search
Sök
menu
Meny

Rocksjöområdets restaurering

Rocksjön och dess närmaste omgivningar ska bevaras för rekreation och skolorna ska kunna bedriva naturstudier i området.

Rocksjön och dess omgivningar är ett viktigt natur-och rekreationsområde i centrala Jönköping. Sjöns norra del omges av parker med bl.a. kanotstadion och badplats. Söder om sjön finns lövsumpskogar, vassar och starrkärr. Men naturen vid Rocksjön har krympt i takt med stadens tillväxt. Öppna vassar och starrkärr växer igen med buskar och sly. Den biologiska mångfalden utarmas och människors tillgänglighet till naturen är dåliga. Det är hög tid att restaurera de naturpräglade delarna kring Rocksjön och skapa bättre möjligheter för människor att uppleva naturen på nära håll.

Utredning och åtgärdsplan

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för Rocksjön. Åtgärdsplanen syftar till att öka tillgängligheten och förstärka biologiska och kulturhistoriska värden. Rocksjön och dess närmaste omgivningar ska bevaras för rekreation och skolorna ska kunna bedriva naturstudier i området. På sikt bör Rocksjön kunna bli en del av turistutbudet.

Varför görs detta nu?

Naturområdena naggas i kanten och riskerar i en del fall att ytterligare försvinna. En restaurering av Rocksjöns naturpräglade delar har aktualiserats i och med de stora förändringar som pågår i centrala Jönköping när Stadsbyggnadsvisionens idéer förverkligas och bostadsbyggandet på Kålgården genomförs. Kommunen har ambitioner om att göra de centrala delarna av Jönköping levande, med många boende i centrum. Med fler boende ställs krav på centrala grönområden för rekreation, motion och naturupplevelser. Rocksjön och dess omgivningar utgör en viktig resurs för dessa behov.

Vad görs?

Restaureringsåtgärderna handlar huvudsakligen om att röja träd och buskar och bedriva slåtter så att vassar och starrkärr kan hållas öppna på lång sikt. Starrkärret frästes och slogs med lie och snöre för första gången hösten 2006. Spängerna vid västra sidan är nu färdigställda och vintervass-slåtter har bedrivits på halva det stora vassområdet i väster. Förslag på fågeltorn och fiskebrygga har lagts fram. Mycket tyder på att det är dessa åtgärder som bäst möter målsättningarna om att öka tillgängligheten och att bevara biologiska och kulturhistoriska värden.

Målsättningar

  • Rocksjön och dess omgivningar ska bevaras för rekreation, friluftsliv och för skolornas verksamhet. Tillgängligheten ska vara god.
  • Våtmarkernas mosaik ska bevaras.
  • Biologiska värden förknippade med öppna vassar, starrkärr och lövsumpskogar ska upprätthållas och förstärkas.
  • Kulturhistoriska värden ska bevaras.
  • Rocksjöområdet ska utgöra en del av turistutbudet.