search
Sök
menu
Meny

Rocksjöområdets naturvärden

Rocksjöområdet har blivit ett av de viktigaste rekreationsområdena i centrala Jönköping.

Våtmarkerna runt om Rocksjön med lövsumpskog, vassar och starrkärr utgör en liten rest av den natur som en gång dominerade de flacka partierna av landskapet söder om Vättern. Variationen i våtmarken ger en mångfald av arter inom flera organismgrupper, vilket får anses vara unikt så centralt i en stor tätort. Den rika fågelfaunan har uppmärksammats, liksom en hel del ovanliga kärlväxter och den rika förekomsten av vedlevande svampar. Bävern har byggt ett bo vid Rocksjöån och ses ibland simma omkring i både Rocksjön och Munksjön tidiga morgnar.

Fåglar

Vid Rocksjön häckar många olika fågelarter. I vassarna häckar t.ex. skäggdopping, sothöna, rörsångare, sävsparv och sedan några år tillbaka brun kärrhök. I lövsumpskogen finner bl.a. näktergal, härmsångare och svarthätta bo. De öppna kärren hyser enkelbeckasin och ängspiplärka, men de blir allt sällsyntare när sly och buskar invaderar. Brun kärrhök stiger upp över vassarna när morgonen övergår till dag. Rocksjön är också en viktig rast- och övervintringslokal för fåglar som följer Vätterns raka linje på sin flyttväg från norr till söder och vice versa. Lite ovanliga gäster kan dyka upp som t.ex. flodsångare gjorde här om våren, och på vintern ses ofta övervintraren salskrake stilla guppa omkring i vattnet.

Kärlväxter

I och kring Rocksjön förekommer en hel del lite ovanligare kärlväxter som t.ex. vippstarr, brunstarr, hornsärv, axslinga, sjöranunkel, granbräken, sydbläddra och höstspira. Den sistnämnda arten beskrevs ny för vetenskapen när en av de tidiga botanisterna i Jönköping, Erik Leonard Ekman, fann höstspiran vid Rocksjön 1909. Ekmans typexemplar finns idag i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Idag är höstspiran klassificerad som underart till vanlig kärrspira. Höstspirans existens vid Rocksjön är akut hotad av igenväxning. Behovet av åtgärder är stort eftersom höstspiran är sällsynt på det svenska fastlandet och dessutom har sin originallokal vid Rocksjön, vilket är kulturhistoriskt intressant.

Svampar

I lövsumpskogarna och videsnåren kring Rocksjön finns en hel del döda stående eller liggande stammar och grenar som ger förutsättningar för en rik svampflora. Ett 40-tal arter av vedlevande svampar har noterats, varav en del ovanliga. Trollhand är en av dessa som inte är lätt att få syn på då den växer på död klenved i de snårigaste videsnåren. Förekomsten vid Rocksjön utgör dock typlokal och herbariematerial är hämtat från denna lokal till flera av världens ledande svampherbarier.

Rocksjöns värden för rekreation

Rocksjöområdet har under 1900-talet blivit ett av de viktigaste rekreationsområdena i centrala Jönköping. Friluftsbadet i norra delen av Rocksjön har varit etablerat sedan länge. 1974 anlades kanotstadion vid Rocksjön och kanotbanor lades ut i sjön. Idrottsplatsen Rocksjövallen används bl.a. av Erik Dahlbergsgymnasiet för skolidrott. En motionsslinga finns runt hela Rocksjön. Flera motionslopp ordnas kring sjön och motionsslingan är välutnyttjad av många Jönköpingsbor. En frisbee-golfbana finns i parkområdet. Fisket kommer att regleras till viss del framför allt vad gäller kräftfisket, men ambitionen är att fisket ska vara fritt. Dock krävs ett fiskekort som är gratis.