Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Vad gäller vid besök på äldreboenden?

Vilka får besöka äldreboendena?

Det finns inga restriktioner mot vem eller vilka besökare hyresgästerna får ta emot i sin bostad.

Får körer och liknande besöka äldreboendet?

Ja, det går bra, men smittskydd och vårdhygiens råd ska följas.

Vad gäller inför besök på äldreboende?

Tänk på att det är viktigt att:

 • Inte komma på besök om ni har minsta symtom på covid-19.
  Var uppmärksam på luftvägssymtom såsom hosta, halsont, snuva och feber. Andra symtom är huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall.
 • Tvätta händerna eller använda handsprit innan besöket, men också under och efter besöket.
 • Inte komma fler besökare samtidigt än att trängsel undvikas.
 • Ovaccinerade håller avstånd till andra.
 • Vi ser helst att besöket genomförs utomhus.

Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott!

Vad ska jag tänka på som besökare när jag besöker äldreboendet?

Det är de generella rekommendationerna som gäller för dem som besöker äldreboenden och det är samma som rekommendationer som i samhället i övrigt:

 • Besök bara äldreboendet om du känner dig helt fri från luftvägssymtom såsom hosta, halsont, snuva och feber eller huvudvärk, ont i kroppen, magbesvär i form av diarré, samt lukt- och smakbortfall.
 • Träffas utomhus eller stanna i den boendes lägenhet under besöket.
 • Ovaccinerade håller avstånd till andra.
 • Tvätta händerna före, under och efter besöket. Eller använd handsprit!
 • Behöver du hosta eller nysa, gå åt sidan och gör det i armvecket.

Ska jag ha skyddsutrustning vid besöket?

Nej, skyddsutrustning ska i normalfallet inte behövas.

Hur många besökare får vi vara samtidigt?

Trängsel ska undvikas och ovaccinerade ska hålla avstånd.

Får jag träffa min närstående i dennes lägenhet på äldreboendet?

Ja, ni rekommenderas att träffas i lägenheten eller utomhus.

Får vi vistas i gemensamhetsutrymmena vid besöket?

Nej, ni ska stanna i den boendes lägenhet eller utomhus under besöket.

Hur länge får vi stanna på äldreboendet?

Ni får stanna så länge den boende och ni vill att ni ska stanna.

Kan jag sitta inomhus på äldreboendet och vänta på min färdtjänst?

Ja, en kortare stund kan du uppehålla dig vid entrén om det inte finns risk att du träffa andra boende än den du är där för att träffa. Fråga personalen om det går bra att vänta i entrén.

Får jag hjälpa min närstående vid besöket?

Det går bra om hyresgäst och besökare är vaccinerade.

Får vi som anhöriga komma in på boendet för att flytta in/ut min anhöriges saker?

Ja, ni får gärna komma in för att flytta ut/in saker i lägenheten. Men det är viktigt att ni följer de riktlinjer som finns för säkra besök på äldreboenden.

Får vi anhöriga städa ur vår anhöriges lägenhet på äldreboendet?

Ja, ni får städa ur er anhöriges lägenhet. Men det är viktigt att ni följer de riktlinjer som finns för säkra besök på äldreboenden.

Var hittar jag telefonnumret till äldreboendet?

Du hittar alla telefonnumret till alla äldreboenden på jonkoping.se eller så kan du ringa kommunens kontaktcenter på 036-10 50 00

Information om säkra besök på äldreboenden

Region Jönköpings läns information om att hindra smittspridning vid besök på särskilda boenden för äldre Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-07-06

Vad gäller vid besök av närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?


Får jag besöka min närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?

När det gäller besök på äldreboende, se frågan Vad gäller för på äldreboende, längre ner på sidan.

Tänk på att det är viktigt att du följer de riktlinjer som gäller för att minska risken för smittspridning.

Får min närstående som bor på äldreboende eller gruppboende besöka oss?

Ja, din närstående får besöka er. Ovaccinerade behöver hålla avstånd. Läs in dig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer inför besöket för att säkerställ att besöket kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Du hittar information om gällande rekommendationer och råd längst ner i denna information.

Vad behöver jag tänka på inför att jag ska ha besök av en närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?

Du behöver läsa in dig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer inför besöket för att säkerställ att besöket kan genomföras på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som du hittar längst ner i denna information.

Kan jag ta med min närstående på resa?

Ja, det kan du. Ovaccinerade behöver hålla avstånd. Läs in dig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer inför besöket för att säkerställa att besöket kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Du hittar information om gällande rekommendationer och råd längst ner i denna information.

Kan min närstående sova över under besöket?

Ja, din närstående kan sova över. Ovaccinerade behöver hålla avstånd. Läs in dig på Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer inför besöket för att säkerställa att besöket kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Du hittar information om gällande rekommendationer och råd längst ner i denna information.

Vad behöver jag tänka på efter att jag har haft besök av en närstående som bor på äldreboende eller gruppboende?

När din närstående är tillbaka på boendet igen sker ingen generell provtagning eller isolering. Därför är det viktigt att personalen får veta om någon din närstående träffat under besöket uppvisar någon typ av symtom som kan tyda på covid-19.

Det är extra viktigt att din närstående följer de råd och rekommendationer som finns för att minska eventuell risk för smittspridning efter besöket.

Kan jag få skyddsutrustning från kommunen när min närstående som bor på äldreboende eller gruppboende ska besöka oss?

Nej, skyddsutrustning ska i normalfallet inte behövas. Ovaccinerade behöver hålla avstånd.

Vad händer om någon som träffade min närstående uppvisar symtom under eller efter besöket?

Skulle det visa sig att din närstående har träffat en person som har insjuknat med symtom som kan tyda på covid-19, ska din närstående begränsa sina nära kontakter så mycket som möjligt, vilket kan ske på olika sätt:

 • vistas så mycket som möjligt hemma,
 • äta hemma,
 • inte vistas i gemensamma utrymmen tillsammans med andra.

Det innebär inte på något sätt att din närstående är satt i isolering, utan att din närstående inte ska umgås mer än nödvändigt med andra människor.

Får min närstående besöka mig om det finns smitta på min närståendes boende?

Skulle det visa sig att det finns smitta på enheten i anslutning till att din närstående ska besöka dig, så avråder vi från att besöket genomförs. Ta en kontakt med personalen på boendet och stäm av med dem.

Folkhälsomyndighetens information

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-07-06

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Kommunen har tagit fram en pandemi-plan för att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Pandemiplaneringen sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommunledningen.

Granskad: 2022-02-08

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba?

Vi har en prioriteringsordning när det gäller de allra viktigaste uppgifterna.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Granskad: 2022-02-08

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus? Vilken skyddsutrustning används?

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon, mun eller näsa och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

 • Vi har tydliga rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner minsta symtom.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län har tagit fram.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard för att motverka smittspridning.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården eller omsorgen kräver nära kontakt (närmare än 2 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst) Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende) Länk till annan webbplats.

Användning av munskydd rekommenderas i verksamhet där det finns konstaterad smitta

Användning av munskydd rekommenderas i verksamheter där det finns konstaterad smitta av covid-19 hos vårdtagare eller personal.

Smittspridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner ökar på nytt i samhället. Det tillsammans med en ny omikronvariant har medfört en successiv uppgång av antalet sjukdomsfall på särskilt boende och inom hemtjänst.

För att begränsa ytterligare smittspridning samt hög sjukfrånvaro på arbetsplatsen anpassar nu Smittskydd Vårdhygien sina smittskyddsåtgärder.

Vård- och omsorgsverksamhet som:

 • har ett nytt konstaterat fall av covid-19 bland personal eller vårdtagare

eller

 • där exponering skett av vårdtagare eller personal som arbetar vårdtagarnära

rekommenderas följande från och med 4 juli:

 • Användning av munskydd klass IIR vid alla kontakter med vårdtagare där avstånd inte kan hållas.
 • Användning av munskydd klass IIR vid alla situationer där personal inte kan hålla avstånd till varandra.

Munskydd i syfte att förhindra smittspridning av covid-19 i kommunal vård och omsorg (Folkhälsa och sjukdom, Region Jönköpings län) Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-07-06

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer.

Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst) Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende) Länk till annan webbplats.

Granskad: 2022-02-08

Hur kan min hemtjänst påverkas?

Det vi ser just nu är att

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Granskad: 2022-02-08

Senast granskad/publicerad: