Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - ny översiktsplan

Jönköping i skymningsljus, symbol med texter Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Här får du information om arbetet med att ta fram kommunens nya översikts­plan - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

För en hållbar stadsutveckling nu och i framtiden behöver vi en långsiktig planering, en utbyggnadsstrategi. Vi behöver ha beredskap för att Jönköpings kommun växer mot 200 000 invånare.

Vår kommun växer med cirka 1 500 invånare per år. En ökad befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det ställer krav på att planera för exempelvis bostäder, transporter, industrimark, skola, vård och omsorg. Därför tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för att ha beredskap när vi växer till 200 000 invånare. Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare kommer sedan bli Jönköpings kommuns översiksplan.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan är uppdelad i två delar. I första delen ingår centrala tätorten i Jönköping och stadsnära kommundelar och den andra delen innefattar kommunens mindre tätorter och landsbygden.

Granskning: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten

17 mars-6 juni 2022 var det uppdaterade förslaget på utbyggnadsstrategin för centrala tätorten ute på granskning, efter bearbetning av de synpunkter som kom in under samrådstiden. Du kan fortfarande ta del av handlingarna men sista datum för att lämna in synpunkter på förslaget var 6 juni 2022.

Läs mer och lämna dina synpunkter här: Granskning: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten

Tidplan (preliminär): utbyggnadsstrategi för centrala tätorten

 • 2019: start
 • 2020, vår/sommar: medborgardialog
 • 2021, 14 april-24 juni: samråd
 • 2022, 17 mars - 6 juni: granskning
 • 2022, 6 oktober: antagande av kommunfullmäktige

Tidplan (preliminär): utbyggnadsstrategi för mindre tärorter och lands­bygden

 • 2021: start och medborgardialog
 • 2023, vinter/vår: samråd
 • 2023, höst: granskning
 • 2023, vinter: antagande av kommunfullmäktige

Varför behövs en utbyggnadsstrategi?

Kommunen är skyldig att ha en uppdaterad översiktsplan.

För att möta framtidens utmaningar och skapa utrymme för fler som vill bo och arbeta i kommunen tar vi nu fram en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Syftet med strategin (eller översiktsplanen) är att ge kommunen en bättre beredskap inför framtiden och att på ett bra sätt möta både aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur i form av till exempel vägar och kollektivtrafik. Preliminärt beräknas vi vara 200 000 invånare runt år 2050.

Denna plan kommer bestå av kartor och dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller utveckla.

Första delen som innefattar centrala tätorten och stadsnära kommundelar blir en så kallad fördjupad översiktsplan. När andra delen, som innefattar mindre tätorter och landsbygden, också är klar har vi en plan för hela kommunen och då blir de båda delarna tillsammans kommunens nya översiktsplan.

Film - varför behöver vi jobba med översiktlig planering?

Två delar: centrala tätorten och mindre tätorter och landsbygd

Karta som visar områden för etapp 1 och 2 arbetet med utbyggnadsstrategin.

Arbetet är indelat i två delar där den första är geografiskt avgränsad till Jönköpings centrala tätort som den kan komma att se ut då hela kommunen är 200 000 invånare. När den första delen är beslutad utgör den en så kallad fördjupad översiktsplan (eftersom den inte omfattar hela kommunen) fram till andra delen, som innefattar mindre tätorter och landsbygden, är klar.

Centrala tätorten och stadsnära kommundelar (etapp 1)

Till den centrala tätorten och stadsnära kommundelar räknas:

 • Jönköping
 • Huskvarna
 • Tabergsådalen
 • Bankeryd
 • Barnarp
 • Torsvik.

Mindre tätorter och landsbygden (etapp 2)

Den andra delen kommer att omfatta kommunens mindre tätorter och övriga kommundelar med landsbygd:

 • Bottnaryd, Norra Mo
 • Gränna, Örserum
 • Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad
 • Lekeryd, Svarttorp
 • Tenhult, Ödestugu, Öggestorp
 • Visingsö.

Så kommer utbyggnadsstrategin att användas

För allmänheten ger utbyggnadsstrategin information om kommunens utvecklingsplaner för till exempel bostäder, infrastruktur och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. För näringslivet kommer utbyggnadsstrategin bli ett viktigt underlag när de ska bedöma var det är lämpligt att etablera sin verksamhet. För kommunen är den vägledande för den fortsatta planeringen och hur mark och vatten ska användas.

Formellt blir den första etappen en fördjupad översiktsplan som sätter ramarna för hur vi planerar att olika delar av kommunen ska växa och utvecklas. Den blir också ett viktigt underlag för hur vi förhåller oss till frågor som kan vara av riksintresse t.ex. naturvård, kulturmiljö och kommunikationer. När etapp 2 är klar är tanken att både etapperna tillsamman blir kommunens nya övergripande översiktsplan.

Medborgardialog

En så här viktig framtidsplan, som utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare är, måste vi forma tillsammans. En viktig del i arbetet är att involvera medborgare, organisationer, näringsliv, med flera. Vi vill ha en god dialog med olika aktörer och få in många synpunkter för att fånga upp intressen och idéer om hur vi ska utveckla kommunen på bästa sätt.

Medborgardialog för centrala tätorten

Medborgardialogen för centrala tätorten och stadsnära kommundelar genomfördes under 2020. Sammanfattningen kan du ta del av här:

Sammanfattning och resultat av medborgardialog: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten

Medborgardialog för mindre tätorter och landsbygden

För den andra delen pågick en inledande medborgardialog under hösten fram till 31 december 2021 (se information ovan). En sammanställning av medborgardialogen finns nedan. Hösten 2022 kommer sedan ett samrådsförslag att presenteras, då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Se inkomna synpunkter på Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - mindre tätorter och landsbygden i en karta här Länk till annan webbplats.

pdf: Sammanfattning och resultat av medborgardialog utbyggnadsstrategi 200 invånare - mindre tätorter och landsbygd Pdf, 211.3 kB.

Senast granskad/publicerad: