search
Sök
menu
Meny
Sök

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt.

SYMTOM

Mitt barn har symptom. Ska hen testa sig för covid-19?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna och barn från förskoleklass som får symtom ska testa sig för covid-19. Elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer är prioriterade för provtagning.

I väntan på provsvar ska hen stanna hemma. Övriga symtomfria personer i hushållet kan gå till arbete, förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola som vanligt.

Folkhälsomyndigheten - Testning och spårning Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2022-01-24

När får mitt barn gå tillbaka till förskola eller skola efter symtom?

Om barnet har testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen) följer du de förhållningsregler som ges från Region Jönköping.

Om barnet testats negativt med ett så kallat snabbtest ska hen stanna hemma minst 5 dagar från första symtom. Vid återgång till skolan ska hen vara helt återställd och varit feberfri minst 48 timmar.

Har barnet testats negativt med ett PCR-test (via vårdcentralen) är barnet välkommen tillbaka när hen känner sig frisk.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig. Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn.

Om eleven inte testar sig, trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer, räknas hen som covidsmittad och ska stanna hemma minst 5 dagar. Vid återgång till skolan ska hen vara helt återställd och varit feberfri minst 48 timmar.

Uppdaterad 2022-01-25

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna och barn från förskoleklass som får symtom ska testa sig för covid-19.

Folkhälosmyndigheten - Testning och spårning Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24

Ska förskolan/fritidshemmet fortfarande be vårdnadshavare hämta barnet om hen visar minsta tecken på sjukdom?

I samråd med Region Jönköpings län uppmanas förskolan och skolan, precis som tidigare, att höra av sig till dig som vårdnadshavare och be dig hämta ditt barn om hen visar tecken på sjukdom.

Om barnet får ihållande symtom som inte tycks vara tillfällig kontaktas vårdnadshavaren för att hämta hem barnet.

Vid feber ska vårdnadshavare kontaktas omgående.

Granskad 2022-01-24

SJUKDOM OCH KONSTATERAD SMITTA

Vi har konstaterad covid-19 i hushållet. Får mitt barn gå till förskolan/skolan?

Nej. Om en person i hushållet har bekräftad covid-19 ska de som bor i samma hushåll stanna hemma i fem dagar räknat från den dag den sjuka personen fick symtom.

Men det finns vissa grupper som är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk. Dessa är:

Folkhälsomyndigheten - Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 2022-01-24

Mitt barn har provtagits och har konstaterad covid-19. Vad ska jag göra nu?

Du och ditt barn ska följa de förhållningsregler som ni fått från Region Jönköpings län.

Vi ber dig också att kontakta elevens skolsköterska eller rektor och informera om att eleven är sjuk i konstaterad covid-19. På så vis kan skolan bidra till att effektivisera Regionens smittspårning och korta tiden från insjuknande till det att närkontakter informeras.

Skolan behöver veta:

  • När hade eleven första symtom, dag och tid på dagen.
  • När eleven senast var i skolan

Skolan kommer självklart hålla på sekretessen och inte meddela namn på eleven.

Granskad: 2022-01-24

Vad ska jag göra om jag eller någon i familjen blir sjuk?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk. Det finns också information för dig som är vaccinerad och blir sjuk.

Folkhälsomyndigheten - Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Granskad 2022-01-24

DISTANSUNDERVISNING

Kan tillfällig distansundervisning fortfarande komma att införas?

Ja, om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer eller om det uppstår en klustersmitta på en skola. Då kan en del av eleverna, till exempel vissa årskurser, få tillfällig distansundervisning.

Granskad: 2022-01-24

När kan distansundervisning komma att införas?

Regeringen har ändrat den tillfälliga förordningen för skolan under coronapandemin och från och med den 10 augusti 2021 gäller nya regler för skolan. Det innebär bland annat att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön. Det är till exempel inte längre möjligt att införa distansundervisning för att förhindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

Om smittläget inte är så allvarligt att hela skolor behöver stängas kan smittläget ändå innebära att distansundervisning kan behöva införas för en del av eleverna, till exempel för vissa årskurser. Om det inte finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att bedriva fjärr- eller distansundervisning, lokalt, regionalt eller nationellt, ska huvudmannen kontakta smittskyddsläkaren som kan kontakta Folkhälsomyndigheten och föreslå en rekommendation om distansundervisning.

Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24

Om det blir aktuellt med distansundervisning hur kan jag som förälder stötta mitt barn?

På vår hemsida har vi samlat frågor och svar kring distansundervisning och tips som kan underlätta för den som studerar på distans. Här kan även du som förälder hitta information för att kunna stötta ditt barn med distansundervisningen.

Information och tips om fjärr- och distansundervisning

Granskad: 2022-01-24

IDROTTSUNDERVISNING, PRAO, APL

Vad gäller för idrottsundervisning?

  • Idrottsundervisning sker i möjligaste mån utomhus.
  • Eleverna får byta om och duscha i skolans lokaler som i möjligaste mån är anpassade för att undvika möten mellan olika grupper av elever.
  • Idrotter med längre fysisk närkontakt undviks, som till exempel dans eller brottning.

Publicerad 2022-01-18

Vad gäller för simundervisning?

Simundervisning får hållas. Barnen eller eleverna kan åka kollektivtrafik till simhallen. Elever över 18 år ska bära munskydd i kollektivtrafiken om avstånd inte går att hålla.

Granskad 2022-01-24

Kan cuper och läger genomföras?

Tll och med veckan 7 avstår skolorna cuper, träningsläger och gruppresor till annan ort. Detta görs för att undvika exponering i bussar och vid övernattningar samt för att undvika att man träffar nya grupper av människor. Efter vecka 7 tas nytt beslut.

Granskad 2022-01-24

Kan PRAO genomföras?

All prao på arbetsplatserna är inställd till och med vecka 7 då nytt beslut tas. Andra former av arbetslivsorienterande insatser kan istället genomföras för att ersätta praon under denna period.

Granskad 2022-01-24

Kan VFU och APL genomföras?

VFU och APL kan genomföras enligt plan, men komma att ändras vid eventuellt nya rekommendationer från Region Jönköpings län eller Folkhälsomyndigheten.

Granskad 2022-01-24

MÖTEN OCH STÖRRE SAMLINGAR

Ska jag hämta och lämna mitt barn utomhus eller inomhus på förskolan/fritidshemmet?

Rekommendationen om att vårdnadshavare ska hämta och lämna sitt barn utomhus på förskolan är nu borttagen. Rektor beslutar om lämning och hämtning av barn ska ske inomhus eller utomhus utifrån lokalens förutsättningar.

Granskad 2022-01-24

Får förskolan och skolan hålla större samlingar med barn och elever?

Förskolan eller skolan ska undvika att samla barn och elever som vanligen inte möts.

Uppdaterad: 2022-01-24

Får vårdnadshavare komma till fysiska möten och större samlingar i skolans/förskolans lokaler?

Efter nya rekommendationer från Region Jönköpings län har utbildningsförvaltningen beslutat att vårdnadshavare inte kan medverka vid större samlingar på förskolan eller skolan.

Enskilda möten med vårdnadshavare, så som utvecklingssamtal eller inskolning, kan hållas fysiskt på skolan/förskolan. Om möjligt bör mötet hållas digitalt.

Ovanstående kan komma att ändras vid eventuellt nya rekommendationer från Region Jönköpings län eller Folkhälsomyndigheten.

Granskad: 2022-01-24

Kan vårdnadshavare vara med i förskolan vid inskolning?

Ja, vårdnadshavare kan vara med i förskolan vid inskolning.

Granskad: 2022-01-24

INFORMATION VID SMITTA, SEKRETESS

Hur informeras elever och vårdnadshavare om att eleven har blivit utsatt för smitta under skoltid?

Jönköpings kommun bistår Region Jönköpings län i smittspårningsarbetet i skolmiljö.

Skolan informerar elever som haft närkontakt med en konstaterat smittad person 48 timmar innan personen insjuknat. Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar 48-timmarsregeln eftersom de har konstaterat att personer kan vara smittsamma under den perioden.

Elever
Skolsköterskan eller annan skolpersonal informerar, oftast muntligt, elever som har varit i nära kontakt med en smittad person under skoltid. Samtidigt lämnar de över Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, med information om hur eleven ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare vars barn har haft en nära kontakt med en konstaterat smittad person får information från skolan via Vklass, om att barnet kan ha utsatts för smitta och skulle kunna bli sjuk. I informationen bifogas Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, där de står hur barnet ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Information vid större smittspridning som kräver åtgärd
Vid en större smittspridning av viruset som orsakar covid-19 (klustersmitta) kan det bli aktuellt med en åtgärd i verksamheten för att minska smittspridningen. Det kan exempelvis handla om att tillfälligt stänga skolan eller förskolan, partiell stängning av verksamheten eller att införa distansundervisning. Beslut kring en större åtgärd tas av grundskolans verksamhetschef, i samråd med skolläkare och smittskyddsenheten på Region Jönköpings län.

Vid en större åtgärd i verksamheten får eleverna information av mentor i skolan eller via Vklass. Vårdnadshavare får information via Vklass. Information publiceras även på Jönköpings kommuns webbplats.

Sekretess
Skolan lämnar aldrig ut information om vem som är smittad då smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Det gäller både elever och personal. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Granskad: 2022-01-24

Hur informeras vårdnadshavare om att barnet riskerar ha blivit utsatt för smitta på förskolan?

Jönköpings kommun bistår Region Jönköpings län i smittspårningsarbetet i
förskolemiljö. Förskolan informerar vårdnadshavare vars barn haft närkontakt med en konstaterat smittad person 48 timmar innan personen insjuknat. Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar 48-timmarsregeln eftersom de har konstaterat att personer kan vara smittsamma under den perioden.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare vars barn har haft en nära kontakt med en konstaterat smittad person får information från förskolan via Vklass, om att barnet kan ha utsatts för smitta och därmed skulle kunna bli sjuk. I informationen bifogas Region Jönköpings läns skriftliga informationsblad till närkontakter covid-19, där de står hur familjen och barnet ska agera för att minska risken att sprida smittan vidare.

Information vid större smittspridning som kräver åtgärd

Vid en större smittspridning av viruset (klustersmitta), eller vid problem med bemanning pga. hög sjukfrånvaro bland medarbetare kan det bli aktuellt med en åtgärd i hela eller delar av verksamheten för att minska smittspridningen och/eller klara bemanningen. Det kan exempelvis handla om att tillfälligt utestänga 15-timmarsbarn med vårdnadshavare som är hemma, stänga en avdelning, begränsa öppettiderna eller stänga hela förskolan. Beslut kring en större åtgärd tas av förskolans verksamhetschef, i samråd med skolläkare och smittskyddsenheten på Region Jönköpings län.

Vid en större åtgärd i verksamheten får vårdnadshavarna information via Vklass. Vid akuta åtgärder i närtid informeras berörda vårdnadshavare via telefon. Information publiceras även på Jönköpings kommuns webbplats.

Sekretess

Förskolan lämnar aldrig ut information om vem som är smittad då smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Det gäller både barn och personal. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Granskad: 2022-01-24

Mitt barn har fått ”informationsblad till närkontakter covid-19” om att hen kan ha utsatts för smitta. Kan hen fortsätta att åka skolskjuts/färdtjänst till skolan?

Ja. De elever som fått information om att de kan ha utsatts för smitta kan precis som tidigare fortsätta att åka skolskjuts eller färdtjänst till skolan, så länge hen inte har symtom.

Granskad: 2022-01-24

Vad gäller kring sekretess om det visar sig att ett barn på förskolan/skolan eller en närstående till ett barn, har fått covid-19?

Då råder sekretess. Det betyder att uppgifter om barnets eller den närståendes personliga förhållanden inte får röjas.

Här kan du läsa mer om Jönköpings kommuns förhållningssätt när det gäller att informera om eventuellt smittade av covid-19

Granskad: 2022-01-24

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Corona - det här gäller Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24

Kan jag får ersättning för vab om mitt barns förskola/skola stänger eller inför tillfällig distansundervisning?

Du som har barn under 12 år kan få ersättning från Försäkringskassan för att ta hand om ditt barn om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19. Det gäller även om ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt.

Försäkringskassan: Information om vård av barn vid stängd förskola eller skola Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24

Ska jag betala för platsen på förskola eller fritids när mitt barn skickas hem för att verksamheten stänger på grund av ökat smittoläge?

Om förskolan eller fritids stänger för att minska smittspridning och möjlighet till omsorg uteblir utgår ingen avgift. De dagar ditt barn måste vara hemma blir avgiftsfria.

Om förskolan eller fritids däremot vädjar att du ska hålla ditt barn hemma, eller hänvisar plats till annan avdelning eller förskola, utgår avgift som vanligt. Samma sak gäller om du själv har valt att hålla ditt barn hemma på grund av sjukdom, smittoskäl eller annan orsak.

Avgiftsfritt för 15-timmarsplacering när vårdnadsavare väljer att hålla sitt barn hemma under perioden 17 januari till och med 13 februari

Läget på våra förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem är just nu mycket ansträngt med en ökad smittspridning bland personalen och hög sjukfrånvaro. För de vårdnadshavare som betalar för en så kallad 15-timmarsplacering, d.v.s. vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande, och efter vädjan väljer att hålla sitt barn hemma under de närmsta veckorna utgår ingen avgift.

Granskad: 2022-01-24

ÖVRIGT

Vad gäller vid hemkomst från resa utomlands?

Alla som reser in i Sverige från utlandet uppmanas att testa sig vid symtom på covid-19 och följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige. Det finns i nuläget ingen rekommendation om att även symtomfria bör testa sig.

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet Länk till annan webbplats.

Region Jönköpings län - Rekommendation för personer som reser in i Sverige från utlandet Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24

Mitt barn har pollenallergi. Får hen komma till förskolan eller skolan om hen är snuvig?

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Information på Region Jönköpings webbplats:

Film - Så skiljer du allergi från covid-19 Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24

Om mitt barn har astma eller diabetes, ska hen då stanna hemma från förskola eller skola?

Barn med astma och diabetes uppfattas inte vara en riskgrupp för covid-19. Barn med dessa diagnoser behöver alltså inte stanna hemma från skolan under pandemin. Ett intyg på diagnosen förändrar inte förhållande om att eleven ska komma till skolan. Du ska således inte kontakta sjukvården för ett intyg. Detta belastar i rådande läge sjukvården i onödan. Känner du oro över ditt barn är du välkommen att kontakta din förskola eller skolas rektor.

Granskad: 2022-01-24

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Jönköpings kommuns skolpsykologer har tagit fram ett stödmaterial för att underlätta för dig i samtal med ditt barn om coronaviruset.

Prata med ditt barn om coronaviruset Pdf, 384.4 kB. (Pdf, 384.4 kB)

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset och covid-19:

Krisinformation.se - Så pratar du med ditt barn om covid-19 Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24

Har Kulturskolan undervisning som vanligt?

Kulturskolan räknar med att bedriva ordinarie undervisning utifrån rådande rekommendationer. Se aktuell informtion på webbsidan.

Kulturskolans webbplats

Uppdaterad: 2022-01-24

Är Öppna förskolan öppen?

All inomhusverksamhet på Öppna förskolan är inställd från och med 17 januari till och med 18 februari 2022. På Familjecentralens och öppna förskolans webbsida kan får du information om vilken verksamhet som är öppen.

Familjecentraler och öppna förskolor

Granskad: 2022-01-24

Har Upptech öppet som vanligt?

Upptech har öppet enligt ordinarie tider och förhåller sig till de senaste riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Se aktuell information på webbsidan.

Upptech, Science Center Jönköping Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-01-24