search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Just nu pågår arbetet med att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av den kommunledningen.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba?

Vi har en prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus? Vilken skyddsutrustning används?

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

 • Vi har tydliga rutiner (se nedan) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Vi avråder från besök som inte är nödvändiga.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län har tagit fram.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner. Via länkarna nedan finns Regionens riktlinjer för vilken skyddsutrustning som används.

Basala hygienrutiner:

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard.

Basal hygien, riktlinjer i kommunal vård och omsorg i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Skärpta hygienrutiner:

Om en vårdtagare uppvisar symtom såsom hosta och nysningar och vården kräver nära kontakt (närmare än 1 meter) använder vi oss av skärpta hygienrutiner som ett tillägg till de basala riktlinjerna:

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19länk till annan webbplats

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer.

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19länk till annan webbplats

Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Testar ni alla medarbetare inom vård och omsorg för att se om de är smittade?

Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Läs mer om våra hygienrutiner under rubriken "Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus" ovan.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?

Det är Region Jönköpings län som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Hur kan min hemtjänst påverkas?

Det vi ser just nu är att

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Vad gäller för besök av anhöriga på era boenden?

Vi tar inte längre emot besökare på våra äldreboenden. För att förhindra spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att det är förbjudet att besöka äldreboenden från och med 1 april 2020.

Till våra övriga boenden avråder vi från alla besök, där görs undantag om besöket är absolut nödvändigt. Tack för visad hänsyn.

Vad gäller kring besöksförbud på äldreboende?

För att förhindra spridningen av covid-19 har vi nu förbud mot besök i särskilda boenden. Detta gäller 1 april 2020 - 30 juni 2020.

Finns det undantag från besöksförbudet?
Undantag från förbudet kan göras om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för att smittas av covid-19 är liten i boendet. Det är då enhetschefen på boendet som beslutar om undantaget.

Undantag som kan vara aktuella gäller framför allt:

 • Besök hos enskilda i livets slutskede.
 • Inflyttning till äldreboende, då det av praktiska skäl måste vara möjligt för anhöriga/vänner att hjälpa till.
 • Person under 18 år ska ha rätt att besöka förälder eller annan person som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Det gäller dock endast om den verksamhetsansvarige bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.

Får jag vara med på min anhöriges läkarbesök på boendet?
Du får inte vara med på boendet men du får delta via telefon eller annan säker uppkoppling.

Kan jag gå ut på en promenad med min anhörige som bor på boendet?
Ja, det kan du göra. Men tänk på att hålla ett avstånd på två meter mellan dig och dina anhörige. Ta kontakt med personalen så hjälper de dig.

Får min anhörige gå ut och promenera med personal?
Ja, men vi kommer att undvika folksamlingar.

Får min anhörige gå ut själv?
Vi har inte rätt att låsa in/begränsa våra hyresgäster. Om en hyresgäst vill ta sig ut för att besöka anhöriga/vänner eller göra andra saker så kan vi inte förhindra detta.

Varför stänger socialförvaltningen enbart vissa verksamheter?

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kommer förmodligen att bli aktuella att stänga. De åtgärder som vi nu har gjort har sin grund i att frigöra personal så att de kan gå in och hjälpa till inom vården och omsorgen.

Vilka verksamheter som just nu är stängda finns på

Coronaviruset och covid-19  (se rubriken "Information om ändrade öppettider/stängda verksamheter")