search
Sök
menu
Meny
Sök

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Mitt barn går mer än 15 timmar på förskola, får barnet gå kvar?

Om du blir heltidspermitterad är ditt barn välkommen till förskolan 15 timmar per vecka. Tillsammans med personalen på förskolan kommer ni överens om vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Barnomsorgsavgiften debiteras enligt fastställd taxa.

Om du blir deltidspermitterad är ditt barn välkommen till förskolan de tider och dagar som du arbetar. Vid deltidspermittering är barnet är garanterad minst 15 timmars plats per vecka. Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Vid återgång till din tjänst återgår placeringen omedelbart till ordinarie tider utifrån ditt arbete eller dina studier.

Granskad: 2021-06-22

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Får mitt barn behålla sin plats på fritidshemmet?

Vårdnadshavare har i nuläget och tillsvidare rätt att behålla sin plats på fritidshemmet i händelse av permittering.

Då omsorgsbehovet kan ha förändrats med anledning av permitteringen kan dialog föras kring innevarande schema.

Som tidigare gäller en månads uppsägningstid. Om platsen sägs upp finns det inga garantier för att senare få barnomsorgsplats på samma fritidshem.

Granskad: 2021-06-22

Min arbetstid har förändrats p.g.a. korttidspermittering och därmed kommer mitt barn att vara mindre tid på förskolan. Får jag då en lägre avgift?

I dagsläget är det samma regler som tidigare och följande gäller: För barn 1-3 år finns ingen reducering. För barn 3-6 år kan platsen bli avgiftsfri (allmän förskola) om närvaron per vecka är max 15 timmar per/vecka.

Som tidigare är det en månads uppsägningstid.

Granskad: 2021-06-22

Om förskolan eller fritidshemmet stänger och vi föräldrar måste vara hemma, ska vi då betala avgift?

Om det beslutas att förskolan eller fritidshemmet ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Granskad: 2021-06-22

Blir förskoleavgiften lägre när mitt barn inte kan vara i förskolan p.g.a. en längre sjukperiod?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Granskad: 2021-06-22

Andra kommuner uppmanar 15-timmars barn att stanna hemma. Hur gör Jönköpings kommun?

Är ditt barn friskt och symtomfri är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

I den händelse av att förskolan har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma, att även hålla de egna barnen hemma. Utbildningsförvaltningen prioriterar då omsorg för vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Vid en sådan åtgärd meddelar ansvarig rektor berörda vårdnadshavare.

Granskad: 2021-06-22

Mitt barn går 15 timmar på förskolan. Ska jag betala full avgift om mitt barn är sjukt och inte kan gå till förskolan?

Om förskolan är öppen och barnet är hemma för att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras enligt fastställd taxa. Detta gäller även vid längre tids frånvaro med anledning av coronautbrottet. Avgiften för förskola debiteras för att vårdnadshavarna fortsatt ska ha kvar sin barnomsorgsplats efter sjukdomstiden.

Vill vårdnadshavare säga upp sin barnomsorg gäller 1 månads uppsägningstid.

Om barnet är hemma i karantän på grund av att familjemedlem är smittad betalas ingen avgift under karantänstiden.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Om rektor uppmanat vårdnadshavare att hålla de egna barnen hemma betalar man ingen avgift för dessa dagar.

Granskad: 2021-06-22

Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer på MSB:s webbsida:

Samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-06-22

Smitta, sjukdom, allergi och riskgrupper

Hur informeras elever och vårdnadshavare om att eleven har blivit utsatt för smitta under skoltid?

Jönköpings kommun bistår Region Jönköpings län i smittspårningsarbetet i skolmiljö.

Skolan informerar elever som haft närkontakt med en konstaterat smittad person 48 timmar innan personen insjuknat. Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar 48-timmarsregeln eftersom de har konstaterat att personer kan vara smittsamma under den perioden.

Elever
Elever får information via Vklass med information om det datum som eleven exponerats för smitta och får samtidigt Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, med information om hur eleven ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare vars barn har haft en nära kontakt med en konstaterat smittad person får information från skolan via Vklass, om att barnet kan ha utsatts för smitta och skulle kunna bli sjuk. I informationen bifogas Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, där de står hur barnet ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Information vid större smittspridning som kräver åtgärd
Vid en större smittspridning av viruset som orsakar covid-19 kan det bli aktuellt med en åtgärd i verksamheten för att minska smittspridningen. Det kan exempelvis handla om att tillfälligt stänga skolan eller förskolan, partiell stängning av verksamheten eller att införa distansundervisning. Beslut kring en större åtgärd tas av grundskolans verksamhetschef, i samråd med skolläkare och smittskyddsenheten på Region Jönköpings län.

Vid en större åtgärd i verksamheten får eleverna information av mentor i skolan eller via Vklass. Vårdnadshavare får information via Vklass. Information publiceras även på Jönköpings kommuns webbplats.

Sekretess
Skolan lämnar aldrig ut information om vem som är smittad då smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Det gäller både elever och personal. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Granskad: 2021-08-23

Hur informeras vårdnadshavare om att barnet riskerar ha blivit utsatt för smitta på förskolan?

Jönköpings kommun bistår Region Jönköpings län i smittspårningsarbetet i förskolemiljö. Förskolan informerar vårdnadshavare vars barn haft närkontakt med en konstaterat smittad person 48 timmar innan personen insjuknat. Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar 48-timmarsregeln eftersom de har konstaterat att personer kan vara smittsamma under den perioden.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare vars barn har haft en nära kontakt med en konstaterat smittad person får information från förskolan via Vklass, om att barnet kan ha utsatts för smitta och därmed skulle kunna bli sjuk. I informationen bifogas Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, där de står hur familjen och barnet ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Information vid större smittspridning som kräver åtgärd

Vid en större smittspridning av viruset, eller vid problem med bemanning pga. hög sjukfrånvaro bland medarbetare kan det bli aktuellt med en åtgärd i hela eller delar av verksamheten för att minska smittspridningen och/eller klara bemanningen. Det kan exempelvis handla om att tillfälligt utestänga 15-timmarsbarn med vårdnadshavare som är hemma, stänga en avdelning, begränsa öppettiderna eller stänga hela förskolan. Beslut kring en större åtgärd tas av förskolans verksamhetschef, i samråd med skolläkare och smittskyddsenheten på Region Jönköpings län.

Vid en större åtgärd i verksamheten får vårdnadshavarna information via Vklass. Vid akuta åtgärder i närtid informeras berörda vårdnadshavare via telefon. Information publiceras även på Jönköpings kommuns webbplats.

Sekretess

Förskolan lämnar aldrig ut information om vem som är smittad då smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Det gäller både barn och personal. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Publicerad: 2021-08-23

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan eller fritids?

För att minska risken för smittspridning rekommenderar vi våra förskolor och fritidshem att se över rutinerna vid hämtning och lämning. Åtgärderna kan se olika ut beroende på olika lokala förutsättningarna. Då tamburen ofta är trång kan alternativet att lämna och hämta barnen utomhus vara en av flera lämpliga åtgärder. Din förskola eller skola kommer att ge dig besked om vilka åtgärder som gäller på just din förskola eller skola.

Granskad: 2021-08-23

Mitt barn har provtagits och har konstaterad covid-19. Vad ska jag göra nu?

Du och ditt barn ska följa de förhållningsregler som ni fått från Region Jönköpings län.

Vi ber dig också att kontakta elevens skolsköterska eller rektor och informera om att eleven är sjuk i konstaterad covid-19. På så vis kan skolan bidra till att effektivisera Regionens smittspårning och korta tiden från insjuknande till det att närkontakter informeras.

Skolan behöver veta:

 • När hade eleven första symtom, dag och tid på dagen.
 • När eleven senast var i skolan

Skolan kommer självklart hålla på sekretessen och inte meddela namn på eleven.

Granskad: 2021-08-23

Vilka åtgärder görs för att minska smittspridningen i förskolan och skolan?

För att minska risken för smittspridning gör våra skolor och förskolor anpassningar och genomför åtgärder utifrån de föreskrifter och rekommendationer vi har att följa.

Bland annat ser vi över schemaläggning, anpassar klassrummens möblering, gör åtgärder för minska antalet vuxna vid lämning och hämtning, har utvecklingssamtal och andra kontakter mellan vårdnadshavare och personal digitalt och anpassar matsituationen för att undvika trängsel. Handvätt med tvål och vatten görs regelbundet. Där det inte finns tillgång till handfat finns handsprit. Vi uppmanar elever att, om möjligt, promenera eller cykla till skolan.

Granskad: 2021-08-23

Hur kan jag och mitt barn bidra till att minska smittspridningen?

För att minska smittspridningen kan du påminna ditt barn om att:

 • Stanna hemma vid sjukdom
 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Var ute under raster
 • Om möjligt - undvika kollektivtrafik. Cykla eller promenera till skolan eller förskolan

Granskad: 2021-08-23

Vi har konstaterad covid-19 i hushållet. Ska mitt barn gå till förskolan/skolan?

Gymnasieskola:

Om eleven ÄR vaccinerad mot covid-19 gäller följande:

 • Om du själv får symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Det finns en viss risk att du kan bli sjuk i covid-19, trots vaccinationen, och därmed smitta andra.
 • Om du inte har några symtom på covid-19 behöver du inte stanna hemma. Du kan till exempel gå till ditt arbete om du inte kan arbeta hemifrån. Men det kan finnas regionala skillnader i hur rekommendationerna ser ut. Följ därför alltid de instruktioner om smittspårning som den som är sjuk får.

Information på Folhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om eleven INTE är vaccinerad mot covid-19 gäller följande:

Elever i gymnasieskola ska stanna hemma från skolan om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19. Eleverna får möjlighet att genomföra sina studier via distansstudier där så är lämpligt och möjligt.

Friska elever i gymnasiesärskola kan gå till skolan men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter där det finns smittrisk.

Gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från skola under en vecka från det att hushållskontakten testats positiv. Före återgång till skolan bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Förskola, grundskola och fritidshem

För barn och elever i Jönköpings kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem gäller följande:

 • Från den dagen som en hushållsmedlem har provtagits för covid-19 och fram tills dess att personen får sitt provsvar kan barnet eller eleven gå till förskolan, skolan eller fritidshemmet.

 • Om provsvaret hos hushållsmedlem påvisar covid-19 skall samtliga personer i hushållet vara i karantän tills det gått en vecka från provtagningsdatumet. Är provsvaret negativt är barnet eller eleven fortsatt välkommen till förskolan, skolan eller fritidshemmet.

 • Om barnet eller eleven själv insjuknar i konstaterad covid-19 gäller att hen ska stanna hemma minst sju dagar (inklusive två dagars feberfrihet) från att hen fick sitt första symtom.

 • Elever i grundskola ska förses med hemuppgifter under perioden. Undervisande lärare säkerställer att eleven får sina hemuppgifter.

 • Elever i grundskola som har behov av skollunch skall i görligaste mån erbjudas detta. Tag kontakt med ansvarig lärare eller skolans rektor vid behov.

 • När barn i förskola eller fritidshem är hemma i karantän på grund av att familjemedlem är smittad, debiteras ingen barnomsorgsavgift för karantänstiden.

Frånvaroanmälan förskola

Barn i förskola som är hemma av ovanstående anledning ska frånvaroanmälas enligt ordinarie rutin.

Frånvaroanmälan grundskola

Vårdnadshavare till barn i grundskola ska kontakta elevens mentor om eleven är hemma på grund av konstaterad smitta i hushållet. Frånvaroanmälan ska inte göras i Vklass.

Uppdaterad: 2021-06-22

Jag är sjuk i konstaterad covid-19. Kan jag lämna och hämta mitt barn på förskolan, fritids eller skolan?

Från och med 1 december 2020 bör symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Om ditt barn inte omfattas av hushållskarantänen ska inte en person som är sjuk i konstaterad covid-19 hämta eller lämna barnet på förskolan.

Granskad: 2021-08-23

Mitt barn har fått ”informationsblad till närkontakter covid-19” om att hen kan ha utsatts för smitta. Kan hen fortsätta att åka skolskjuts/färdtjänst till skolan?

Ja. De elever som fått information om att de kan ha utsatts för smitta kan precis som tidigare fortsätta att åka skolskjuts eller färdtjänst till skolan, så länge hen inte har symtom.

Granskad: 2021-08-23

Vad gäller kring sekretess om det visar sig att ett barn på förskolan/skolan eller en närstående till ett barn, har fått covid-19?

Då råder sekretess. Det betyder att uppgifter om barnets eller den närståendes personliga förhållanden inte får röjas.

Här kan du läsa mer om Jönköpings kommuns förhållningssätt när det gäller att informera om eventuellt smittade av covid-19

Granskad: 2021-08-23

Hur ska man göra om någon i familjen tillhör en riskgrupp, och man är orolig att barnet ska ta hem smittan från skolan?

Om ditt barn är friskt ska det i första hand gå till skolan som vanligt. I Folkhälsomyndighetens presskonferensen den 29 april 2020 förtydligade Socialstyrelsen att barn till personer i riskgrupp ska vara i skolan - barn har både en rättighet och skyldighet att gå i skolan.

Är du orolig kan du prata med din behandlande läkare. Den har den bästa och djupaste kunskapen om förutsättningar och behov i varje enskilt fall.

Folkhälsomyndighetens presskonferens 29 april, 13 minuter in i sändningen Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-08-23

När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Sverige har valt att hålla skolor och förskolor öppna. För att det ska vara möjligt måste det vara med begränsningen att de barn som är i förskola och skola är helt friska.

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har därför tagit fram nedanstående riktlinjer för när barn och elever är välkomna tillbaka till förskola eller skola när de varit sjuka i samband med coronapandemin. Riktlinjerna är förankrade hos Region Jönköpings smittskyddsläkare.

Utbildningsförvaltningen har förståelse för att det för vissa individer och familjer innebär att barnet eller eleven får stanna hemma under längre tid än under normala förhållanden. Lyckas vi inte upprätthålla dessa riktlinjer är risken att vi kan behöva stänga våra verksamheter.

Elever

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till skolan.

Om du efter sju dagar känner dig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är du välkommen tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Om du har testats negativt för Covid 19 är du välkommet tillbaka till skolan när du mår bra och orkar delta i ordinarie verksamhet.

Pollenallergi:
Känner eleven igen sina besvär som pollenallergi (hen har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) ska eleven påbörja sin allergibehandling. Hjälper den, är hen välkommen tillbaka till skolan.

Barn i förskola

Barn i förskola ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till förskolan.

Om barnet efter sju dagar känner sig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är hen välkommen tillbaka till förskolan. Det är viktigt att vara extra observant på om symtomen ändrar karaktär och då stanna hemma igen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar barn i förskolan att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Om barnet trots detta provtagits, men testats negativt för Covid 19 är det välkommet tillbaka till förskolan när barnet mår bra och orkar delta i förskolans ordinarie verksamhet.

Pollenallergi:
Känner barnet igen sina besvär som pollenallergi (hen har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) ska barnet påbörja sin allergibehandling. Hjälper den, är hen välkommen tillbaka till förskolan.

Granskad: 2021-08-23

Mitt barn har pollenallergi. Får hen komma till förskolan eller skolan om hen är snuvig?

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Information på Region Jönköpings webbplats:

Film - Så skiljer du allergi från covid-19 Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-08-23

Om mitt barn har astma eller diabetes, ska hen då stanna hemma från förskola eller skola?

Barn med astma och diabetes uppfattas inte vara en riskgrupp för Covid-19. Barn med dessa diagnoser behöver alltså inte stanna hemma från skolan under pandemin. Ett intyg på diagnosen förändrar inte förhållande om att eleven ska komma till skolan. Du ska således inte kontakta sjukvården för ett intyg. Detta belastar i rådande läge sjukvården i onödan. Känner du oro över ditt barn är du välkommen att kontakta din förskola eller skolas rektor.

Granskad: 2021-08-23

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten).

Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber.

Granskad: 2021-08-23

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Granskad: 2021-08-23

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Corona - det här gäller Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-08-23

Varför stänger inte särskolan med tanke på att många barn kan tillhöra en riskgrupp?

Särskolans elever har ett särskilt omsorgsbehov och därför stänger vi inte verksamheten.

Elever och personal ska vara friska. För enskilda elever är det behandlande läkare som tar ställning till om elevens hälsotillstånd tillåter att eleven ska vara i skolan eller ej.

Med tanke på att många elever tillhör en riskgrupp så begränsas sociala kontakter, som t.ex. besök och integrering i andra klasser.

Granskad: 2021-08-23

Övriga frågor

Vad gäller vid hemkomst från resa utomlands?

På Krisinformation.se kan du läsa om vad som gäller vid hemkost från utlandsresa. .

Krisinformation.se - Utrikesresor och att vistas utomlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2021-08-23

Om det blir aktuellt med distansundervisning hur kan jag som förälder stötta mitt barn?

På vår hemsida har vi samlat frågor och svar kring distansundervisning och tips som kan underlätta för den som studerar på distans. Här kan även du som förälder hitta information för att kunna stötta ditt barn med distansundervisningen.

Information och tips om fjärr- och distansundervisning

Information till gymnasielever och vårdnadshavare till gymnasieelever om distansundervisning

Granskad: 2021-08-23

I mitt barns förskola och skola är det många elever som äter i matsalen på en och samma dag. Hur ser ni på det?

Bakgrund
Bakgrunden till regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare är att undvika stor geografisk spridning av smitta. Risken för smitta är större då personer kommer från olika områden samt när personer som inte träffar varandra till vardags möts.

I förskolans och skolans lokaler, och även matsalarna, träffas oftast personer från samma område (i detta fall skolan eller förskolan). Därför betraktas de som avgränsade arbetsplatser och omfattas inte av regeringsbeslutet.

Folkhälsomyndigheten följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Råd när det gäller servering av skolmat i grundskola:
I nuläget får barnen i grundskolan själva ta sin mat.

Ur smittspridningssynpunkt ska förutsättningar ges för att undvika trängsel i matsal, matkö och vid borden. I möjligaste mån ska naturliga grupper bibehållas, t.ex. en klass eller årskurs.

Lösningar för att minska trängsel och smittspridning kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Nedan följer några förslag:

 1. I möjligaste mån bibehålla de naturliga grupper i matsalen som vanligtvis är i klassrummen eller årskursen.
 2. Se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna.
 3. Med hjälp av vuxna, se till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta eftersom det är flera klasser som möts i matsalen.
 4. Låta eleverna äta i andra skollokaler. Lokalerna bör vara anpassade för måltid och inte ha genomströmning av elever.
 5. Redskaps byts ut ofta och kontinuerligt i buffén och serveringen.

Jönköpings kommuns skolläkare har varit i kontakt med Region Jönköpings smittskyddsläkare och förankrat dessa rekommendationer.

Kostorganisationen håller sig dagligen uppdaterad genom Livsmedelsverket och på nya rekommendationer från dem.

Granskad: 2021-08-23

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Granskad: 2021-08-23

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Jönköpings kommuns skolpsykologer har tagit fram ett stödmaterial för att underlätta för dig i samtal med ditt barn om coronaviruset.

Prata med ditt barn om coronaviruset Pdf, 384.4 kB. (Pdf, 384.4 kB)

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset och covid-19:

Krisinformation.se - Så pratar du med ditt barn om covid-19 Länk till annan webbplats.

Granskad: 2021-08-23

Är Öppna förskolan öppen?

På Familjecentralens och öppna förskolans webbsida får du information om vilken verksamhet som är öppen.

Familjecentraler och öppna förskolor

Uppdaterad: 2021-08-23

Har Kulturskolan undervisning som vanligt?

På Kulturskolans webbplats kan du läsa om vilken undervisning som bedrivs och i vilken form.

Kulturskolans webbplats

Granskad: 2021-08-23