search
Sök
menu
Meny

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja kulturbidrag till kulturföreningar och studieförbund.

2020-10-07 Nytt stödpaket till föreningslivet i Jönköpings kommun

Stödpaketet består av tre satsningar som tillsammans ger ett kommunalt stöd på drygt 5 mnkr för perioden 1 juli – 31 december.

Satsningarna består av:

  1. Generell förstärkning av driftsbidragen med 20 procent för hela årets driftskostnader för bidragsberättigade föreningar. Detta stöd gynnar de föreningar som driftar egna anläggningar eller som hyr lokaler årsvis. Den extra förstärkningen ger drygt 1,6 mnkr fördelat på nästan 200 föreningar.
  2. Halverade taxor för bidragsberättigade föreningar på kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar under kvartal 3 (1 juli – 30 september). Drygt 80 föreningar hyr lokaler, per timme, för arrangemang, träning och match genom kultur- och fritidsförvaltningen. Stödet kommer att gynna föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet eftersom de har har högst bokningskostnader. Halverade taxor ger en subvention strax över 900 tkr.
  3. Totalt 2,5 mnkr ”kompensationsbidrag corona” kan föreningslivet ansöka om för intäktsbortfall på grund av Covid-19 pandemin. 1 mnkr avsätts för kvartal 3 (1 juli – 30 september) och 1,5 mnkr för kvartal 4 (1 oktober – 31 december). Föreningarna ska kunna styrka sina intäktsbortfall och redovisa kostnadsbesparande åtgärder. Fördelningen av bidraget bygger på ett rättviseperspektiv och ska komplettera övriga satsningar och statliga bidrag.

Tidplan:

Tidplan och fortsatt hantering bygger på fördelningen av de statliga bidragen avsedda för kulturens och idrottens intäktsbortfall under kvartal 3 respektive 4. För att säkerställa att inga föreningar blir dubbelkompenserade krävs att de statliga bidragen är beslutade innan bidraget från kultur- och fritidsnämnden fördelas, därför är tidsplanen preliminär.

  • Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden 7 oktober verkställs punkt 1 och 2. Det extra driftsbidraget betalas ut omgående och bidragsberättigade föreningar faktureras bara 50 procent av totala kostnaden för hyran i kommunala anläggningar (som hyrs per timme).
  • Föreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsbidrag corona, kvartal 3 från 15 oktober – 1 november.
  • Formellt beslut om fördelning av medel för kvartal 3 sker i kultur- och fritidsnämnden 11 december.
  • Ansökan om kompensationsbidrag corona för kvartal 4 kommer att ligga i mitten av januari och formellt beslut tas i kultur- och fritidsnämnden under mars månad.

Bidrag till kulturföreningar för arrangemang och projekt - Tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19

För vad?
Kulturarrangemanget/kulturprojektet ska äga rum i Jönköpings kommun, samt ha ett publikt allmänintresse. Bidrag kan t.ex. beviljas för extra kostnader för att genomföra arrangemang digitalt eller liknande. För verksamhet som vänder sig till barn och ungdom krävs drogfrihet.
Bidrag beviljas inte till intern föreningsverksamhet, stämmor eller liknande verksamhet, inte heller till välgörenhetsarrangemang, insamlingar, eller kulturprogram i samband med politiska opinionsmöten och liknande.

Vilka kan söka?
Ideella kulturföreningar med säte i Jönköpings kommun. Sökande förening ska vara huvudarrangör/projektägare för den verksamhet bidrag söks för. Bidrag beviljas inte för medverkan i andra arrangörers evenemang.
Bidrag beviljas inte till föreningar som beviljats långsiktigt verksamhetsbidrag för 2020, studieförbund, institutioner och liknande vilka får bidrag från annat anslag, stiftelser, företag, ekonomiska föreningar eller till annan kommunal förvaltning, ej heller till samarbetsverksamhet där dessa är huvudarrangörer.

Ansökan – Bilagor
Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta på www.jonkoping.se. Föreningens senaste verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning bifogas ansökan.

Pdf att fylla i för att söka bidraget (pdf, 443.1 kB)

Bidrag till kulturföreningar för arrangemang och projekt, regler och villkor (pdf, 229 kB)

Kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet

Just nu gäller endast det tillfälliga coronabidraget. Läs mer under Tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19.

Hyresbidrag - Jönköpings Teater

Just nu gäller endast det tillfälliga coronabidraget. Läs mer ovan under Tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19

Föreningsbidrag till kulturföreningar

Just nu gäller endast det tillfälliga coronabidraget. Läs mer under Tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19

Regler för bidrag till kulturföreningar

Bidrag till studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden fördelar ett årligt anslag till de studieförbund som bedriver verksamhet i Jönköpings kommun och som är bidragsberättigade till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier. Reglerna för kommunbidrag till studieförbund är uppdelat i två delar: grundbidrag och rörligt bidrag. Sista ansökninsdag är den 2 maj. Ansökningsblanketterna skickas ut ca en månad innan sista ansökningsdag och besked ges efter att nämnden fått in allt underlag och fattat beslut senast december samma år.

Regler för Kommunbidrag till studieförbund