search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Nyligen meddelade regeringen att från och med måndag 7 december ska Sveriges samtliga gymnasieskolor gå över till distansundervisning. Beslutet gäller till och med 24 januari 2021.

Jönköpings kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete även för grundskolan.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

 

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer på MSB:s webbsida:

Samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

Granskad: 2020-11-11

Jag har ett samhällsviktigt yrke och behöver barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola och grundskola. Hur anmäler jag det till kommunen?

Som vårdnadshavare ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren (din arbetsgivare eller uppdragsgivare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Anses du av verksamhetsutövaren ha ett samhällsviktigt yrke ska du anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Jönköpings kommun utarbetar nu rutiner för hur vårdnadshavare ska anmäla sitt behov av omsorg. Rutinerna kommer att presenteras på Jönköpings kommuns hemsida vid ett eventuellt beslut om att grundskola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska stängas.

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Granskad: 2020-11-11

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Mitt barn går mer än 15 timmar på förskola, får barnet gå kvar?

Om du blir heltidspermitterad är ditt barn välkommen till förskolan 15 timmar per vecka. Tillsammans med personalen på förskolan kommer ni överrens om vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Barnomsorgsavgiften debiteras enligt fastställd taxa.

Om du blir deltidspermitterad är ditt barn välkommen till förskolan de tider och dagar som du arbetar. Vid deltidspermittering är barnet är garanterad minst 15 timmars plats per vecka. Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Vid återgång till din tjänst återgår placeringen omedelbart till ordinarie tider utifrån ditt arbete eller dina studier.

Uppdaterad: 2020-11-11

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Får mitt barn behålla sin plats på fritidshemmet?

Vårdnadshavare har i nuläget och tillsvidare rätt att behålla sin plats på fritidshemmet i händelse av permittering.

Då omsorgsbehovet kan ha förändrats med anledning av permitteringen kan dialog föras kring innevarande schema.

Som tidigare gäller en månads uppsägningstid. Om platsen sägs upp finns det inga garantier för att senare få barnomsorgsplats på samma fritidshem.

Sidan uppdaterad 2020-11-12

Min arbetstid har förändrats p.g.a. kortidspermittering och därmed kommer mitt barn att vara mindre tid på förskolan. Får jag då en lägre avgift?

I dagsläget är det samma regler som tidigare och följande gäller: För barn 1-3 år finns ingen reducering. För barn 3-6 år kan platsen bli avgiftsfri (allmän förskola) om närvaron per vecka är max 15 timmar per/vecka.

Som tidigare är det en månads uppsägningstid.

Sidan granskad: 2020-04-23

Om förskolorna stänger och vi föräldrar måste vara hemma, ska vi då betala förskoleavgift?

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Granskad: 2020-11-11

Blir förskoleavgiften lägre när mitt barn inte kan vara i förskolan p.g.a en längre sjukperiod?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Granskad: 2020-11-11

Andra kommuner uppmanar 15-timmars barn att stanna hemma. Hur gör Jönköpings kommun?

Är ditt barn friskt och symtomfri är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

I den händelse av att förskolan har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma, att även hålla de egna barnen hemma. Utbildningsförvaltningen prioriterar då omsorg för vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Vid en sådan åtgärd meddelar ansvarig rektor berörda vårdnadshavare.

Sidan uppdaterad: 2020-11-11

Mitt barn går 15 timmar på förskolan. Ska jag betala full avgift om mitt barn är sjukt och inte kan gå till förskolan?

Om förskolan är öppen och barnet är hemma för att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras enligt fastställd taxa. Detta gäller även vid längre tids frånvaro med anledning av coronautbrottet. Avgiften för förskola debiteras för att vårdnadshavarna fortsatt ska ha kvar sin barnomsorgsplats efter sjukdomstiden.

Vill vårdnadshavare säga upp sin barnomsorg gäller 1 månads uppsägningstid.

Om barnet är hemma i karantän på grund av att familjemedlem är smittad betalas ingen avgift under karantänstiden.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Om rektor uppmanat vårdnadshavare att hålla de egna barnen hemma betalar man ingen avgift för dessa dagar.

Sidan uppdaterad 2020-12-04


Smitta, sjukdom, allergi och riskgrupper

Kan mitt barn träffa sina kompisar efter förskolan eller skolan?

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller följande:

Förskola och grundskola

Kalas, andra samlingar med många personer, eller att träffas i nya grupper är olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska.

Unga i gymnasieålder (födda 2004 och tidigare)

Gymnasieelever förväntas följa de allmänna råden precis som vuxna. Det innebär att begränsa nya nära kontakter, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom på covid-19 samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2020-12-10

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan eller fritids?

För att minska risken för smittspridning rekommenderar vi våra förskolor och fritidshem att se över rutinerna vid hämtning och lämning. Åtgärderna kan se olika ut beroende på olika lokala förutsättningarna. Då tamburen ofta är trång kan alternativet att lämna och hämta barnen utomhus vara en av flera lämpliga åtgärder. Din förskola eller skola kommer att ge dig besked om vilka åtgärder som gäller på just din förskola eller skola.

Uppdaterad: 2020-11-09

Hur informeras elever och vårdnadshavare om att eleven har blivit utsatt för smitta under skoltid?

Jönköpings kommun bistår Region Jönköpings län i smittspårningsarbetet i skolmiljö.

Skolan informerar elever som haft närkontakt med en konstaterat smittad person 24 timmar innan personen insjuknat. Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar 24-timmarsregeln eftersom de har konstaterat att personer kan vara smittsamma under den perioden.

Elever
Skolsköterskan eller annan skolpersonal informerar, oftast muntligt, elever som har varit i nära kontakt med en smittad person under skoltid, Samtidigt lämnar de över Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, med information om hur eleven ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare vars barn har haft en nära kontakt med en konstaterat smittad person får information från skolan via Vklass om att barnet kan ha utsatts för smitta och skulle kunna bli sjuk. I informationen bifogas Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, där de står hur barnet ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Skolan lämnar aldrig ut information om vem som är smittad då smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Det gäller både elever och personal.

Information vid större smittspridning som kräver åtgärd
Vid en större smittspridning av viruset som orsakar covid-19 (klustersmitta) kan det bli aktuellt med en åtgärd i verksamheten för att minska smittspridningen. Det kan exempelvis handla om att tillfälligt stänga skolan eller förskolan, partiell stängning av verksamheten eller att införa distansundervisning. Beslut kring en större åtgärd tas alltid i samråd med smittskyddsenheten på Region Jönköpings län.

Vid en större åtgärd i verksamheten får eleverna information av mentor i skolan eller via Vklass. Vårdnadshavare får information via Vklass. Information publiceras även på Jönköpings kommuns webbplats.

Publicerad: 2020-12-10

Mitt barn har provtagits och har konstaterad covid-19. Vad ska jag göra nu?

Du och ditt barn ska följa de förhållningsregler som ni fått från Region Jönköpings län.

Vi ber dig också att kontakta elevens skolsköterska eller rektor och informera om att eleven är sjuk i konstaterad covid-19. På så vis kan skolan bidra till att effektivisera Regionens smittspårning och korta tiden från insjuknande till det att närkontakter informeras.

Skolan behöver veta:

 • När hade eleven första symtom, dag och tid på dagen.
 • När eleven senast var i skolan
 • Datum för provtagning

Skolan kommer självklart hålla på sekretessen och inte meddela namn på eleven.

Publicerad 2020-11-26

Vilka åtgärder görs för att minska smittspridningen i förskolan och skolan?

För att minska risken för smittspridning gör våra skolor och förskolor anpassningar och genomför åtgärder utifrån de föreskrifter och rekommendationer vi har att följa.

Bland annat ser vi över schemaläggning, anpassar klassrummens möblering, gör åtgärder för minska antalet vuxna vid lämning och hämtning, har utvecklingssamtal och andra kontakter mellan vårdnadshavare och personal digitalt och anpassar matsituationen för att undvika trängsel. Handvätt med tvål och vatten görs regelbundet. Där det inte finns tillgång till handfat finns handsprit. Vi uppmanar elever att, om möjligt, promenera eller cykla till skolan.

Uppdaterad 2020-11-10

Hur kan jag och mitt barn bidra till att minska smittspridningen?

För att minska smittspridningen kan du påminna ditt barn om att:

 • Stanna hemma vid sjukdom
 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Var ute under raster
 • Om möjligt - undvika kollektivtrafik. Cykla eller promenera till skolan eller förskolan

Granskad: 2020-11-11

Vi har konstaterad covid-19 i hushållet. Ska mitt barn gå till förskolan/skolan?

Gymnasieskola:

Enligt regeringens beslut sker distansunderivisning i gymnasieskolan från och med 7 december till och med 6 janauri.

Elever i gymnasieskola ska stanna hemma från skolan om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19. Eleverna får möjlighet att genomföra sina studier via distansstudier där så är lämpligt och möjligt.

Friska elever i gymnasiesärskola kan gå till skolan men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter där det finns smittrisk.

Gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från skola under en vecka från det att hushållskontakten testats positiv. Före återgång till skolan bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Förskola och grundskola

För barn och elever i Jönköpings kommuns förskolor och grundskolor gäller följande:

 • Från den dagen som en hushållsmedlem har provtagits för covid-19 och fram tills dess att personen får sitt provsvar kan barnet eller eleven gå till förskolan eller skolan.

 • Om provsvaret hos hushållsmedlem påvisar covid-19 skall samtliga personer i hushållet vara i karantän tills det gått en vecka från provtagningsdatumet. Är provsvaret negativt är barnet eller eleven fortsatt välkommen till förskolan eller skolan.

 • Om barnet eller eleven själv insjuknar gäller att hen ska stanna hemma minst sju dagar (inklusive två dagars feberfrihet) från att hen fick sitt första symtom.

 • Elever i grundskola ska förses med hemuppgifter under perioden. Undervisande lärare säkerställer att eleven får sina hemuppgifter.

 • Elever i grundskola som har behov av skollunch skall i görligaste mån erbjudas detta. Tag kontakt med ansvarig lärare eller skolans rektor vid behov.

 • När barn i förskola är hemma i karantän på grund av att familjemedlem är smittad, debiteras ingen barnomsorgsavgift för karantänstiden.

Frånvaroanmälan förskola

Barn i förskola som är hemma av ovanstående anledning ska frånvaroanmälas enligt ordinarie rutin.

Frånvaroanmälan grundskola

Vårdnadshavare till barn i grundskola ska kontakta elevens mentor om eleven är hemma på grund av konstaterad smitta i hushållet. Frånvaroanmälan ska inte göras i Vklass.

Uppdatera: 2020-12-08

Jag är sjuk i konstaterad covid-19. Kan jag lämna och hämta mitt barn på förskolan, fritids eller skolan?

Från och med 1 december 2020 bör symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det innebär att du inte kan lämna ditt barn på förskolan eller skolan om du är sjuk i konstaterad covid-19-

Uppdaterad: 2020-12-01

Mitt barn har fått ”informationsblad till närkontakter covid-19” om att hen kan ha utsatts för smitta. Kan hen fortsätta att åka skolskjuts/färdtjänst till skolan?

Ja. De elever som fått information om att de kan ha utsatts för smitta kan precis som tidigare fortsätta att åka skolskjuts eller färdtjänst till skolan, så länge hen inte har symtom.

Granskad: 2020-11-11

Vad gäller kring sekretess om det visar sig att ett barn på förskolan/skolan eller en närstående till ett barn, har fått covid-19?

Då råder sekretess. Det betyder att uppgifter om barnets eller den närståendes personliga förhållanden inte får röjas.

Här kan du läsa mer om Jönköpings kommuns förhållningssätt när det gäller att informera om eventuellt smittade av covid-19

Granskad: 2020-11-11

Hur ska man göra om någon i familjen tillhör en riskgrupp, och man är orolig att barnet ska ta hem smittan från skolan?

Om ditt barn är friskt ska det i första hand gå till skolan som vanligt. I Folkhälsomyndighetens presskonferensen den 29 april förtydligade Socialstyrelsen att barn till personer i riskgrupp ska vara i skolan - barn har både en rättighet och skyldighet att gå i skolan.

Det sker en del lokala utbrott i skolor, men det är inte skoleleverna som är drivande i smittspridningen. I nuläget ser inte Folkhälsomyndigheten skolorna som en betydande faktor för smittspridning. Men statsepidemiolog Anders Tegnell har påpekat att det finns en fortsatt dialog med Skolverket. 

Är du orolig kan du prata med din behandlande läkare. Den har den bästa och djupaste kunskapen om förutsättningar och behov i varje enskilt fall.

Folkhälsomyndighetens presskonferens 29 april, 13 minuter in i sändningenlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2020-11-11

När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Sverige har valt att hålla skolor och förskolor öppna. För att det ska vara möjligt måste det vara med begränsningen att de barn som är i förskola och skola är helt friska.

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har därför tagit fram nedanstående riktlinjer för när barn och elever är välkomna tillbaka till förskola eller skola när de varit sjuka i samband med coronapandemin. Riktlinjerna är förankrade hos Region Jönköpings smittskyddsläkare.

Utbildningsförvaltningen har förståelse för att det för vissa individer och familjer innebär att barnet eller eleven får stanna hemma under längre tid än under normala förhållanden. Lyckas vi inte upprätthålla dessa riktlinjer är risken att vi kan behöva stänga våra verksamheter.

Elever

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till skolan.

Om du efter sju dagar känner dig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är du välkommen tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Om du har testats negativt för Covid 19 är du välkommet tillbaka till skolan när du mår bra och orkar delta i ordinarie verksamhet.

Pollenallergi:
Känner eleven igen sina besvär som pollenallergi (hen har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) ska eleven påbörja sin allergibehandling. Hjälper den, är hen välkommen tillbaka till skolan.

Barn i förskola

Barn i förskola ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till förskolan.

Om barnet efter sju dagar känner sig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är hen välkommen tillbaka till förskolan. Det är viktigt att vara extra observant på om symtomen ändrar karaktär och då stanna hemma igen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar barn i förskolan att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Om barnet trots detta provtagits, men testats negativt för Covid 19 är det välkommet tillbaka till förskolan när barnet mår bra och orkar delta i förskolans ordinarie verksamhet.

Pollenallergi:
Känner barnet igen sina besvär som pollenallergi (hen har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) ska barnet påbörja sin allergibehandling. Hjälper den, är hen välkommen tillbaka till förskolan.

Granskad: 2020-11-11

Mitt barn har pollenallergi. Får hen komma till förskolan eller skolan om hen är snuvig?

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Information på Region Jönköpings webbplats:

Film - Så skiljer du allergi från covid-19länk till annan webbplats

Granskad: 2020-11-11

Om mitt barn har astma eller diabetes, ska hen då stanna hemma från förskola eller skola?

Barn med astma och diabetes uppfattas inte vara en riskgrupp för Covid-19. Barn med dessa diagnoser behöver alltså inte stanna hemma från skolan under pandemin. Ett intyg på diagnosen förändrar inte förhållande om att eleven ska komma till skolan. Du ska således inte kontakta sjukvården för ett intyg. Detta belastar i rådande läge sjukvården i onödan. Känner du oro över ditt barn är du välkommen att kontakta din förskola eller skolas rektor.

Granskad: 2020-11-11

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten).

Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber.

Granskad: 2020-11-11

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Granskad: 2020-11-11

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Corona - det här gällerlänk till annan webbplats

Granskad: 2020-11-11

Varför stänger inte särskolan med tanke på att många barn kan tillhöra en riskgrupp?

Särskolans elever har ett särskilt omsorgsbehov och därför stänger vi inte verksamheten.

Elever och personal ska vara friska. För enskilda elever är det behandlande läkare som tar ställning till om elevens hälsotillstånd tillåter att eleven ska vara i skolan eller ej.

Med tanke på att många elever tillhör en riskgrupp så begränsas sociala kontakter, som t.ex. besök och integrering i andra klasser.

Granskad: 2020-11-11


Övriga frågor

Hur kommer det att bli med de nationella proven vårterminen 2021, kommer de att genomföras?

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Läs mer på Skolverkets webbplats:

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov våren 2021länk till annan webbplats

Publicerad: 2020-12-18

Om det blir aktuellt med distansundervisning hur kan jag som förälder stötta mitt barn?

På vår hemsida har vi samlat frågor och svar kring distansundervisning och tips som kan underlätta för den som studerar på distans. Här kan även du som förälder hitta information för att kunna stötta ditt barn med distansundervisningen.

Information och tips om fjärr- och distansundervisning

Information till gymnasielever och vårdnadshavare till gymnasieelever om distansundervisning

Granskad: 2020-12-04

I mitt barns förskola och skola är det många elever som äter i matsalen på en och samma dag. Hur ser ni på det?

Bakgrund
Bakgrunden till regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare är att undvika stor geografisk spridning av smitta. Risken för smitta är större då personer kommer från olika områden samt när personer som inte träffar varandra till vardags möts.

I förskolans och skolans lokaler, och även matsalarna, träffas oftast personer från samma område (i detta fall skolan eller förskolan). Därför betraktas de som avgränsade arbetsplatser och omfattas inte av regeringsbeslutet.

Folkhälsomyndigheten följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Råd när det gäller servering av skolmat i grundskola:
I nuläget får barnen i grundskolan själva ta sin mat.

Ur smittspridningssynpunkt ska förutsättningar ges för att undvika trängsel i matsal, matkö och vid borden. I möjligste mån ska naturliga grupper bibehållas, t.ex. en klass eller årskurs.

Lösningar för att minska trängsel och smittspridning kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Nedan följer några förslag:

 1. I möjligaste mån bibehålla de naturliga grupper i matsalen som vanligtvis är i klassrummen eller årskursen.
 2. Se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna.
 3. Med hjälp av vuxna, se till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta eftersom det är flera klasser som möts i matsalen.
 4. Låta eleverna äta i andra skollokaler. Lokalerna bör vara anpassade för måltid och inte ha genomströmning av elever.
 5. Redskaps byts ut ofta och kontinuerligt i buffén och serveringen.

Jönköpings kommuns skolläkare har varit i kontakt med Region Jönköpings smittskyddsläkare och förankrat dessa rekommendationer.

Kostorganisationen håller sig dagligen uppdaterad genom Livsmedelsverket och på nya rekommendationer från dem.

Granskad: 2020-12-04

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Granskad: 2020-11-11

Varför stänger ni inte skolorna?

Från och med 7 december 2020 har Sveriges samtliga gymnasieskolor distansundervisning.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga grundskolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Det sker en del lokala utbrott i skolor, men det är inte skoleleverna som är drivande i smittspridningen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer smittskyddsenheten att informera dem som har blivit utsatta för smittrisk. Det finns ingen anledning att stänga skolan av smittskyddssynpunkt.

Uppdaterad: 2020-12-21

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Jönköpings kommuns skolpsykologer har tagit fram ett stödmaterial för att underlätta för dig i samtal med ditt barn om coronaviruset.

Prata med ditt barn om coronaviruset (pdf, 384.4 kB)

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset och covid-19:

Krisinformation.se - Så pratar du med ditt barn om covid-19länk till annan webbplats

Granskad: 2020-11-11

Är Öppna förskolan öppen?

Med anledning av de skärpta allmänna råden kring coronarestriktioner är alla grupper på Öppna förskolan stängda fr.o.m. 5 november. Beslutet gäller till och med den 24 januari 2021 men kan komma att förlängas.

Här kan du läsa mer om vad de allmänna råden innebärlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-12-21

Har Kulturskolan undervisning som vanligt?

Med anledning av skärpta allmänna restriktioner har Kulturskolan gjort följande anpassningar för undervisning och grupper utanför skoltid.

Distansundervisning

 • Samtliga grupper i bild/film, dans och drama/teater/musikteater har distansundervisning på sina ordinarie lektionstider. Terminsstart 11 januari 2021.

 • Instrumental- och sångundervisning sker via distansundervisning för samtliga elever (även för elever födda 2005 och senare) i den mån det är möjligt. Terminsstart 13 januari 2021. Elever och vårdnadshavare kommer att få information via e-post inför terminsstart.

Elever får inbjudan via mejl med länk till Teams, där digital undervisning sker.

Inställda lektioner och aktiviteter

 • Samtliga orkestrar och ensembler ställs in.
 • Teaterlek ställs tills vidare.
 • Lördagsundervisning i danslek och bildlek ställs in tillsvidare.
 • All extra kulturaktivitet, föreställningar, konserter m.m. ställs in.
 • Grundkurs och övriga klassbesök åk 1-6 ställs in.
 • Skolbesök av skapande skola-aktörer m.m. ställs in.
 • Kulturbesök på förskola ställs in.

Uppdaterad: 2020-12-21