search
Sök
menu
Meny
Sök

Utveckling för kollektivtrafik, vidare och framåt 2021

En illustration av en stad med höghus med solceller, en buss med fart och några träd. På himlen är en sol, en blixt och moln som det droppar regn ifrån. 

Jönköping växer och vi blir fler som vill resa mer. Därför lägger Jönköpings kommun och JLT i en extra grön växel och satsar tillsammans. Den 14 juni 2021 börjar nya eldrivna bussar rulla på linje 1, 2, 3 och nya linje 4.

Tystare, renare och oftare – framtidens kollektivtrafik startar 14 juni

Under mer än ett års tid har vi förberett för det hållbaraste, grönaste och skönaste resealternativet. Den 14 juni är vi klara med de förberedande åtgärderna och den nya stadsbusstrafiken i Jönköping och Huskvarna börjar rulla. Det innebär tystare, renare och fräschare eldrivna bussar med tätare avgångar på stadsbusslinjerna 1, 2, 3 och nya linje 4. Nya linje 4 kommer gå mellan Huskvarna och Vätterslund via Vättersnäs-Ekhagen-Ryhov.

Några av de större åtgärderna vi nu håller på att färdigställa in i det sista är nya bussterminaler med laddplatser på Råslätt och på Viktoriaplan i Huskvarna. En hel del hållplatser har byggts om och nya busshållplatser för har byggts för nya linje 4, de sista utmed Bangårdsgatan håller vi fortfarande på med. Vi har också byggt laddplatser med så kallade pantografer vid några ändhållplatser, som ska ge elbussarna ny energi.

Linjekarta för stadsbusslinje 4

Karta som visar sträckningen för stadsbusslinje 4.

Klicka på kartbilden för att öppna i högre upplösning.

Samarbetet mellan Jönköping kommun och JLT

Vår föränderliga resa började redan i mitten av nittiotalet. Redan då med slutmålet att skapa framtidens mest miljövänliga och hållbara färdsätt. Vi ritade om kartan, förändrade infrastrukturen, byggde nya hållplatser och mötesplatser. Vi lyssnade på våra resenärer och skapade en tät, snabb och effektiv trafik på de populäraste längre sträckorna – med smidiga anslutningar till de lokala linjerna.

Grön drivkraft och drivmedel

25 år senare är det fortfarande samma drivkraft, som tillsammans med miljövänligt drivmedel, driver oss framåt. Så, nu fortsätter vi framåt, men utan att ta genvägar som drabbar vår miljö. Vi fortsätter framåt för att göra det trevligare och säkrare att både åka med, och vänta på, bussen. För att göra det lättare för dig att ta dig dit du vill, när du vill.

Vi utökar turerna på flera av våra linjer och ser till att avgångarna blir tätare – och du kan se fram emot kortare väntetider. Vi gör det lättare för fler att välja bussen, gå eller cykla – för då blir vår stad mycket trivsammare att bo, jobba och vistas i.

Vilka vi är? Vi är Jönköpings kommun tillsammans med Jönköpings länstrafik. Vi är som du: medborgare, medarbetare, medresenärer. Människor på väg framåt – och vidare.

Utveckling för kollektivtrafik: åtgärder

Här listar vi de åtgärder som vi har gjort och kommer att genomföra fram till och med sommaren 2021. I rubriken framgår var åtgärden sker och vilken typ av åtgärd som ska göras. Under varje rubrik finns information om under vilken tidsperiod åtgärden genomförs.

Under tiden arbetena sker kan framkomligheten för biltrafik, gående och cyklister påverkas på olika sätt.

Bangårdsgatan: nya hållplatser

Vi kommer att bygga om de befintliga hållplatserna Skiffervägen och Granitvägen så att de får en förhöjd standard med bland annat väderskydd. Vi kommer även att anlägga en ny hållplats i närheten av Solåsrondellen utanför Ahlsell. Utmed denna sträcka kommer nya stomlinje 4 börja trafikera med start i juni 2021.

Hur kommer du att påverkas?
Arbetet kan tidvis komma att påverka framkomligheten för både biltrafik, cyklister och gående. In- och utfarter till närliggande verksamheter ska vara tillgängliga under hela byggtiden. Det kan även förekomma buller vid vissa arbetsmoment. Vid slutlig asfaltering kan delar av gatan stängas av under några timmar.

Genomförande: mars-juli 2021.

Karta som markerar områdena där hållplatsarbeten kommer ske.

Ringarna markerar var arbeten på Bangårdsgatan kommer ske.

Bangårdsgatan i Jönköping.

Här på Bangårdsgatan vid Solåsrondellen kommer en helt ny busshållplats byggas.

Råslätt: nytt resecentrum och laddplatser

Människor som rör sig på nya Råslätt resecentrum. Illustration.

Illustration som visar ungefär hur nya resecentrum kommer bli.

Under hösten 2020 kommer vi börja bygga om för busstrafiken på Råslätts centrum.

Vad är det som ska göras?
Busslinje 1, 3, 24 och 27 kommer få nya hållplatser framför Råslätts centrum där det idag är parkering. När allt är klart kommer inga bussar gå ner i garaget. Vid de nya hållplatserna kommer det även byggas laddplatser för de nya elbussarna.

Parkeringsytan framför Råslätt centrum kommer byggas om och istället blir det fler parkeringar väster om nya vårdcentralen och i garaget. Vid infarten till Råslätt centrum kommer vi bygga busskörfält och förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Trivseln och tryggheten kommer att förbättras genom bland annat bättre belysning, växtlighet, sittbänkar och hållplatser som skyddar mot regn och vind. Se illustrationen på baksidan!

Varför gör vi detta?
Vi utvecklar Råslätt resecentrum för att fler ska tycka att det är tryggt, trevligt och enkelt att åka buss. När allt är klart kommer det bli tätare turer med tysta elbussar – bra både för dig och miljön. Detta är en viktig satsning för Råslätts och Jönköpings utveckling.

Hur kommer du påverkas?
Arbetet görs etappvis för att minska påverkan. Under byggtiden kommer bussarna gå som vanligt från Råslätts centrum. Det blir färre parkeringsplatser, men garaget är öppet som vanligt. En del gång- och cykelvägar påverkas under byggtiden och du kan behöva gå en annan väg än du brukar. I perioder kan framkomligheten för biltrafik påverkas. I söder planerar vi att bygga en provisorisk väg under byggtiden. På norra sidan byggs en ny väg som kommer gå ner i garaget, den befintliga vägen är öppen under tiden.

Varuleveranser kommer kunna ske som vanligt.

Genomförande: september 2020-juni 2021.

Nya Råslätt resecentrum ovanifrån. Illustration.

Illustration som ger ungefärlig bild av nya Råslätt resecentrum från ovan. Klicka på bilden för att öppna större bild.

Råslätt, Värnamovägen: nya busskörfält

På Råslätt mellan rondellen Röde Påle och Råslättsrondellen kommer nya ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp att läggas. När vägen återställs kommer den få busskörfält på västra sidan. Detta är en viktig åtgärd för en bättre stadsbusstrafik som får lätt att ta sig fram och hålla tiderna.

För övrig motorfordonsstrafik blir det ett körfält i vardera riktning, detta ska fortsatt ge en god framkomlighet.

Påverkan under arbetet

Det blir en betydande påverkan på framför allt motorfordonstrafik under arbetet. Körfält kommer behöva stängas av och periodvis behöver trafik ledas om andra vägar, ibland längre omvägar, med risk för köer. Följ orangeskyltad omledning på platsen. Om du har möjlighet att välja en helt annan väg när vägen stängs av är det bra.

Tidplan

Arbetet startade delvis redan i januari 2021 och kommer bli klart under sommaren 2021.

Viktoriaplan: nya laddplatser

Vi kommer bygga nya bussterminaler med laddning för elbussar. Samtidigt kommer vi göra åtgärder som förbättrar framkomligheten för bussarna och höjer trafiksäkerheten på området.

Några av de parkeringsplatser som idag nyttjas av anställda på Husqvarna AB kommer försvinna. Vi hoppas att fler på Husqvarna AB kommer välja att åka buss i framtiden när busslinjerna och turtätheten förbättras och bussterminalerna kommer närmare fabriksområdet. Under tiden arbetet utförs kommer parkeringsplatserna inte kunna nyttjas av anställda på Husqvarna AB. Busslinje 15 och 35 kommer ha ett hållplatsläge i närheten av Viktoriaplan under hela byggnationen.

Hur blir den nya busstrafiken?
I juni 2021 kommer de nya elbussarna i stadstrafiken att börja rulla på Viktoriaplan. Det är linje 1 som går mellan Huskvarna och Råslätt samt nya linje 4 som kommer att gå mellan Huskvarna och Vätterslund. Linje 15 och 35 som idag går via Esplanaden stannar nu vid Viktoriaplan. Utöver detta planeras även för en ny linje, linje 16, med ändhållplats Fagerslätt.

Flera av linjerna planeras att ha 10-minutersavgångar eller tätare i högtrafik, vilket innebär att det kommer avgå och ankomma bussar var och varannan minut. Lagom till trafikstart kommer nya fräscha hållplatslägen, med moderna skärmar med uppdaterad information om bussavgångar i realtid, att vara klara.

Genomförande: september 2020-maj 2021.

Ekhagen centrum: stomlinjeanpassning

Under hösten 2020 kommer vi börja bygga om för busstrafiken på Ekhagens centrum.

Vad är det som ska göras?
Hållplatsen Ekhagens centrum ska byggas om för att anpassas till den nya stadstrafiken.De fyra hållplatslägen som finns idag kommer att bli större för att ge plats åt fler bussar.

Varför gör vi detta?
Vi utvecklar Ekhagens centrum för att det ska bli lättare att åka buss. I juni 2021 kommer dessutom nya linje 4 att köra mellan Huskvarna och Vätterslund via Ekhagens centrum. När allt är klart kommer det bli tätare turer med tysta elbussar – bra både för dig och miljön..

Hur kommer du påverkas?
Under byggtiden kommer bussarna etappvis att ledas förbi byggarbetet vid hållplatsen. En del gång- och cykelvägar påverkas under byggtiden och du kan behöva gå en annan väg än du brukar. I perioder kan framkomligheten för biltrafik att påverkas.

Genomförande: oktober 2020-maj 2021.

Oxhagsgatan, Tokarp, Vätterslund och Hisingsängen: nya laddplatser

Här bygger vi nya laddplatser för elbussar samt genomför stomlinjeanpassningar och uppgradering av befintliga hållplatser. Här görs också trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder.

Genomförande: april-maj 2020.

Vättersnäs, Huskvarnavägen: stomlinjeanpassning

Här gör vi stomlinjeanpassningar och uppgradering av befintliga hållplatser. Några hållplatslägen förändras. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder utförs också.

Genomförande: april-december 2020.

Rosenlundsbadet och Elmia: stomlinjeanpassning

Här uppgraderar vi den befintliga hållplatsen Elmia och hållplats Rosenlundsbadet stängs. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder med nytt busskörfält utförs.

Genomförande: Troligen under 2022.

Ljungarumsskolan: ny placering av hållplats

Vi flyttar hållplatsen vid Ljungarumsskolan och stänger de befintliga hållplatserna vid Ljungarumsskolan och Grenadjärgatan.

Genomförande: augusti-november 2020.

Hallmansvägen: stomlinjeanpassning för ny busslinje 4

Här gör vi stomlinjeanpassningar, uppgradering av befintliga hållplatser samt förändrar en del hållplatslägen, för att förbereda för ny busslinje 4. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs längs hela Hallmansvägen inklusive korsningen vid Dunkehallavägen och Björnebergsvägen.

Busslinje 4 kommer att trafikera sträckan Huskvarna till Vätterslund, via Vättersnäs-Ekhagen-Ryhov, med beräknad start sommaren 2021.

Genomförande: mars-juni 2020.