search
Sök
menu
Meny

Eken på Huskvarna kyrkogård, förslag till nytt naturminne

Huskvarna pastorat har framfört önskemål om att få en grov, spärrgrenig ek belägen inom deras fastighet skyddad som naturminne. Trädet som är flera hundra år gammalt har varit del av ett äldre kulturlandskap med större variation i anslutning till bebyggelse.

Eken på Huskvarna kyrkogård. Foto: Helen Bjurulf

Syftet med naturminnet är att bevara eken för framtiden samt stärka den värdefulla livsmiljö som trädet utgör för ett stort antal vanligt liksom sällsynt förekommande arter. Syftet är även att säkerställa eken som en uppskattad och rogivande plats för besökare på kyrkogården och förbipasserande allmänhet. För att öka trädets livslängd och gynna de arter och naturvärden som finns knutna till en ek ska trädet vara det enda trädet inom naturminnesområdet.

En grov ek utgör ett stabilt habitat för många insekter och genom att säkerställa dess fortlevnad i ett solbelyst läge bevaras ett torrt och varmt mikroklimat. Ett klimat som är gynnsamt för ett stort antal sällsynta, skyddsvärda och naturvårdsintressanta insekter. Den uppmärksammade eken uppfyller kriteriet "Mycket gammalt träd. Ek, bok, tall äldre än 200 år" och klassas därmed som särskilt skyddsvärt enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Kommunen eller länsstyrelsen kan besluta om bildande av naturminnen. Eftersom det är i en tätortsmiljö så är det enligt Naturvårdsverkets allmänna råd lämpligast att kommunen fattar beslutet i detta fall.