Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Vid en eventuell stängning av förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor och fritidshem har regeringen beslutat att vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt har rätt till barnomsorg för sina barn. Detta för att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas.

För att förhindra smittspridning av covid-19 kan förskolor, pedagogisk omsorg, skolor och fritidshem komma att stängas. Du som är vårdnadshavare har då rätt till omsorg om du deltar i samhällsviktig verksamhet och inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt.

Om regeringen eller huvudmannen beslutar om en stängning av erbjuder kommunen omsorg för:

  • barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
  • barn i behov av särskilt stöd.

Erbjudandet om omsorg gäller barn i förskola och grundskola F-6. Dessutom för barn i grundskola som har behov av särkskilt stöd.

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavare som ska erbjudas omsorg.

Läs mer i MSB:s föreskrift:

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare ska du föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Anser din arbetsgivare eller uppdragsgivare att du ha ett samhällsviktigt yrke ska du vid en eventuell stängning anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen.

Om kommunen begär det ska du kunna styrka ditt behov av omsorg med ett intyg från arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. Du behöver bara be arbetsgivaren om ett sådant intyg om kommunen begär det.

Anmälan av behov av omsorg

Jönköpings kommun utarbetar nu med rutiner för hur vårdnadshavare ska anmäla sitt behov av omsorg. I dagsläget behöver du inte anmäla ditt behov av omsorg. Det blir aktuellt först vid en eventuell stängning.

Arbetsgivare eller uppdragsgivare

Du som arbetsgivare eller uppdragsgivare ska göra en bedömning av om du bedriver samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s föreskrifter. Om du gör det behöver du identifiera vilken personal du behöver för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. För en dialog med arbetstagaren kring om denne behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Det är vårdnadshavaren som gör ansökan om barnomsorgsplats till kommunen. Ansökan sker först i samband med en eventuell stängning. Intyg från arbetsgivaren behövs inte i ansökan. Endast i vissa fall kan vårdnadshavaren kontaktas av kommunen för att styrka sin ansökan med ett intyg från arbetsgivaren.

Om det blir aktuellt med stängning

Om beslut fattas om stängning av förskolor och skolor, kommer du att få information via förskolornas och skolornas ordinarie kommunikationskanaler.


Senast granskad/publicerad: