search
Sök
menu
Meny

Bakgrund till beslutet om ny arena vid Jordbrovallen

I februari 2015 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för antingen upprustning till allsvensk nivå, eller investering i en ny arena.

Utredningen genomfördes i samverkan med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Utredningen konstaterar att Stadsparken inte är en lämplig plats för en elitarena. Negativ inverkan på parkverksamheten, samt trafik- och parkeringsinvesteringar anges som skäl. I stället föreslås Jordbrovallen, som bedöms vara den bästa placeringen. Kriterierna är: möjlighet till samutnyttjande, tillgänglighet till kollektivtrafik, plansituationen, marktillgång, markförhållanden, miljö/arkeologi, trafik och planering samt ekonomi.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 enligt kommunstyrelsens förslag, vilket innebar:

  • att upprustningen av Stadsparksvallen ställdes in, utöver ombyggnaden för att uppfylla kraven för allsvenskan.
  • att stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att påbörja detaljplanearbete snarast.
  • att tekniska nämnden fått i uppdrag att påbörja utredning och projektering av den nya arenan. Byggnation kan då påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats.
  • att kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att i samråd med berörda föreningar och organisationer ta fram ett lokalprogram för den nya arenan.
  • att kommunstyrelsen fått i uppdrag att samordna nämndernas arbete, bl.a. koordinering av projektets olika delar och löpande avstämning med alla aktörer.