search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Kommunen har tagit fram en pandemi-plan för att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Pandemiplaneringen sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommunledningen.

Granskad: 2020-08-04

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba?

Vi har en prioriteringsordning när det gäller de allra viktigaste uppgifterna.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Granskad: 2020-06-09

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus? Vilken skyddsutrustning används?

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon, mun eller näsa och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

 • Vi har tydliga rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner minsta symtom.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län har tagit fram.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard för att motverka smittspridning.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården eller omsorgen kräver nära kontakt (närmare än 1 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst)länk till annan webbplats

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende)länk till annan webbplats

Granskad: 2020-06-09

Varför har inte hemtjänstpersonalen munskydd när de besöker min mamma?

För att minska risken för att våra medarbetare smittar vård- och omsorgstagare har vi tydliga rutiner för hur vi arbetar med hygien (se tidigare fråga "Vilka hygienrutiner finns..") och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer. Munskydd/andningsskydd är inte något som vi använder generellt utan enbart när vi har en nära kontakt (1 meter) med en vård- och omsorgstagare som uppvisar symtom.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns Regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard för att motverka smittspridning.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården kräver nära kontakt (närmare än 1 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst)länk till annan webbplats

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende)länk till annan webbplats

Granskad: 2020-06-09

Varför har personalen visir trots att ingen är smittad?

Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings läns smittskyddsenhet ska personal som arbetar inom vård- och omsorg ha visir på sig som en extra försiktighetsåtgärd när de arbetar väldigt nära vård- och omsorgstagare.

Detta för att minska risken att vård- och omsorgstagaren skulle bli smittad om personalen skulle ha covid-19 utan att ha symtom.

Utöver detta ska vår personal:

 • stanna hemma från arbetet om de ha symtom, även om det handlar om mycket milda symtom.
 • ha god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt kunskap om hur smitta sprids och hur skyddsutrustning används på ett korrekt sätt.
 • ha god handhygien samt hålla social distans när det är möjligt, både till vårdtagare och kollegor.
 • så långt som möjligt ha avdelad särskild personal som vårdar konstaterat smittade.

Publicerad: 2020-06-09

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer.

Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende (hemtjänst)länk till annan webbplats

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende (äldreboende)länk till annan webbplats

Granskad: 2020-06-09

Hur kan min hemtjänst påverkas?

Det vi ser just nu är att

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Granskad: 2020-06-09

Vad gäller för besök av anhöriga på era boenden?

Vi tar inte längre emot besökare inomhus på våra äldreboenden (se mer information i nästa fråga). För att förhindra spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att det är förbjudet att besöka äldreboenden från och med 1 april 2020.

Däremot tar vi emot besökare utomhus på iordningsställda platser.
Vid besök utomhus är det viktigt att du:

 • Håller minst 2 meters avstånd
 • Har en god handhygien
 • Avstår besök om du inte känner dig helt frisk 

Övriga boenden: Till våra övriga boenden avråder vi från alla besök, där görs undantag om besöket är absolut nödvändigt.

Tack för visad hänsyn.

Uppdaterad: 2020-06-04

Vad gäller kring besöksförbud på äldreboende?

För att förhindra spridningen av covid-19 har vi nu förbud mot besök i särskilda boenden. Detta gällde inledningsvis 1 april 2020 - 30 juni 2020, men den 15 juni tog regeringen beslut om att förlänga förbudet, som nu gäller till och med den 31 augusti.

Finns det undantag från besöksförbudet?
Undantag från förbudet kan göras om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för att smittas av covid-19 är liten i boendet. Det är då enhetschefen på boendet som beslutar om undantaget.

Undantag som kan vara aktuella gäller framför allt:

 • Besök hos enskilda i livets slutskede.
 • Besök av en besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede.
 • In- och utflyttning till/från äldreboende, då det av praktiska skäl måste vara möjligt för anhöriga/vänner att hjälpa till.
 • Vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket. En boendes starka oro kan särskilt behöva beaktas i anslutning till inflyttning till boendet, efter utskrivning från sluten vård eller då den boende har en demenssjukdom med stark oro som symtom.
 • Person under 18 år ska ha rätt att besöka förälder eller annan person som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Det gäller dock endast om den verksamhetsansvarige bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.
 • Förekomst av antikroppar för covid-19 hos symtomfri besökare kan motivera undantag från förbudet mot besök.
 • Besök för att främja en aktiv och meningsfull tillvaro för den boende i gemenskap med andra, och behov av besök av närstående för att hålla kontakt över tid och minska negativa effekter av ensamhet.

Observera att besök i första hand ska genomföras utomhus.

Jag har tagit ett antikroppstest som visar att jag har antikroppar. Får jag då besöka min anhörige?
Förekomst av antikroppar för covid-19 hos symtomfri besökare kan motivera undantag från förbudet mot besök. För att beslut om undantag ska kunna tas ska besökaren kunna uppvisa dokumentation för enhetschef om positivt antikroppstest (test taget på vårdcentral). Exempelvis papperskopia på provresultat eller ”skärmdump” av provresultat från 1177. Antikroppstestet ska inte vara äldre än sex månader. Antikroppstestet ska uppvisas i samband med planering av besöket.

Får jag som anhörig komma in på boendet trots besöksförbud för att flytta in/ut min anhöriges saker?
Ja, du får gärna komma in och tömma lägenheten, men det finns några riktlinjer att följa:

 • Ni får max vara två personer som kommer in på boendet.
 • Ni får komma på den tid som ni kommit överens med personalen på boendet om, för att minimera risken att ni träffar några av de äldre som bor på boendet.
 • Ni erbjuds handskar att använda när ni tömmer lägenheten.
 • Ni ska ha tvättat händerna noga innan ni kommer till boendet och ni ska tvätta händerna noga innan ni går från boendet.

Får vi anhöriga städa ur vår anhöriges lägenhet på äldreboendet?
Nej, i nuläget erbjuder vi slutstädning från tekniska kontoret.

Får jag vara med på min anhöriges läkarbesök på boendet?
Du får inte vara med på boendet men du får delta via telefon eller annan säker uppkoppling.

Kan jag gå ut på en promenad med min anhörige som bor på boendet?
Ja, det kan du göra. Men tänk på att hålla ett avstånd på två meter mellan dig och din anhörige. Ta kontakt med personalen i god tid så hjälper de din anhörige till ytterdörren.

Kan jag sitta utomhus med min anhörige?
Ja, det kan du göra. Men tänk på att hålla ett avstånd på två meter mellan dig och din anhörige. Ta kontakt med personalen i god tid så hjälper de din anhörige till ytterdörren.

Får min anhörige gå ut och promenera med personal?
Ja, men vi kommer att undvika folksamlingar.

Får min anhörige gå ut själv?
Vi har inte rätt att låsa in/begränsa våra hyresgäster. Om en hyresgäst vill ta sig ut för att besöka anhöriga/vänner eller göra andra saker så kan vi inte förhindra detta.

Uppdaterad: 2020-07-17

Varför stänger socialförvaltningen enbart vissa verksamheter?

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kommer förmodligen att bli aktuella att stänga. De åtgärder som vi nu har gjort har sin grund i att frigöra personal så att de kan gå in och hjälpa till inom vården och omsorgen.

Vilka verksamheter som just nu är stängda finns på

Coronaviruset och covid-19  (se rubriken "Information om ändrade öppettider/stängda verksamheter")

Granskad: 2020-05-11