search
Sök
menu
Meny

A6 naturområde

Bild på två barn i en skog.

A6 naturområde utgörs av naturmarkerna kring A6-området, det vill säga skogsområdet strax intill Asecs köpcentrum och Ryhov samt golfbanan.

Kommunen vill utveckla naturområdet med inriktning rekreation och friluftsliv och bjuder därför in allmänheten att komma med idéer kring området.

Fyll i formuläret på länken nedan med tips och idéer om hur området kan utformas och vad du vill att det ska innehålla.

Formuläret kommer vara öppet till den 15 augusti 2021.

Formulär: Utveckling av A6 naturområdelänk till annan webbplats

Information and form in english

Naturområdet idag

Området består av två delområden, där det ena är av karaktären vild skog och natur, och det andra består av naturområde kombinerat med golfbana. Golfbanan kommer att finnas kvar och utveckling kommer att ske i samförstånd med golfklubben.

Området används idag till viss del för rekreation och friluftsliv i form av aktiviteter som till exempel vandring/promenad, cykling, frisbeegolf, paintball, hästridning och golf.

Potential för utveckling

Jönköpings kommun ser en stor potential för ytterligare utveckling av området. A6 naturområde är ett rejält tilltaget naturområde med ett unikt stadsnära läge. Det finns bra förutsättningar att länka samman naturområdena i sydväst (Strömsberg) med naturområdena i nordöst (Bondberget). Läget nära Länssjukhuset Ryhov, Asecs köpcenter och E4:an gör att det finns bra förutsättningar för kommunikationer med bland annat kollektivtrafik, gång, cykel och bil. En utveckling av området skulle innebära ytterligare tillgänglighet för rekreation och friluftsliv för kommunens invånare och för tillresta turister.

Jönköpings kommun är en friluftskommun. Det innebär att kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra den fantastiska natur som finns i kommunen. Jönköpings kommun kan stolt titulera sig som årets friluftskommun 2020. Detta är ett led i satsningen som en attraktiv friluftskommun.

Ambitionen är att det inom A6 naturområde ska finnas något för alla, vilket gör att en diversitet av sysselsättning är att föredra. Naturen och friluftsliv är för alla, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet eller bakgrund. Familjer, sällskap och enskilda ska kunna trivas i naturområdet.

Vi vill veta vad du tycker! Fyll i formuläret på länken ovan.

Karta över naturområdet A6.

Frågor och svar

Vad är en invånardialog?

En invånardialog är precis som det låter – en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare i en viss fråga. Invånardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge kommunens invånare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas.

Det huvudsakliga syftet är alltså att lyssna och samla in synpunkter inom ett specifikt område. Man skulle kunna likna invånarna vid konsulter som konsulterar sin kunskap och sina åsikter i en fråga där de anses vara berörda eller där man behöver bredda beslutsunderlaget.

Varför har vi en invånardialog?

Den övergripande målsättningen med invånardialogen som rör utvecklingen av A6 naturområde är dels att göra naturområdet mer tillgängligt och attraktivt för rekreation och friluftsliv, en plats som är väl anpassad efter medborgarnas önskemål och behov men invånardialog är också ett verktyg för demokrati och ökad engagemang i samhällsfrågor.

Klarar inte kommunen av att själva utforma området?

Jönköpings kommun genomför årligen projekt som beslutats utifrån analyser, mätningar, lagstiftning och kommunens visioner. Denna kunskap kommer även nyttjas i projektet som rör A6 naturområde, men genom att dialog med invånarna hoppas kommunen att ytterligare aspekter ska komma fram. Invånardialog är ett verktyg för demokrati och ökad engagemang i samhällsfrågor.

Vad händer med golfbanan?

Golfbanan kommer att finnas kvar och utvecklingen av området kommer att ske i samförstånd med golfklubben.

Vad händer med de andra verksamheterna/aktiviteterna som finns i området?

Förutom golfklubben så arrenderas mark för frisbeegolf och paintball och det finns även andra aktiviteter som pågår i området. Dialog och samverkan är en viktig del i utvecklingsarbetet för att undvika konflikter mellan verksamheter/aktiviteter.

Hur kommer synpunkter tas tillvara?

Alla synpunkter kommer att sammanställas efter det att enkäten är avslutad. Sammanställningen kommer att presenteras för förtroendevalda och till invånarna. Håll utkik här på kommunens webb.

När påbörjas utvecklingen av området?

Målsättningen är att påbörja utvecklingen så snart som möjligt. Utvecklingen kommer att vara en långtgående process som kommer pågå under låg tid, med både stora och små åtgärder.

Vem är målgruppen?

Naturen är till för alla, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet eller bakgrund. Familjer, sällskap och enskilda ska kunna trivas i naturområdet.

Vem ska utveckla området?

Det är Jönköpings kommun som driver utvecklingen i samverkan med främst A6 golfklubb. Samverkan sker också med andra föreningar och aktörer och vi öppnar även för aktiviteter som drivs av privata aktörer.

Vad har området för bakgrund?

Området har varit militärt område, men har sedan länge varit ett naturområde. För några år sedan gjordes utredningar som syftade till exploatering med bostäder, men detta bedömdes olämpligt främst på grund av svårigheterna med ravinerna som löper genom området. Bostadsplanerna lades då ned

 

Information in english

English: A6 nature area

The A6 nature area consists of the natural lands around the A6 area, that is the forest area right next to Asec's shopping center and Ryhov as well as the golf course.

Jönköping municipality wants to develop the nature area with a focus on recreation and outdoor life and therefore invites the public to come up with ideas about the area.

The area today

The area consists of two sub-areas, where one is of the character wild forest and nature, and the other consists of a nature area combined with a golf course. The golf course will remain and development will take place in agreement with the golf club. The area is today used to some extent for recreation and outdoor life in the form of activities such as hiking / walking, cycling, frisbee golf, paintball, horse riding and golf.

Potential for development

The municipality of Jönköping sees great potential for further development of the area. The A6 nature area is a large nature area with a unique location close to the city. There are good conditions for linking the nature areas in the southwest (Strömsberg) with the nature areas in the northeast (Bondberget). The location near Ryhov County Hospital, Asec's shopping center and the E4 means that there are good conditions for communications with public transport, walking, cycling and car. A development of the area would mean additional accessibility for recreation and outdoor life for the municipality's residents and for visiting tourists. Jönköping Municipality is an outdoor municipality. This means that the municipality works actively to make the fantastic nature that exists in the municipality available. The municipality of Jönköping can proudly call itself the outdoor municipality of the year 2020. This is part of the investment as an attractive outdoor municipality. The ambition is that within the A6 nature area there will be something for everyone. Nature and outdoor life are for everyone, regardless of age, gender, disability, ethnicity or background. Families, groups and individuals should be able to thrive in the nature area.

We want to know what you think!

Fill in the form at the link below with tips and ideas on how the area can be designed and what you want it to contain. The form will be open until August 15th 2021.

Fill in form, englishlänk till annan webbplats

Karta över naturområdet A6.