search
Sök
menu
Meny

Rocksjöns historia

De otillgängliga våtmarkerna kring Rocksjön och Munksjön utgjorde en gång förutsättningen för Jönköpings placering.

Landskapet

Våtmarker med mossar, starrkärr och lövsumpskog, dominerade ursprungligen det flacka landskapet söder om Vättern. SGU:s jordartskarta visar på myrmarkernas ursprungliga utbredning, vilken var från Jönköpings östra centrum och Liljeholmen i norr ända ner till Ljungarums kyrkby i söder. Allt som allt en areal omfattande 340 ha. Idag återstår drygt 70 ha, dels vid Rocksjön, dels utmed Tabergsån.

De otillgängliga våtmarkerna kring Rocksjön och Munksjön utgjorde en gång förutsättningen för Jönköpings placering. När staden flyttades på 1610-talet, från västra sidan om Munksjön till sandreveln Sanden, var skälet försvarstekniskt. Våtmarkerna betraktades som svårforcerade och utgjorde därför ett naturligt skydd mot fienden.

Kärren runt om Rocksjön nyttjades som fodermark med bete och slåtter fram till 1900-talets första årtionden. Vasstäkt och virkestäkt förekom också. De norra kärren tillhörde Jönköpings stad och de västra, södra och östra kärren tillhörde bostället Rydhof, med de vid sjön närbelägna torpen Hörnet, Winnen och Holmen. 1909 införlivades Ljungarums socken i Jönköpings stad och under de närmast följande åren upphörde den traditionella markanvändningen alltmer. Markanvändningen fram till 1900-talets början skapade dock sammantaget ett öppet landskap runt om Rocksjön. Ännu på 1950-talet var det öppna landskapet påtagligt.

Stadens tillväxt

Utfyllnader för stadsbebyggelse i Rocksjöområdets våtmarker har skett alltsedan den nya staden Jönköping anlades på sandreveln utmed Vättern på 1600-talet. De första utfyllnaderna gjordes vid denna tid på de s.k. Maderna, det område som idag omfattar kvarteren öster om Östra torget i Kanalgatans sträckning. På 1800-talet skedde en hel del utfyllnader på Kålgården för bebyggelse med främst bostäder och hantverkslokaler.

På 1900-talet gjordes ytterligare utfyllnader med överskottsmassor och även hushållssopor. Flygfältet anlades på utfyllnad söder om Rocksjön 1930, liksom även nuvarande Herkulesvägen. 1937 gjordes utfyllnad på östra och södra sidan om Rocksjön för järnvägsspåret mot Ulricehamn. Därefter har utfyllnader framför allt skett på den västra sidan av Rocksjön

Namnet Rocksjön

Rock i Rocksjön kan härledas till byn Rockö, som en gång låg mellan Rocksjön och Vättern. Redan i slutet av 1400-talet ödelades byn, men namnet lever ännu kvar. Sjön kallades 1615 för Röcksjö och på andra äldre kartor förekommer även namnen Råkasjön, Råksjön och Råckesjön. Rocksjön har också haft namnet Ladugårdssjön, efter den Kungsladugård, som var belägen öster om sjön, nuvarande Ryhov.