt 2,5 mnkr ”kompensationsbidrag corona” kan föreningslivet ansöka om för intäktsbortfall på grund av Covid-19 pandemin. 1 mnkr avsätts för kvartal 3 (1 juli – 30 september) och 1,5 mnkr för kvartal 4 (1 oktober – 31 december). Föreningarna ska kunna styrka sina intäktsbortfall och redovisa kostnadsbesparande åtgärder. Fördelningen av bidraget bygger på ett rättviseperspektiv och ska komplettera övriga satsningar och statliga bidrag.

Tidsplan:
Tidsplan och fortsatt hantering bygger på fördelningen av de statliga bidragen avsedda för kulturens och idrottens intäktsbortfall under kvartal 3 respektive 4. För att säkerställa att inga föreningar blir dubbelkompenserade krävs att de statliga bidragen är beslutade innan bidraget från kultur- och fritidsnämnden fördelas, därför är tidsplanen preliminär.

  • Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden 7 oktober verkställs punkt 1 och 2. Det extra driftsbidraget betalas ut omgående och bidragsberättigade föreningar faktureras bara 50 procent av totala kostnaden för hyran i kommunala anläggningar (som hyrs per timme).
  • Föreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsbidrag corona, kvartal 3 från 15 oktober – 1 november.
  • Formellt beslut om fördelning av medel för kvartal 3 sker i kultur- och fritidsnämnden 11 december.
  • Ansökan om kompensationsbidrag corona för kvartal 4 kommer att ligga i mitten av januari och formellt beslut tas i kultur- och fritidsnämnden under mars månad.