search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Jönköpings kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Inför läsårsstart 2020/2021

Kommer förskolor, fritidshem och skolor öppna som vanligt?

Ja, Jönköpings kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor börjar höstterminen på plats. Beredskap finns för att ställa om till distansundervisning på våra skolor om situationen skulle förändras eller om regeringen eller myndigheter skulle uppmana till distansundervisning.

Detaljerad information kommer att gå ut till vårdnadshavare och gymnasieelever för respektive förskola/skola/gymnasieskola före skolstart via Vklass.

Publicerad 2020-08-11

Vilka åtgärder görs för att minska smittspridningen i förskolan och skolan?

För att minska risken för smittspridning gör våra skolor och förskolor anpassningar och genomför åtgärder utifrån de föreskrifter och rekommendationer vi har att följa. Bland annat ser vi över schemaläggning, anpassar klassrummens möblering och anpassar matsituationen för att undvika trängsel. Vi uppmanar elever att, om möjligt, promenera eller cykla till skolan.

Uppdaterad 2020-08-13

Hur kan jag och mitt barn bidra till att minska smittspridningen?

För att minska smittspridningen kan du påminna ditt barn om att:

  • Stanna hemma vid sjukdom
  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna
  • Hosta och nysa i armvecket
  • Var ute under raster
  • Om möjligt - undvika kollektivtrafik. Cykla eller promenera till skolan eller förskolan

Publicerad 2020-08-13

Kommer det att serveras lunch i skolan?

Alla får lunch. Vi gör vad vi kan för att minska trängsel så varje skola anpassar matsitutionen utifrån sina förutsättningar.

Publicerad 2020-08-11

 

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

 Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer på MSB:s webbsida:

Samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

Publicerad: 2020-03-30

Jag har ett samhällsviktigt yrke och behöver barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola och grundskola. Hur anmäler jag det till kommunen?

 Som vårdnadshavare ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren (din arbetsgivare eller uppdragsgivare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Anses du av verksamhetsutövaren ha ett samhällsviktigt yrke ska du anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Jönköpings kommun utarbetar nu rutiner för hur vårdnadshavare ska anmäla sitt behov av omsorg. Rutinerna kommer att presenteras på Jönköpings kommuns hemsida vid ett eventuellt beslut om att grundskola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska stängas.

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Publicerad: 2020-03-30

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Mitt barn går mer än 15 timmar på förskola, får barnet gå kvar?

När en vårdnadshavare blir permitterad, helt eller delvis, har man rätt att ha kvar sin plats på förskolan i samma omfattning som tidigare. En permitterad person har kvar sin anställning och ska vara tillgänglig för arbete när behovet uppstår igen.

Sidan granskad 2020-03-30

Jag kommer att bli korttidspermitterad. Får mitt barn behålla sin plats på fritidshemmet?

Vårdnadshavare har i nuläget och tillsvidare rätt att behålla sin plats i barn- och skolbarnsomsorg i händelse av permittering.

Då omsorgsbehovet kan ha förändrats med anledning av permitteringen kan dialog föras kring innevarande schema.

Som tidigare gäller en månads uppsägningstid. Om platsen sägs upp finns det inga garantier för att senare få barnomsorgsplats på samma fritidshem.

Sidan uppdaterad 2020-04-06

Min arbetstid har förändrats p.g.a. kortidspermittering och därmed kommer mitt barn att vara mindre tid på förskolan. Får jag då en lägre avgift?

I dagsläget är det samma regler som tidigare och följande gäller: För barn 1-3 år finns ingen reducering. För barn 3-6 år kan platsen bli avgiftsfri (allmän förskola) om närvaron per vecka är max 15 timmar per/vecka.

Som tidigare är det en månads uppsägningstid.

Sidan granskad: 2020-04-23

Om förskolorna stänger och vi föräldrar måste vara hemma, ska vi då betala förskoleavgift?

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Sidan uppdaterad 2020-03-27

Blir förskoleavgiften lägre när mitt barn inte kan vara i förskolan p.g.a en längre sjukperiod?

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Sidan uppdaterad 2020-03-27

Andra kommuner uppmanar 15-timmars barn att stanna hemma. Hur gör Jönköpings kommun?

Är ditt barn friskt och symtomfri är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

Sidan granskad: 2020-04-23

Mitt barn går 15 timmar på förskolan. Ska jag betala full avgift om mitt barn är sjukt och inte kan gå till förskolan?

Om förskolan är öppen och barnet är hemma för att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras enligt fastställd taxa. Detta gäller även vid längre tids frånvaro med anledning av coronautbrottet. Avgiften för förskola debiteras för att vårdnadshavarna fortsatt ska ha kvar sin barnomsorgsplats efter sjukdomstiden.

Vill vårdnadshavare säga upp sin barnomsorg gäller 1 månads uppsägningstid.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Sidan uppdaterad 2020-03-27


Smitta, sjukdom, allergi och riskgrupper

Vad gäller kring sekretess om det visar sig att ett barn på förskolan/skolan eller en närstående till ett barn, har fått covid-19?

Då råder sekretess. Det betyder att uppgifter om barnets eller den närståendes personliga förhållanden inte får röjas.

Här kan du läsa mer om Jönköpings kommuns förhållningssätt när det gäller att informera om eventuellt smittade av covid-19

Sidan publicerad 2020-05-09

Hur ska man göra om någon i familjen tillhör en riskgrupp, och man är orolig att barnet ska ta hem smittan från skolan?

Om ditt barn är friskt ska det i första hand gå till skolan som vanligt. Barn bedöms inte vara drivande av smitta. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inte några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor. I Folkhälsomyndighetens presskonferensen den 29 april förtydligade Socialstyrelsen att barn till personer i riskgrupp ska vara i skolan - barn har både en rättighet och skyldighet att gå i skolan.

Är du orolig kan du prata med din behandlande läkare. Den har den bästa och djupaste kunskapen om förutsättningar och behov i varje enskilt fall.

Folkhälsomyndighetens presskonferens 29 april, 13 minuter in i sändningenlänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2020-05-04

När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Sverige har valt att hålla skolor och förskolor öppna. För att det ska vara möjligt måste det vara med begränsningen att de barn som är i förskola och skola är helt friska.

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har därför tagit fram nedanstående riktlinjer för när barn och elever är välkomna tillbaka till förskola eller skola när de varit sjuka i samband med coronapandemin. Riktlinjerna är förankrade hos Region Jönköpings smittskyddsläkare.

Utbildningsförvaltningen har förståelse för att det för vissa individer och familjer innebär att barnet eller eleven får stanna hemma under längre tid än under normala förhållanden. Lyckas vi inte upprätthålla dessa riktlinjer är risken att vi kan behöva stänga våra verksamheter.

Elever

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till skolan.

Om du efter sju dagar känner dig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är du välkommen tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Om du har testats negativt för Covid 19 är du välkommet tillbaka till skolan när du mår bra och orkar delta i ordinarie verksamhet.

Pollenallergi:
Känner eleven igen sina besvär som pollenallergi (hen har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) ska eleven påbörja sin allergibehandling. Hjälper den, är hen välkommen tillbaka till skolan.

Barn i förskola

Barn i förskola ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till förskolan.

Om barnet efter sju dagar känner sig helt återställd men har kvar rinnsnuva eller torrhosta är hen välkommen tillbaka till förskolan. Det är viktigt att vara extra observant på om symtomen ändrar karaktär och då stanna hemma igen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar barn i förskolan att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Om barnet trots detta provtagits, men testats negativt för Covid 19 är det välkommet tillbaka till förskolan när barnet mår bra och orkar delta i förskolans ordinarie verksamhet.

Pollenallergi:
Känner barnet igen sina besvär som pollenallergi (hen har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) ska barnet påbörja sin allergibehandling. Hjälper den, är hen välkommen tillbaka till förskolan.

Sidan uppdaterat 2020-09-09

Mitt barn har pollenallergi. Får hen komma till förskolan eller skolan om hen är snuvig?

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Information på Region Jönköpings webbplats:

Film - Så skiljer du allergi från covid-19länk till annan webbplats

Sidan granskad: 2020-04-23

Om mitt barn har astma eller diabetes, ska hen då stanna hemma från förskola eller skola?

Barn med astma och diabetes uppfattas inte vara en riskgrupp för Covid-19. Barn med dessa diagnoser behöver alltså inte stanna hemma från skolan under pandemin. Ett intyg på diagnosen förändrar inte förhållande om att eleven ska komma till skolan. Du ska således inte kontakta sjukvården för ett intyg. Detta belastar i rådande läge sjukvården i onödan. Känner du oro över ditt barn är du välkommen att kontakta din förskola eller skolas rektor.

Publicerad: 2020-04-22

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten).

Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber.

Sidan granskad: 2020-04-23

Vad gör våra förskolor och skolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning ­‑ då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Före måltid, mathantering och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Och den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

Sidan granskad: 2020-04-23

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till förskolan eller skolan?

Ja. Är barnet frisk och symtomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan.

Sidan granskad: 2020-04-23

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Sidan granskad: 2020-04-23

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Corona - det här gällerlänk till annan webbplats

Sidan granskad: 2020-04-23

Varför stänger inte särskolan med tanke på att många barn kan tillhöra en riskgrupp?

Särskolans elever har ett särskilt omsorgsbehov och därför stänger vi inte verksamheten.

Elever och personal ska vara friska. För enskilda elever är det behandlande läkare som tar ställning till om elevens hälsotillstånd tillåter att eleven ska vara i skolan eller ej.

Med tanke på att många elever tillhör en riskgrupp så begränsas sociala kontakter, som t.ex. besök och integrering i andra klasser.

Sidan granskad: 2020-04-23

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare.

Sidan uppdaterad: 2020-04-29


Övriga frågor

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan eller fritids?

För att minska risken för smittspridning rekommenderar vi våra förskolor och fritidshem att se över rutinerna vid hämtning och lämning. Åtgärderna kan se olika ut beroende på olika lokala förutsättningarna. Då tamburen ofta är trång kan alternativet att lämna och hämta barnen utomhus vara en av flera lämpliga åtgärder. Din förskola eller skola kommer att ge dig besked om vilka åtgärder som gäller på just din förskola eller skola.

Om du som vårdnadshavare är sjuk, eller har förkylningssymtom, ska du inte lämna eller hämta ditt barn inomhus på förskolan. Om möjligt ska någon annan lämna barnet annars tas en kontakt med förskolan innan hämtning och lämning för att bestämma hur ni gör.

Publicerad: 2020-04-29

Om det blir aktuellt med distansundervisning hur kan jag som förälder stötta mitt barn?

På vår hemsida har vi samlat frågor och svar kring distansundervisning och tips som kan underlätta för den som studerar på distans. Här kan även du som förälder hitta information för att kunna stötta ditt barn med distansundervisningen.

Frågor och svar för dig som studerar på distans

Publicerad: 2020-08-11

I mitt barns förskola och skola är det många elever som äter i matsalen på en och samma dag. Hur ser ni på det?

Bakgrund
Bakgrunden till regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare är att undvika stor geografisk spridning av smitta. Risken för smitta är större då personer kommer från olika områden samt när personer som inte träffar varandra till vardags möts.

I förskolans och skolans lokaler, och även matsalarna, träffas oftast personer från samma område (i detta fall skolan eller förskolan). Därför betraktas de som avgränsade arbetsplatser och omfattas inte av regeringsbeslutet.

Folkhälsomyndigheten följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Råd när det gäller servering av skolmat i grundskola:
I nuläget får barnen i grundskolan själva ta sin mat. Det finns inget som hindrar att vuxna fortsätter att portionera maten.

Ur smittspridningssynpunkt ska förutsättningar ges för att undvika trängsel i matsal, matkö och vid borden. I möjligste mån ska naturliga grupper bibehållas, t.ex. en klass eller årskurs.

Lösningar för att minska trängsel och smittspridning kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Nedan följer några förslag:

  1. I möjligaste mån bibehålla de naturliga grupper i matsalen som vanligtvis är i klassrummen eller årskursen.
  2. Se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller sent på dagen, men i detta läge kan det vara en del av lösningen
  3. Med hjälp av vuxna, se till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta eftersom det är flera klasser som möts i matsalen.
  4. Låta eleverna äta i andra skollokaler. Lokalerna bör vara anpassade för måltid och inte ha genomströmning av elever.

Jönköpings kommuns skolläkare har varit i kontakt med Region Jönköpings smittskyddsläkare och förankrat dessa rekommendationer.

Kostorganisationen håller sig dagligen uppdaterad genom Livsmedelsverket och på nya rekommendationer från dem.

Om matsituationen - till Skolverkets webbplats

Sidan uppdaterad 2020-03-31

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Sidan granskad: 2020-04-23

Varför stänger ni inte skolorna?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer smittskyddsenheten att informera dem som har blivit utsatta för smittrisk. Det finns ingen anledning att stänga skolan av smittskyddssynpunkt.

Sidan granskad: 2020-04-23

Varför stänger ni inte skolornas idrottshallar?

Alla som går i förskolan eller skolan ska vara friska. Eftersom man inte smittar under inkubationstiden behöver vi inte vara oroliga för droppsmitta i samband med idrott.

Sidan granskad: 2020-04-23

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Jönköpings kommuns skolpsykologer har tagit fram ett stödmaterial för att underlätta för dig i samtal med ditt barn om coronaviruset.

Prata med ditt barn om coronaviruset (pdf, 384.4 kB)

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset och covid-19:

Krisinformation.se - Så pratar du med ditt barn om covid-19länk till annan webbplats

Sidan granskad: 2020-04-23

Är Öppna förskolan öppen?

Ja. Öppna förskolan är tillsvidare öppen för friska barn och vårdnadshavare. Från och med 27 april kommer enbart grupper för barn 0-12 månader att ha inomhusverksamhet. Övrig gruppverksamhet kommer att bedrivas utomhus.

Sidan uppdaterad: 2020-05-06